براي تحليل صرفي فعل به موارد زير اشاره مي كنيم.

۱- زمان (نوع) فعل [ ماضي ، مضارع ، امر]

۲- صيغه ي فعل [غايب ، مخاطب ، متكلم]

۳- ثلاثي مجرد و مزيد و رباعي مجرد و مزيد

٤- معرب و مبني [ از ميان فعلها فقط فعل مضارع معرب است . غير از صيغه هايي كه نون جمع مؤنث داشته باشد و يا نون تأكيد مستقيماً به آنها وصل شده باشد]

٥- لازم ومتعدّي [فعل لازم به مفعول به نيز ندارد ولي فعل متعدي نياز دارد]

٦- معلوم و مجهول

٧- صحيح ومعتل

 

چند نكته :

١- فعل لازم هميشه معلوم است.

٢- فعلهاي به كار رفته در بابهاي «افعال ، تفعيل ، مفاعلة و استفعال» غالباً متعدي هستند)

٣- فعلهاي به كار رفته در بابهاي « تفعّل ، تفاعل و افتعال» غالباً لازمند .

٤- فعلهاي باب «انفعال» هميشه لازم است.


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه فعل

تاريخ : شنبه 27 دی1393 | 11:38 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
1- التحليل الصرفي

منظور از تحليل صرفي بررسي ويژگي هاي فردي كلمه ، جداي از نقشي است كه در عبارت مي پذيرد . براي اين منظور اول بايد نوع كلمه (اسم ، فعل و حرف) مشخص شود .

اسم : كلمه اي است كه معناي مستقل دارد وزمان ندارد. مانند : طالبً عليّ رجل ، انت ، هذا ، الّذين ، ه ، ذهاب ، تعليم ...

 

فعل : كلمه اي است كه داراي معني مستقل همراه زمان معين (گذشته ، حال ، آينده) است . مانند : كتب ، كاتَبَ ، يكتب ، يكاتب ، ترجم، يترجم ، اُكتبْ ، كاتِبْ ، ترجِمْ . . .

 

حرف : كلمه اي است كه معني مستقل ندارد. مانند : ال ، في ، مِن ْ ، الي ، اِنَّ ، لم ، لا ، و ، يا ، الاّ...

 براي تحليل صرفي اسم موارد زير را به ترتيب مي نويسيم :

١- عدد اسم (مفرد ، مثني ، جمع)

٢- جنس اسم (مذكر ، مؤنث)

۳- جامد و مشتق ( مشتقات وصفي : اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، اسم مبالغه و اسم تفضيل . مشتقات غير وصفي : اسم زمان ، اسم مكان و اسم آلت )

٤- معرب و مبني ( اسمهاي مبني عبارتند از : ضمير ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم استفهام ، اسم شرط ، بعضي از ظرفها ( الآن ، متي ، اَينَ ، حيثُ ، أمسِ ، إذا و ...) ، اعداد از ۱۱ (احد عشر تا ۱۹ (تسعة عشر) غير از جزء اول عدد ١٢ ( اثنا ، اثني ، اثنتا ، اثنتي)

نكته ۱ – بعضي از اسمها در موقعيتي خاص مبني مي شوند . مانند مناداي علم و نكره ي مقصوده و اسم لای نفي جنس ، كه بناي آنها در قسمت نحو مطرح مي شود و در واقع بناي اين كلمات عارضي است.

 

نكته ۲ – اسم معرب قابليت گرفتن «ال» و تنوين را دارد و مضاف واقع مي شود.

نكته٣ – مثناي اسمهاي اشاره و موصول معربند.

٥- معرفه و نكره ( اسمهاي معرفه عبارتند از : اسم علم (خاص) ، ضمير ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم داراي «ال» ، معرّف بالاضافه).

٦- منصرف و ممنوع من الصرف (غير منصرف) معروفترين موارد اسمهاي غير منصرف عبارت است از :

*علم مؤنث ( فاطمة ، مكّة ، حمزة )

* بيشتر اسمهاي علم غير عربي ( فرعون ، يوسف ، بهزاد)

*صفت بر وزن « اَفعَل » و مؤنث آنها ( اكبر ، اخضر، سوداء)

 

*جمعهاي مكسري كه بعد از الف آنها دو حرف متحرك يا سه حرف ساكن الوسط داشته باشد ( جمع هاي مكسر بر وزن مفاعل و مفاعيل و يا هماهنگ آنها ) مانند : مدارس ، مصابيح ، تلاميذ ، فوائد ، اعاجيب ، تواريخ. . .

*اسم هاي داراي الف و نون زائد (فَعْلان ، فُعْلان) مانند : غضبان ، سلمان عُثمان...

٧- تقسيم اسم از حيث آخر آن به مقصور ، ممدود ، منقوص و صحيح الآخر اسم مقصور اسمي است كه به الف تنها ختم مي شود ( هدي ، دنيا ، فتي ، مستشفي ... )

اسم منقوص اسمي است كه به ياء ماقبل مكسور ختم مي شود. (قاضي ، ليالي ، متعدِّي ، ايدي)

اسم ممدود اسمي است كه به الف و همزه ختم مي شود. (زهراء ، سماء )

اسم صحيح الآخر اسمي است كه جزء موارد بالا نباشد ( كتاب ، رجل ، طالب )

نكته ۱- براي مشخص كردن مذكر و مؤنث اسمهاي جمع و همچنين جامد و مشتق و نوع مشتق آنها به شكل مفردشان توجه مي كنيم.

مثال : ورثة جمع وارث مذكر و اسم فاعل

 مدارس : جمع مدرسة مؤنث و مشتق اسم مكان است.

نكته۲- « أيّ » به عنوان اسم استفهام و شرط از اسمهاي معرب است.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه , اسم , فعل , حرف

تاريخ : شنبه 27 دی1393 | 11:37 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
التحلیل الصرفی که به آن تجزیه نیزگفته می شود عبارت است از بررسی یک کلمه جدای ازنقشی که درعبارت دارد ،به عبارت دیگرمی توان گفت تحلیل صرفی مشخصات فردی کلمه است.برای تحلیل صرفی ابتدا باید نوع کلمه رامشخص کرد.اقسام کلمه عبارت است از: اسم ، فعل، حرف .

اسم : کلمه ای دارای معنی مستقل است ولی زمان ندارد. مانند کتاب، علیّ ،مدرسة، الذی، أنت،هؤلاء،جلوس و......

علامت های مخصوص به اسم: ال : الکتاب، الرجل......، تنوین: کتابٌ ،رجلاً، بیتٍ ، مجروربودن : فی بیتِ علیٍّ، منادی بودن: یاحمید ، یاقدسُ، مسند الیه بودن : أنتَ مجتهدٌ .( أنتَ، مسندالیه)، مضاف بودن: باب الصفِّ .

 

فعل: کلمه ای است که دارای معنی مستقل همراه زمان معین است.«کَتَبَ» نوشت ، انجام فعل درزمان گذشته .«یکتبُ» می نویسد ، انجام فعل درزمان حال وآینده .«أُکْتُبْ» بنویس ،انجام فعل درزمان آینده .

علامت های مختص به فعل: وجود «قد، سَ ، سوف،لَمْ » قبل ازکلمه، وجود «تاء ساکن» درآخرکلمه : إستخرجتْ، نهضتْ....، وجود ضمیرهای رفع متحرک درآخرکلمه « نَ ، تَ، تُما،تُم ، تِ ، تُنَّ...، وجود ضمیر« یاء مخاطبة» درکلمه « تکتبینَ ، أکتُبی»، وجود « نون تأکید» درآخرکلمه « ینصُرَنْ، ینصُرَنَّ».

 

حرف: کلمه ای است که معنی مستقل ندارد. مانند :فی ، مِنْ ،لا، إنَّ ، و.......


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه , التحلیل الصرفی

تاريخ : شنبه 27 دی1393 | 11:35 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
اعراب کَیفَ :

1- کیف در جملات اسمیه خبر مقدم و محلاً مرفوع است : کیف حالُک؟

2- در جملات اسمیه اگر قبل از افعال ناقصه باشد : خبر مقدم افعال ناقصه و محلاً منصوب است مانند: کیف کان دورُ التلامیذ فی الحربِ المفروضة؟

3- در جملات فعلیه: اگر فعل آن تام باشد غالباً  حال و محلاً منصوب است : کیف ذهبت الی المدرسةِ؟ ذهبتُ الی المدرسةِ ماشیاً .

4 – چنانچه از کیفیت نوع  انجام گرفتن فعل سؤال کند ( نه از حالت فاعل یا مفعول ) نقش آن مفعول مطلق ومحلاً منصوب است مانند:کیف جئتَ؟ جئتُ سریعاً در اصل جئتُ مجیئاً سریعاً است .

5- هر گاه قبل از افعال دو مفعولی واقع شود ، مفعول دوم این افعال می باشد : کیف ظننتَ علیاً ؟ ظننتُه مجتهداً .


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، آموزش نحو
برچسب‌ها: اعراب کیف

تاريخ : پنجشنبه 11 دی1393 | 10:43 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
اسامی استفهام یازده تاست که عبارتند از : مَن =چه کسی ؟ ما چه چیزی ؟ من ذا=چه کسی ؟ماذا=چه چیزی؟ متی=چه موقع ؟ أیـّّانَ=چه موقع؟برای سوال از آینده است ؟أین=کجا؟ کیف=چگونه ؟ أنـّی=چگونه و چه موقع و کجا ؟کم=چقدر ؟ أی ّ=کدام ؟ برای تعیین نقش اسمهای استفهام به جمله سوالی جواب می دهیم کلمه ای که به عنوان جواب کلمه استفهام قرار می گیرد همان نقش اسم استفهام در سوال است به مثالهای زیر توجه کنید : من جاء؟ احمد جاء در این مثال نقش من مبتدا و محلا مرفوع است . مَن رأیتَ ؟ رأیتُ مریمَ . نقش من در جمله استفهامی مفعول به و محلا منصوب است . مَن هو ؟ هو علی ٌ . نقش من خبر مقدم و محلاً مرفوع است . الی من سلّمتَ ؟ سلّمتُ الی مریمَ . نقش من ،مجرور به حرف جر است بعد ازما و ماذا اگر فعل بیاید و آن فعل لازم باشد ما و ماذا نقش فاعل می گیرد و اگر متعدی باشد ما و ماذا نقش مفعول به دارد مثال : ماذا تصنعونَ ؟ نصنعُ سفینةً نقش ماذا مفعول به و محلاً مرفوع است . ماذا سقط ؟ سقط الفنجانُ در اینجا نقش ماذا فاعل ومحلا مرفوع است . واگر اسم بیاید نقش ما خبر مقدم است : ما تلک ؟هی عصای. نقش ما خبر مقدم و محلا مرفوع است درباره اعراب کیف هم بحث مفصل است و اگر به بخش اعراب در قسمت موضوعات مطالب در حاشیه سمت چپ دقت کنید می توانید آن را با عنوان اعراب کیف بیابید بنابر این به ذکر چند مورد بسنده می کنم : کیف َحالُک ؟ حالی جیّدٌ . نقش کیف خبر مقدم و محلاً مرفوع است . کیف َ خرج َ علیّ ٌ الی السوق ؟ خرجَ عاجلا ً . نقش کیف حال مفرد و منصوب است . أین َ اگر بعد از حروف جر نیاید همیشه در جوابش مفعول فیه قرار می گیرد و نقش مفعول فیه دارد . الی أین َ سافرتِ ؟ سافرتُ الی ایرانَ . نقش أین مجرور به جار است أین َ جلسنا ؟ جلسنا حول َ الشجرة ِ . نقش أین مفعول فیه است . متی عدتَ (رجعتَ ) ؟ رجعتُ صباحاً نقش متی مفعول فیه و منصوب .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: اعراب , استفهام , نقش

تاريخ : پنجشنبه 11 دی1393 | 10:41 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

 

اعلال : عبارت است از تغییری که بر حرف عله در کلمه عارض می شود .

حروف عله : عبارتند از  ‹‹  و  ،  ی ، و الف منقلبه ، ا ،  ››

فعل معتل : به فعلی گفته می شود که یک یا دو حرف از حروف اصلی آن از حروف عله باشد .

انواع فعل معتل :  1- مثال      2-  اجوف     3-  ناقص         4- لفیف

فعل معتل مثال : فعلی است که اولین حرف اصلیش حرف عله باشد .

فعل معتل مثال بر دو نوع است : 1- مثال واوی   :  وَعَدَ     وَضَعَ     وَهَبَ       2- مثال یائی  : یَقَظَ ،  یَسَرَ ،   یَقِنَ


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، عربي پيش دانشگاهي (عربــــــــی 4 ) ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: فعل معتل , اعلال , مثال , اجوف , ناقص

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 10:2 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اعراب فعل مضارع :فعل مضارع معرب دارای سه نوع اعراب است : رفع  ، نصب ، جزم

1- فعل مضارع مرفوع :  فعل مضارع هنگامی مرفوع است که هیچیک از عوامل « نَصب یا جَزم » بر سرش در نیامده باشد.

  مانند : یَذهَبُ  ، یَذهَبانِ  ، یَذهَبُونَ

علامت های  رفع فعل مضارع عبارتند از :

1- ضمه ( ـُـ ) :  ( در صیغه های 1، 4، 7، 13، 14  )  : ( یَذهَبُ ، تَذهَبُ   ، تَذهَبُ    ، اَذهَبُ ، نَذهَبُ ) ( اعراب اصلی )

2- ثبوت نون ( نَِ ) : در« افعال خمسه » که عبارتند از : ( یَذهَبانِ  ، یَذهَبُونَ ، تَذهبانِ ، تَذهَبُونَ ،تَذهَبینَ ) ( اعراب فرعی )

3- ساکن شدن حرف عله : مانند : یَرمِی ، یَدعُو ،  ( اعراب تقدیری در حالتهای رفع و جزم  )   ( مخصوص سال سوم  )

عَیِّن نوعَ الاعرابِ لافَعالِ المُضارِعَةِ التّالِیَةِ :   یَجلِسُ ،  یُحِبُّونَ  ، یَتَعَلَّمانِ

یَجلِسُ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن ضمه ظاهر در آخرش .

یُحِبُّونَ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن « نون » آخرش .

یَتَعَلَّمانِ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن « نون » آخرش .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران
برچسب‌ها: اعراب , فعل مضارع

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 8:44 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
 

اسمهای استفهام : برای سؤال و پرسش از زمان ، مکان ، شخص چیز ، ویا حالت بکار می روند .

اَینَ : کجا        مَا : چه        مَن : که      مَتی : کی   کَیفَ : چگونه         کَم : چند        اَیُّ : کدام

  اَنَّی : چگونه ،کجا          اَیّانَ : چه وقت .

اَینَ علی ؟ : علی کجاست .؟

 مَاهذَا ؟ : این چیست ؟

 مَن هذَا ؟  :این کیست ؟

مَتَی تَذهَبُ ؟ کی می روی ؟

کَیفَ حالُکَ؟  : حالت چطور است .

کَم کِتاباً عِندَکَ ؟ : چند کتاب نزد تواست .؟

فَبِاِیِّ حَدیثٍ بَعدَهُ یُؤمِنونَ؟  : پس به کدام سخنی بعد از آن ایمان می آورید .؟

اَنَّی محمدٌ ؟ : محمد کجاست یا محمد چطور است. ؟

اَیّانَ تَرجِعُ ؟ : چه وقت برمی گردی .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، قواعد پايه اي راهنمايي ، عربي دو انساني ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: استفهام

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 8:40 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم قبلی جدا کنیم از «اسلوب استثناء » استفاده می کنیم .

اسلوب استثناء دارای  سه رکن است که عبارتند از :

1- مستثنی :اسمی است که بوسیله ی یکی از ادات استثناء از حکم ما قبلش جدا شده است .

2- ادات استثناء : که عبارتند از : ( اِلاّ ، غَیر ، سِوی ، حاشا ، عَدا ، خَلا  )

3- مستثنی منه : و آن اسمی است که مستثنی از آن جدا شده و غالبا قبل از « الا ّ » قرار دارد .

مانند : ذَهَبَ الطُّلابُ اِلاّ سَعیداً . (  الطُّلابُ : مستثنی منه     الا ّ : ادات استثناء   سعیدا ً : مستثنی .           

 

اعراب مستثنی :

1- در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر شده باشد . مستثنای آن از نظر اعراب غالبا منصوب است .

( و به آن استثناء تام گفته می شود . )

اَذهَبُ کُلَّ یَومٍ اِلی المَدرسةِ الاّ الجُمُعَةِ . ( الجُمُعَةِ : مستثنی و منصوب )

2- گاهی مستثنی منه از جمله حذف می شود که در این صورت اعراب مستثنی مطابق نقشی است که مستثنی منه

محذوف در جمله داشته است . ( به این نوع اسلوب ،  استثناء مفرغ می گوییم . مانند :

هَل یَنجَحُ اِلاّ المُجِدُّونَ .              ( المجدون : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب فاعل محذوف )

لَیسَ وَعدُکَ الاّ الصِّدقَ              ( الصدق  :  مستثنی در استثناء مفرغ و منصوب به اعراب خبر لیس محذوف )

مَا الاَدبُ الا التَواضُعُ                   ( التواضع : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب خبر محذوف )

الانسانُ لا یَطْمَئِنُّ قلبُهُ الاّ بِذِکرِ اللهِ   ( ذکر : مستثنی در استثناء مفرغ و مجرور به حرف جر )

 

تذکر :

1- مستثنی و مستثنی منه نمی توانند فعل یا حرف باشند بلکه همواره یک اسم هستند .

2- الا در میان ادوات حرف بوده و غیر عامل می باشد.

3- غالبا مستثنی منه  قبل از الاّ و مستثنی بعد از الاّ می آید .

4- مستثنی منه دارای یک مفهوم کلی است و بر بیش از یک نفر دلالت می کند .

5- در استثناء مفرغ ارکان جمله قبل از الاّ ناقص است . و با کلمه ی بعد از الاّ کامل می شود .

6- استثنا ء مفرغ در جملات منفی یا استفهامی وجود دارد .

 

ترجمه :

برای ترجمه با اسلوب استثناء باید به نکات زیر توجه کرد .

1- برای ترجمه ی الاّ از کلماتی مانند : (غیر از ، مگر ، جز ، بجز ، به استثنای ) استفاده می کنیم .

2- درجملات استثناء مفرغ با ادات نفی نوعی حصر و اختصاص وجود دارد و این گونه جملات را می توان به صورت

مثبت و مؤکد نیز ترجمه کرد .

مانند : ما قامَ الاّ هذا الطالبُ  ( تنها این دانش آموز برخاست . ) جز این دانش آموز برنخاست .

3-« اِنَّما» نیز یکی از ادواتی است که حصر را بیان می کند و در ترجمه ی آن باید از تعابیری چون : « فقط ، تنها ، بی شک ،

و ..............»  استفاده کرد.        اِنَّما العِزَّةٌ  ِللهِ وَ رسولِهِ وَ المؤمنینَ . : عزت فقط از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است .       

 

جملاتی که دارای اسلوب استثناء هستند .

تام :

1- نَجَحَ التَّلامیذُ فِی الامتحانِ الاّ المُتَکاسِلَ .

2- یَنقُصُ کُلُّ شیءٍ بِالانفاقِ الاّ العلمَ .

3- کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ الا وَجهَهُ .

4- لایَفُوزُ الناسُ الاّ المُجِدِّینَ مِنهُم .

5- اَدَّیتُ اِمتحانَ جمیعِ الدروسِ الاّ اللغةَ العربیةَ

6- کلُّ شیءٍ یَرخُصُ اِذا کَثُرَ الاّ الادبَ

7- اِنَّ الانسانَ لَفِی خُسرٍ الاّ الذینَ آمنوا و عَمِلوا الصالحاتِ .

8- اَستَشِیرُ الناسَ الا الجاهِلینَ .

 

 مُفَرَّغ :

9- ما قَرَأتُ الاّ درسَ اللغةِ العربیة ِ.            10- لاتَعبُدُوا الاّ اللهَ

11- ما کنتُم الاّ الخاشِعینَ

12- هل جزاءُ الاحسانِ الاّ الاحسانُ .

13- لاتَطْلُبْ الاّ الحَسَناتِ

14 – فَلَنْ نَزیدُ کُم الاّ عذاباً

15 – لایَتَمَتَّعُ بِهذهِ القدرةِ الاّ الخفّاشُ

16- و مَاالمالُ وَ الاَهلُونَ الاّ وَدائِعُ .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو
برچسب‌ها: استثنا

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 8:37 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اضافه :

اضافه : عبارتست از نسبت دادن اسمی به اسمی دیگر    .   مانند : اَشجارُ الغابَةِ  ( درختان جنگل )

در این مثال : اَشجارُ        مضاف        و  الغابةِ              مضاف الیه می باشد .

به این ترکیب ، ترکیب اضافی گفته می شود .   اجزاء ترکیب اضافی عباتند از :  1- مُضاف       2- مضاف الیه

1- مضاف الیه : همیشه مجرور است اما مضاف به اقتضای جمله اعراب می گیرد .  

یعنی اگر فاعل باشد مرفوع و اگر مفعول باشد منصوب و اگر حرف جر داشته باشد مجرور می گردد.

جاءَ صَدیقُ عَلِیٍّ   :       جاءَ : فعل       صَدیقُ : فاعل و مرفوع          عَلِیٍّ : مضاف الیه و مجرور

رأیتُ صَدیقَ عَلِیٍّ :  رأی : فعل      تُ : فاعل محلا مرفوع       صدیقَ : مفعول به و منصوب   عَلِیٍّ : مضاف الیه ومجرور

سَلَّمتُ عَلَی صدیقِ عَلِیٍّ : سَلَّمَ : فعل  تُ : فاعل محلا مرفوع  عَلَی صدیقِ : جار ومجرور    عَلِیٍّ : مضاف الیه ومجرور

تذکر 1: مضاف ممکن است به اعتبار اسم دیگری مضاف الیه باشد . « اَلحَسَنُ وَ الحُسینُ   سَیِّدا شبابِ اَهلِ الجَنَّة ِ »

الحسن : مبتدا و مرفوع       سیدا : خبر و مرفوع     شباب : مضاف الیه و مجرور  اهل : مضاف الیه و مجرور الجنة :  مضاف الیه و مجرور

 

تذکر 2: مضاف : ال ، تنوین ، نون مثنی و جمع نمی گیرد . مانند :

جاءَ مُعَلِّمُ المَدرسة ِ       جاءَ مُعَلِّما المَدرسةِ          جاءَ مُعَلِّمُوا المَدرسة ِ

تذکر 3 : ضمیر ،  موصول ، اسم اشاره ، اسم استفهام ، هیچ وقت مضاف واقع نمی شوند .

ولی ممکن است مضاف الیه قرار گیرند.     مانند : جاءَ هذا الرَّجل ُ                حاسِبُوا اَنفُسَکُم

تذکر 4 : بعضی اسمها همیشه مضاف واقع می شوند و به آنها « اسماء دائم الاضافه » می گویند .

مانند : کُلّ ، بَعض ، مِثل ، عِند ، لَدُن ، جَمِیع ، قَبل ، بَعد ، اَمام ، خَلف ، فَوق ، تَحت .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: مضاف , مضاف الیه

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:19 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اسمهای منصرف  و غیر منصرف

اسم منصرف : اسمی است که تنوین پذیر باشد و هرسه قسم اعراب یعنی ( -َ ، -ً     -ِ  ، -ٍ     -ُ  ، - ٌ ) راقبول کند .

مانند : کلمه ی « رجل »     در عبارات :    جاءَ رَجُلٌ      رَأیتُ رَجلا ً           سَلَّمتُ عَلَی رَجُلٍ

اسم غیر منصرف : اسمی است که تنوین پذیر نباشد . و به جای کسره آن را فتحه دهند.

اسمهای غیر منصرف عبارتنداز  :

1 اسمهای علم مؤنث ، لفظی ، معنوی :  فاطمة، مریم ، حمزة ، معاویة :        «الاسلامُ علی فاطمةً الزّهراء»

2 علم غیرعربی : یوسف – یعقوب – فرعون       «و اَرسلْنا الی فرعونَ رسولاً»

نکته: اسم عَلَم غیرعربی (عجم) سه حرفی که ساکن الوسط باشد، منصرف خواهد بود مانند: لوط و نوح.

اسمهای علم منصرف در قرآن :

قریش ، شعیب ، صالح  ، یهود ، انجیل ، توراة ، شیطان ، مسیح ، روح القدس ، هود ، عاد ، سبأ ، کعبه ، ودّ ، سواع ، نسر ( نام سه بت جاهلی ) نوح ، محمد ، لوط ، عزیز ، ابو لهب .

 اسم های علم غیر منصرف :

قارون ، لقمان ، یثرب ، ابراهیم ، هارون ، فرعون ، مصر ، اسرائیل ، یونس ، ابلیس ، آدم ، مریم ، جبرئیل ، میکائیل ، سلیمان ، بابل ، هاروت ، ماروت  ، اسماعیل ، یعقوب ، اسحاق ، ثمود ، مدین ، یوسف ، جهنم ، یأجوج ، مأجوج ، داود ، ادریس ، هامان ، رمضان ، یاسین ، یونس ، طالوت ، جالوت ، آذر ، الیاس ، الیسع ، أبابیل ، عمران ، إرَم ، ایوب ، أحمد ، یغوث ، یعوق ( نام دو بت جاهلی ) ، موسی ، عیسی ، یحیی ، زکریا .

تذکر : در بین اسامی پیامبران « شش صلنمه » یعنی ( شیث ، شعیب ، صالح ، لوط ، نوح ، محمد ، هود ) منصرف  و بقیه غیر منصرف می باشند.

3 نام شهرها و کشورها : طهران ،  مکة ، ایران       « و الی مدینَ أخاهُمْ شُعیباً»

4 صفت بر وزن « اَفعَل ، فُعلی اَفعَل ، فَعلاء فَعلان ، فَعلی » ( وزن مذکر و مؤنث ) :

مانند : اکبر ، کبری    اخضر ،  خضراء    عطشان ،  عطشی       « الیس اللهُ بأعلمَ بالشاکرین»

                                           

  5- جمع مُنتَهِی الجموع :

 (یعنی جمعهای پنج حرفی یا شش حرفی که حرف سوم آنها الف باشد)

یا جمع های مکسری که آخر آنها به (اعِل) و یا (اعِیل) ختم شوند .

مانند جمع های مکسر هم وزن مَفاعِل و مَفاعِیل ، اَفاعِل ، اَفاعِیل

مانند :    مساجد ، مراجع ، اساتید ، اماکن       « و زیّنا السّماءَ الدنیا بمصابیحََ»

6- اسمی  که به «  الف تأنیث مقصوره یا ممدوده » ختم شده باشد خواه اسم باشد خواه صفت .

مانند : سلمی ، زکریا  ، صحراء ، حُبلی / ذکری /  جرحی / سَکری

تذکر : الف تأنیث مقصوره یا ممدوده باید زائد بر سه حرف اصلی  باشد .

  مثل شهداء که همزه زائده است پس غیر منصرف است بخلاف اِقتضاء که همزه اش اصلی و منقلب از یاء است پس منصرف است . کلمه ی اَشیاء اصل آن اشیئاء است پس همزه آخر زائده است و غیر منصرف .

7- هر اسم علمی که بروزن یک فعل باشد:  مانند : یزید  ، احمد

8- هر اسم خاصّی که الف و نون زاید داشته باشد.  مانند: عثمان / سلمان / عمران / شعبان / رمضان

9- اسم هایی که از شکل اصلی خود گذشته و به شکل دیگری تبدیل شده‏اند. به اصطلاح "عدل" گفته می شوند.

عامر ← عُمَر           قازِح ← قُزَح        اثنین اثنین ← مثنی

10-  هر اسم خاصّی که مرکب مزجی باشد.     مانند: بَعلَبک / بیت لحم / حضرموت

نکته مهم : اسم های غیر منصرف در صورتی که (ال) بپذیرند و یا مضاف شوند، می توانند حرکت  "کسره" را قبول کنند

اما همچنان غیر منصرف باقی می مانند یعنی نمی توانند تنوین بپذیرند.

ذهبتُ الی مدارسَ                 (ذهبتُ الی المدارسِ)    یا   (ذهبتُ الی مدارسِ المدینةِ) 

نکته : فعل ، ضمیر ، اسم اشاره ، اسم موصول ، صفت و خبر مشتق برای مونث لفظی بصورت مذکر بکار می رود .

مانند: جاءَ حمزةُ                           


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: منصرف , غیر منصرف

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:15 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

صفت  ( نعت ) :

صفت حالت و چگونگی کلمه ی ما قبل خود را که ‹‹ موصوف یا منعوت ›› باشد بیان می کند .

مانند : جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَ : فعل        رَجُلٌ : فاعل و مرفوع       فاضِلٌ : صفت و مرفوع به تبعیت از ماقبل

 

صفت باید در چهار مورد با موصوفش مطابقت داشته باشد . که عبارتند از :

1- اعراب ( رفع و نصب و جر )    مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .  رأیتُ رَجُلاً فاضِلاً .        سَلَّمتُ عَلَی رَجُلٍ فاضِلٍ .

2- عدد   ( مفرد ، مثنی ،  جمع )   مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ       جاءَ رَجُلانِ فاضِلان ِ     جاءَ رِجالٌ فاضِلون َ

3- جنس ( مذکر و مؤنث  )         مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَت اِمرأةٌ فاضِلة ٌ

4- شناسایی ( معرفه و نکره )      مانند :    جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .    جاءَ الرَّجُلُ الفاضِلُ

انواع صفت :

1- صفت مفرد :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَ رَجُلانِ فاضِلان .    جاءَت التِّلمیذاتُ الفاضِلات ُ 

2- صفت جمله :  ( الجُمَلُ بَعدُ النَّکراتِ  صِفاتٌ )   هرگاه جمله ای بعد از اسم ‹‹ نکره ای ›› بیاید و آن اسم را توصیف کند

جمله ی وصفیه خواهد بود . مانند : رأیتُ ظَبیاً یَمشِی بِهدوءٍ  . جمله ی  یَمشِی بِهدوءٍ  جمله ی وصفیه و منصوب محلا  

موصوف : نقش نیست و می تواند نقشهای متفاوت را ایفا کند .

طریقه ی ترجمه ی صفت:

1- صفت در زبان فارسی به صورت مفرد می آید هرچند در زبان عربی مفرد نباشد. 

التِّلمیذانِ مُجتهدانِ ، التلامیذُ المُجتهدونَ : دانش آموزان کوشا

2- در ترجمه ی جمله ی وصفیه ، حرف « که » را بر آن می افزائیم و خود فعل مطابق نیاز جمله ترجمه می شود .

الف : ماضی + ماضی = ماضی بعید .( ماضی ساده )    اِشتَرَیتُ کِتاباً قد رأیتَهُ فِی المَکتَبَةِ

کتابی را خریدم که آن را در کتابخانه ی مدرسه دیده بودم  ( دیدم )

ب : ماضی + مضارع = ماضی استمراری     سَمِعتُ نداءً یَدعُونِی اِلی الصِّدقِ .

ندائی را شنیدم که مرا به صداقت فرا می خواند .

ج: مضارع + مضارع = مضارع التزامی    اُفَتِّشُ عَن کِتابٍ یُساعِدُنِی فِی فَهمِ النُّصُوصِ .

دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یاری کند .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نعت , صفت , موصوف

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:13 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

انواع « ما »
1- « ما » الشرطية : مطابق با نقش خود در عبارت اعراب می پذيرد . « و ما تفعلوا من خير يعلمه الله » (بقره 197)
2- « ما » الموصولية : برای عاقل و غير عاقل . « يسبّح لله ما في السماوات و ما في الأرض »
3- « ما » الاستفهامية : برای سؤال در مورد غير عاقل و حقيقت و يا صفت چيزي به كار مي رود. « ما فعلت ؟ » « ما اقسام الكلمة ؟»
4- « ما » التعجبية : نكره ی تامه به معنی « شيء عظيم » .
5- « ما » المصدريه كه با ما بعد خود به تأويل مصدر می رود.
الف : ظرفيه ى زمانيه ، زمانی كه ما بعد آن دلالت بر زمان می كند . مانند : « و اوصاني بالصلاة و الزكاة مادمت حيّا » ( مريم 31) « ما دمت حيا » أي: مدّة حياتي. « ما » حرف مصدري است ومحلي از اعراب ندارد.
ب: مصدريه غير ظرفيه ، در اين صورت با توجه به مقتضيات جمله با ما بعد خود نقش می پذيرد. مانند : « آمنوا كما آمن الناس « بقره 13 » اي « آمنوا كإيمان الناس »
6- « ما » الزائدة كه در موارد زير مي آيد:
الف : بعد از إذا « و كلّ ما بعد اذا زائده » مانند:«إذا ما حضر المعلم سكت الحاضرون » .
ب: بعد از متی مانند :« متى ما تأت أعلِّمك ».
ج : بعد از حروف جر مانند : فعمّا قريب يأتي النصر»
د : بعد از « لاسيَّ » ( زماني كه اسم پس از آن منصوب يا مجرور باشد .)
ه : پس از « احياناً و قليلاً و كثيراً » مانند : كثيرا ما نصحتك . (كثيرا : مفعول فيه )
و : پس از « أيّ » أيّما التلميذين كافأت ؟ أيّ : مفعول به ، ما : زائده و التلميذين : مضاف اليه
7- «ما » نافيه غير عامل : كه فعل ماضي و يا مضارع را منفي مي كند.
8- « ما » نافيه عامله ( ما شبيه به ليس يا ما حجازيه كه با شروط زير مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي كند : خبر آن مقدم نشود ، معمول خبرش بر اسمش مقدم نشود ، پس از آن « إنْ » اضافه نشود ، خبرش با « إلاّ » نقض و تكرار نشود )مانند « ما أحَدٌ افضلَ من الشهيد».
9- « ما » الكافّة :كه به كلمات زير وصل مي شود :
- « إنّ و اخوات آن » إنّما المؤمنون إخوة .
- فعلهاي « كثر ، قلّ ، قصر ، شدّ ، طال » مانند : قلّما نال مناه من حرص . (فعلهاى مذكور در اين صورت فاعل ندارند)
- حرف جر « ربّ » مانند : ربّما ازورك . (در اين صورت ربّ نياز به مجرور ندارد).
10- « ما » پس از « نعم و بئس » : پس از موارد زير :
- معرفه تامه : مانند : علّمته علماً نِعِمّا . أي : نعم الشيء التعليم . نعم : فعل مدح ، ما : فاعل ،و مخصوص به مدح محذوف است .
- نكره : در محل نصب به عنوان تمييز و آن زماني است كه پس از آن جمله ى فعليه باشد . مانند : « نعمّا تتعلّمونه » إي « نعم شيئاً تتعلّمونه » نعم : فعل و فاعل ، ما : تمييز و جمله « تتعلّمونه » صفت براي « ما »
11- « ما » نكره ى تامّه اى كه اسم نكره به واسطه ى آن توصيف مى شود . در اين صورت ما به عنوان صفت در محل رفع ، نصب و يا جر است.
مانند : جئتك لأمرٍ ما . ما نعت براي « امر » در محل جر


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: ما موصولیه , مصدریه

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:59 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
سؤال :آیا کلماتی نظیر (عند ،بین ،فوق،تحت و...........)می توانند هم خبر باشند وهم ظرف ویا آیا یک کلمه می تواند در آن واحد دو نقش داشته باشند؟ جواب:این کلمات ظروف غیر متصرّفند و همیشه ظرف واقع می شوند اینها متعلق به فعل یا شبه فعلی هستند که عامل نصب ظرفند و اگر در جمله ای خبر واقع شوند این ظروف خبر واقعی نیستد بلکه جانشین عامل خود هستندوما به آنها خبر می گوییم وخبر اصلی آها (موجود) است که حذف شده است واینکه چرا خبر اصلی حذف شده جواب این است قاعده: هر گاه خبر دلالت بر وجود مطلق کند ( وجودبدون قید )حذف می شود ظرف یا جار و مجرور به جای آن بایدقرار گیرد مثال : الامیرُ عندک، الامیر مبتدا/ عندَ: ظرف متعلق به خبر(موجودٌمحذوف)این ظرف جمله را بی نیاز از خبر کرده است و لی در دبیرستان می گوییم خبر از نوع شبه جمله(ظرف) وبه آن اکتفا می کنیم حال به نمونه ای از تستهای کنکور سراسری توجه کنید: سوال-عيّن ما ليس فيه المفعول فيه. 1) أين معزّ الأولياء و مذلّ الأعداء؟! 2)إذا دُعيتَ إلي مجلس کريم فاستجب! 3) متي تستيقظ من نوم الجهل، ايها الغافل؟! 4) ألا تُحبّ أن ترجع أيام الدّراسة؟! گزینه 4:ایام نقش فاعل را دارد سوال- عيّن العبارة التي فيها اسم يدلّ علي زمان وقوع الفعل: 1) ربنّا! هب لنا مانحتاج إليه إذا سألناك! 2) ليس قرب بيتنا جبل إلّا هذا التلُ الرّمليّ! 3) دَعت اُمّ صديقتي كلّ زميلاتي للاشتراك في الحفلة 4) كان بين الأطبّاءاختلاف حول معالجة هذا المريض جواب:گزینه 1-اذا


موضوعات مرتبط: پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:52 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
نحوه  مطالعه عربی 3 دروس 5 تا 7

تمییز همواره اسمی است جامد نکره منصوب که از کلمه‌ی ماقبل خود یا از جمله‌ی ماقبل خود رفع ابهام می‌کند که به همین علت به آن زائل یا یُزیل‌الابهام گویند. این‌گونه اسم‌ها در اصل مبتدا یا فاعل یا مفعول بوده‌اند مثل‌«حَسُنَ هذا التلمیذُ خُلقاً». این دانش‌آموز از نظر اخلاق نیکو شد. در جمله‌ی فوق کلمه‌ی خُلقاً تمییز یا روشنگر جمله نام دارد که رفع ابهام نموده است و غالباً معنای (ازنظر، ازجنبه‌ی، ازلحاظ) می‌دهد. دام‌های آموزشی این درس 1) تمییز شبیه مفعول مطلق نیابی و یا سایر منصوبات است , در این حالت چه‌گونه آن را شناسایی کنیم؟ پاسخ: علاوه بر منصوب و جامد و نکره بودن خود تمییز باید بدانیم که این کلمات از جنس فعل جمله نمی‌آیند و همواره قبل از خودشان اسم تفضیل یا فعل تمییز طلب یا واحد‌های وزن... دارند. مثل: تَقَدَمَ (فعل) هذا التلمیذ تَقَدُماً (مفعول مطلق) تَقَدَمَ (فعل) هذا التلمیذ درساً (تمییز) 2) فعل‌های تمییز‌طلب با فعل‌های دو مفعوله اشتباه نمی‌شوند؟ پاسخ: با تکرار و تمرین و جداسازی این دو دسته قادر به تشخیص خواهید بود. فعل‌های دو مفعوله: اَعطی، آتی، حَسِبَ، جَعَل، رَزَقَ ... فعل‌های تمییز‌ طلب: ازداد، امتلأ، کفَیَ، تَقَدم، حَسُنَ، طابَ ... 3) چگونه تمییز را با یک نگاه تشخیص دهیم؟ پاسخ: با تسلط بر نشانه‌های آن که قبل از آن با ‌فاصله یا بی‌فاصله می‌آید مثل: الف) اسم تفضیل بر وزن اَفعَل، اَفَل، اَفعَی+ تمییز منصوب هُوَ أَحسَنُ مِنی إحساساً هُوَ أشَد مِنی خُلقاً هُوَ اَلأعلی قولاً ب) دو کلمه‌ی خیر- شر+ تمییز منصوب الصالحات خیرٌ عند ربک ثواباً ج) فعل‌های تمییز‌طلب لازم یا متعدی+ تمییز لازم: حَسُنَ، طابُ، خاضَ، کَفَی، تَقَدَمَ، امتلأ، ازداد، ارتفَعَ، إشتَهَرَ متعدی: فَجَرَ، ملأَ، زِد مثال: یَمتَلِئُ قلبی نوراً فَجَرنا الارضَ عیوناً د) واحدهای وزن، پیمانه و مقدار، مساحت، عدد 3 به بعد واحد وزن مثل: کیلو، مثقال، ذره، غرماً واحد پیمانه مثل: کوب، کأس، قدح واحد مساحت مثل: هکتار، متر عدد 3 به بعد مثل: ثلاث، اَربعَ، خمس، ست... * عدد‌های 1و2 (واحد- اثنان) و عدد‌های ترتیبی (اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس…) نمی‌توانند پس از خود تمییز بگیرند زیرا این اعداد خود صفت‌اند مثل: رایتُ رجلینِ اثنینِ 3 نکته‌ی مهم: اگر تمییز پس از اسم تفضیل بیاید در اصل مبتدا بوده است انتَ اَصدَقُ الناس قولاً (تمییز) در اصل قولُک (مبتدا) أصدقُ … اگر تمییز پس از فعل لازم بیاید در اصل فاعل بوده مثل: خاض ذلک النهر ماءً (تمییز) در اصل خاضَ ماءُ (فاعل) ذلک النهر اگر تمییز پس از فعل متعدی بیاید در اصل مفعول‌به بوده مثل: فَجَرنا الارضَ عیوناً (تمییز) در اصل فَجَرنا عیونَ الارضِ درس6: اسلوب استثناء برای جداسازی کسی یا چیزی از یک گروه یا اشیاء یا … به کار می‌رود و 3 رکن دارد : مستثنی‌منه: همان قاعده‌ی کلی است که جداسازی از او صورت می‌گیرد. مستثنی: همان جزء جداشده از کل است. حرف استثناء: إلا می‌باشد که عمل جداسازی را انجام می‌دهد. فاز الطلاب (مستثنی منه) فی الامتحان اِلا( حرف استثناء) المتکاسلیَنِ (مستثنی منصوب) انواع استثناء 1) استثنای تام یا کامل: هرگاه مستثنی‌منه که یک اسم جمع یا ضمیر جمع است درون جمله بیاید, جمله‌ی قبل از اِلا کامل خواهد بود که در این حالت تام نام دارد. تام فعلیه: فعل مثبت یا منفی+ اسم جمع+ اِلا+ مستثنی 100% منصوب یفوز الناس فی‌الحیاه اِلا الکافرین لا تعبدوا احداً اِلا الله تام اسمیه: مبتدای جمع+ خبر مفرد یا شبه جمله+ اِلا+ مستثنی 100% منصوب التلامیذ ناجحون اِلا واحداً منهم کل الانسان هادمون اِلا الله * با اندکی دقت متوجه می‌شویم که در تام‌ها مستثنی‌منه وجود دارد و مستثنی‌منه نیز همواره یک اسم جمع می‌باشد مثل: ( طلاب، تلامیذ، اصدقاء، الناس، احد، شئ، انسان، جمیع، کل، عمل، قَول، کلام،... ) و مستثنی همواره منصوب است. لا تَقُل شیئاً اِلا الحقَ/ رایتُ جمیع اصدقائی اِلا واحداً حال اگر مستثنی‌منه ( اسم جمع قبل از اِلا) را حذف کنیم استثناء مفرَغ یا تهی و ناقص می‌شود. در این حالت مستثنی یا کلمه‌ی پس از إلا برای رفع نقص در جمله نقش گرفته و منصوب یا مرفوع می‌شود. 2) استثنای مفرغ فرمول مفرغ اسمیه= هل، ما، لا+ اسم+ اِلا+ مستثنی مرفوع در نقش خبر مثال: هل جزاءُکَ اِلا الاحسانُ ما المالُ و النبرنَ اِلا ودائعُ لا اله اِلا اللهُ فرمول مفرغ فعلیه= ...... فعل منفی ماضی یا مضارع (نزدیک‌ترین فعل به اِلا)+ اِلا+ مستثنی مرفوع ( فاعل نایب اسم ناقصه) یا منصوب ( مفعول خبر ناقصه) ما جاء اِلا تلمیذٌ (فاعل) لاینجَحُ اِلا طالبٌ (فاعل) مارایتُ اِلا تلمیذاً (مفعول) لم یکن فی‌الصف اِلا تلمیذٌ (اسم مؤخر کان) ما کان الهدفُ اِلا تعلیمَ الناس (خبر کان) ما قُتِلَ فی‌الحرب اِلا مقاتلٌ (نایب فاعل) لا یُسمَعُ اِلا اصواتُ العصافیرِ (نایب) * جمله‌های تام به شکل (به‌جز- مگر) و جمله‌های مفرغ با فقط در ابتدا و مثبت بودن فعل ترجمه می‌ شوند مثل: تام= لاتعبدوا اَحَداً اِلا الله= کسی را نپرستید به‌جز خدا مفرغ= لا تعبدوا اِلا الله= فقط خدا را بپرستید درس 7: منادا (یا+ منادای منصوب) ابتدا منادا را اثبات کرده سپس انواع منادا را بررسی کنید. * برای اثبات منادا کافی است بدانیم پس از منادا، فعل یا ضمیر صیغه‌ی 7 تا 14 می‌آید در حالی‌که پس از مبتدا فعل یا ضمیر صیغه‌ی 1 تا 6 و یا یک اسم مرفوع می‌آید مثل: منادا: ربی (منادا) اِغفِر (امر مخاطب) لی ذنوبی ربی (منادا) لاتردَ (نهی مخاطب) حاجتی ربی (منادا) انتَ (7) خالقُ السماوات ربی (منادا) أنا (13) تائبٌ إلیکَ مبتدا: ربی (مبتدا) خالقُ (اسم مرفوع) السماوات ربی (مبتدا) خَلَقَ (ماضی صیغه 1) السماوات ربی (مبتدا) یغفرُ (مضارع صیغه 1) ذنوبی انواع منادا 1) منادای علم= یا+ یک اسم خاص-ُ دار ( منادای علم مبنی بر ضم محلاً منصوب بی ال و بی تنوین) یا علیُ، یا فاطمهُ، یا اللهُ، یا مریمُ یا ایرانُ، یا اصفهانُ، یا جوادُ، یا قریشُ 2) منادای نکره مقصوده نوع الف= یا+ یک اسم عام-ُ دار ( منادای مبنی بر ضم محلاً منصوب بی ال و بی تنوین) یا رجلُ، یا امراهُ، یا طالبهُ یا تلمیذُ، یا ناسُ، یا بلدُ، یا مومنُ * به جای یا الله می‌توان از اللهُمَ استفاده کرد که همان منادای علم است. * به جای یک اسم عام مفرد می‌توان از مثنی یا جمع یا موصول استفاده کرد که همان منادای نکره‌ی مقصوده است. مثل: یا مَن، یا مومنونَ، یا تلمیذانِ * دو نوع منادای گفته‌شده، ظاهرشان مرفوع است ولی باید بدانیم که ظاهر این‌دو مهم نیست بلکه این مهم است که محلاً منصوب‌اند. 3) منادای مضاف (با اعراب اصل فرعی تقدیری) یا+ بی ‌ال+ ال دار مجرور یا+ بی ال ( منادای مضاف منصوب)+ ضمیر متصل جری (مضاف‌الیه مجرور) * منادای مضاف با اعراب اصلی فقط-َ می‌گیرد. مثل: یا ربَنا، یا ربَ‌‌‌‌‌‌ العالمینَ، یا قاضیَ‌ الحاجاتِ * منادای مضاف با اعراب فرعی در مثنی و جمع مذکر به یاء و در خمسه به الف و در جمع مونث به کسره می‌باشد. مثل: یا تلمیذَی المدرسهِ/ یا أَخوَیَ/ یا مسلِمی العالم/ یا مسلماتِِ العالم/ یا ذاالجودِ/ یا ابانا/ یا اخانا/ یا ذاالکرمِ * منادای مضاف با اعراب تقدیری در مقصور‌ها و مضاف‌به ی متکلم وجود دارد. مقصور= یا مولانا/ یا فتی المدینه/ یا هُدَی الناسِ مضاف‌به ی= یا ربی/ یا اصدقائی/ یا الهی/ یا صدیقی * به جای ی متکلم می‌توانیم–ِ نیز بیاوریم مثل: یا اولادی--- یا اولادِ که باز هم منادا مضاف و تقدیراً منصوب است یا ربی---- یا ربِ 4) منادای نکره‌ی مقصوده نوع ب ( مبنی بر ضم محلاً منصوب) یا+ أیُها+ ال دار مذکر مرفوع أیَتُ (منادا محلاً منصوب) ها (حرف زاید)+ ال دار مونث مرفوع (تابع منادا مرفوع) مثال: اَیُها المسلمون/ ایُها الطلبهُ اَیتها المسلماتُ / ایتها الامهاتُ ایها الرجلُ/ ایتها التلمیذتانِ ایتُها الارضُ/ ایتُها النفُس * ارض، شمس، نفس، دار، نار، بئر، ریح، روح، عصا، سماء، مونث‌اند پس با ایتها به‌کار می‌روند. * طَلَبه، وَرَثَه، کَفَره، جَبَره (وزن فَعَلَه) جمع‌های مکسری‌اند که مفردشان مذکر است پس با ایُها به‌کار می‌روند. 5) منادای شبه‌مضاف منصوب به اعراب ظاهری اصلی یا+ اسم-ً دار منصوب یا تصیراً بالعباد/ یا وجیهاً/ یا عالماً/ یا غنیاً لا یفتقر


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، عربي سه انساني ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تمییز , منادی

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:50 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

زمان

معادل عربی

معادل فارسی

مثال

گذشته ساده

سَمِعَ

شنید

الیوم أکملتُ لکم دینکم و أتممتُ علیکم نعمتی

امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم.

گذشته نقلی

قد+سَمعَ

شنیده است

قَد أنزَل اللهُ الیکم ذکراً

خداوند برای شما ذکری (قرآن ) را فرستاده است.

گذشته بعید

کان + قد + سَمعَ

شنیده بود

کانَ الامامُ قَد نَصَحَ الرّجلَ التّائبَ .

امام مرد توبه کننده را نصیحت کرده بود.

گذشته استمراری

کان + یَسمعُ

می شنید

کان یَستَحیی نساءهُم

(فرعون) زنانشان را زنده می گذاشت .

ماضی استفهامی

هَل (أ) سَمِعَ؟

آیا شنید؟

أرأیتَ الّذی یُکذّبُ بالدّین؟

آیا دیدی کسی را که دین را تکذیب می کند؟

مضارع اخباری

یَسمَعُ

می شنود

و تَری الجبالَ تَحسبُها جامدةً و هیَ تمرّ مرّ السّحاب.

وکوهها را می بینی می پنداری ایستاده اند در حالی که چون ابر می گذرند .

مضارع التزامی

حروف ناصبه(أن،ﻟ،حتی)+یَسمَعِ

بشنود(باید بشنود)

یُریدونَ لیُطفئوا نور الله بأفواههم.

می خواهند نور خداوند را با دهانهایشان خاموش کنند.

مضارع استفهامی

هَل (أ) یَسمعُ؟

آیا می شنود؟

فَهَل تَری لَهُم مِن باقیةٍ؟

آیا از آنها کسی را باقی می بینی؟

مستقبل

س یا سوف + یَسمعُ

خواهد شنید

و لَسوف یُعطیکَ ربّکَ فَتَرضی

و پروردگارت به تو آنگونه خواهد بخشید که راضی شوی

سَیَذَّکّرُ مَن یَخشی

هر کس بترسد عبرت خواهد گرفت

امر

إسمَع

بشنو

اُذکُروا اللهَ ذکراً کثیراً.

خداوند را بسیار یاد کنید.

جملات ربطی(اسنادی)

مبتدا+خبر

استفاده از فعل ربطی

و اللهُ سَمیعٌ بَصیرٌ .

خداوند شنوای بینا است .

ب) تطبیق منفی زمانها:

زمان

معادل عربی

معادل فارسی

مثال

گذشته ساده منفی

ماسَمِعَ یا لَم یَسمَع

نشنید

و ما تفرّق الّذینَ اُوتوا الکتابَ .

و کسانی که به آنها کتاب (خدا) داده شد پراکنده نشدند

أ لَم نَشرَح لکَ صَدرَک .

آیا سینه ی تو را برایت گسترده نکردیم .

گذشته نقلی منفی

لَمّا یَسمَع یا ما قَد سمعَ

نشنیده است

لَمّا یَدخُل الایمانُ فی قلوبهم .

هنوز ایمان در دلهایشان وارد نشده است .

گذشته بعید منفی

ما کانَ سَمعَ یا لَم یَکن سَمعَ

نشنیده بود

ما کانَت الصّحوة الاسلامیّةُ انتَشَرَت فی کلّ البِلادِ .

بیداری اسلامی در همه ی کشورها گسترده نشده بود .

گذشته استمراری منفی

ما کانَ یَسمعُ یا کانَ لایَسمعُ

نمی شنید

کانَت الثّورة لا تَخضَعُ أمامَ المُستَکبرینَ .

انقلاب در برابر مستکبران سر فرود نمی آورد .

حال منفی ( مضارع اخباری منفی)

لا یَسمعُ

نمی شنود

لا یَسمعونَ فیها لَغواً و لا کذّاباً .

در آن ( بهشت ) سخن بیهوده و دروغ نمی شنوند

مضارع التزامی منفی

أن لا یَسمعَ ( ألاّ یَسمعَ )

نباید بشنود

لکی لا تأسواعلی ما فاتَکُم .

تا بر آنچه از دستتان رفته است تأسّف نخورید .

مستقبل منفی

لَن یَسمَعَ

نخواهد شنید

و لَن تَجدَ لسنّة اللهِ تَبدیلاً

برای قانون خداوند تغییری نخواهی یافت.

امر منفی (نهی)

لا تَسمَع

نشنو

و لا تَحزَنوا و أنتم الاعلون إن کنتُم مؤمنینَ

غمگین نباشید در حالی که شما برترید اگر به خدا مؤمن باشید .

 


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش مکالمه ، آموزش ترجمه و فنون آن ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران
برچسب‌ها: معادل فارسی

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:25 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

آمين

اسم فعل امربه معني استجب  و مبني بر فتح

آنفا"

ظرف زمان ومنصوب

اُخري

غير منصرف است « به علت صفت وتانيث

اهلا" وسهلا"

ادات (تحسين وترحيب)به معني خوش آمدي         مفعول به براي فعل محذوف

اولو

جمع «ذو»ازلفظي ديگر،به معني دارندگان ،اعرابش مانند جمع مذكر سالم

ايّاك

ازالفاظ تحذيراست و مفعول به  براي  فعل محذوف

ايضا"

به معني  نيز  و همچنين –مفعول مطلق براي فعل  محذوف

اين

به معني  كجا     ظرف مكان  ومبني بر فتح

بضع و بضعه

مابين سه تا نه  را گويند

تعسا"

مفعول مطلق براي فعل معذوف وبراي نفرين به كار مي رود

ثم

اشاره براي مكان بعيد به معني  هناك- مبني بر فتح ودر محل نصب

ثم

حرف عطف براي ترتيب وتراخي «بامهلت » مثل : جاء سعيد ثم فريد يعني ابتداسعيد آمد سپس فريد

جميع

ازالفاظ تاكيد معنوي

حاشا

ادات استثنا مابعدش  منصوب است يا مجرور

حسنا"

مفعول به براي فعل محذوف  يعني فعلت حسنا"

حقا"

مفعول مطلق براي فعل محذوف

حين

ظرف زمان مبهم

حي،حيهل،حي هلا

اسم فعل امر به معني اقبل  و  عجل

خلال

ظرف مكان و منصوب

خوف

مفعول به است مثل « طرب التلميذ خوف المعلم »

دع

فعل امراز(ودع ، يدع ) به معني ترك

دون

ظرف مكان است وبيشترين كاربردش نصب است بنابر ظرفيت

ذات

اسم به معني :     صاحبه               ومؤنث ذو

ذر

فعل امر به معني اترك

رويد

دراصل ارواد مصدر باب افعال است كه تصغير وترخيم شده به معني (مهلا" ،رويدا" )مفعول مطلق است

زمان

اعرابش مانند اسبوع است يعني ظرف زمان و منصوب

سبحان

مفعول مطلق براي فعل محذوف

سمعا" وطاعه"

مفعول مطلق براي فعل محذوف

شطر

 به معني سوي وجانب – ظرف زمان ومكان

صباح ، مساء

ظرف زمان منصوب

صبرا"

مفعول مطلق براي فعل محذوف

طوبي

به معني جنت و سعادت  و هميشه مبتدا است وخبرش جار ومجرور

طوعا"

حال  و منصوب

عل

مخفف لعل

قاطبه

حال به معني جميعا"

كافه

حال ومنصوب به معني كل

كيف

اسم است ومبني بر فتح

لات

درعمل و معني مانند ليس است وبايد اسم وخبرش از اسماء زمان باشد

لدي

ظرف زمان يا مكان مبني بر سكون به معني عند

هيا

اسم فعل امر به معني « اسرع »

هيهات

اسم فعل امر به معني بعد

يوم

ظرف زمان واعرابش مانند اسبوع است

اربا" اربا"

به معني عضوا" عضوا   -حال ومنصوب

ازاء

ظرف مكان به معني مقابل

ارضون

جمع ارض واز اسم هاي ملحق به جمع مذكر سالم

اسبوع

اگر دلالت بر زمان كند وصحيح باشد كه جلوش في بگذاريم ظرف است درغير اين صورت اعرابش بستگي به نقش آن دارد

اف

در لغت به معني چرك اطراف ناخن  وگفته شده « چرك گوش » اسم فعل مضارع است به معني اتضجركثيرا"

حذار

اسم فعل امر به معني  احذر


موضوعات مرتبط: آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: ترکیب , الاعراب

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:18 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

درس عربی را اینگونه بخوانیم ....

زندگی کردن مانند دوچرخه سواری است ، برای حفظ تعادل بايد حرکت کرد.(انشتين)

 

مرور قواعد سال قبـــــل

 

•        آيا شما جزوه قواعد سالهای گذشته را نگهداری وبه موقع از آن استفاده مي کنيد؟

 

ü  قواعد عربی مثل زنجيری است که هر حلقه نياز مند ارتباط با حلقه های ديگر است .در واقع هر درس پيش نيازی برای درسهای بعدی است .به عنوان مثال  در عربی اول دبيرستان ، يادگيری قواعد ، اهميت بسيار زيادی دارد. زيرا مجموعه ی اين قواعد،تشكيل دهنده ی پايه ونكات مهم دستور عربی دبيرستان می باشد كه تا پايان ، ضرورت دارد شما آن ها را بدانید. مشکل بسياری از دانش آموزان در يادگيری قواعد عربی فراموش کردن مباحث سالهای گذشته است.به عبارتی ديگر پيش نياز لازم جهت ياد گيری درس جديدرا ندارند(قواعد درس عربی فرار است) پس هرچند وقت يک بار مروری بر آن ها داشته باشید.

 

تجزيه وترکيب(الاعراب والتحليل الصرفی)

 

•        بهترين راه جهت به خاطر سپردن قواعد وجلوگيری ازفراموشی آن چيست؟

 

ü  اگر مي خواهيد قواعد درس عربی را به خوبی ياد بگيريد ،آن را فراموش نکنيد(ملکه ذهن شود) وهرلحظه برای درس جديد آماده باشيدبهترين راه حل اين است، که خودتان را به تجزيه وترکيب جملات وکلمات عربی عادت دهيد(ازجملات ساده شروع کنيد)اگر بتوانيد متن درسها را تجزيه وترکيب کنيد قول مي دهم که از درس عربی لذت خواهيد برد.وهيچ وقت نمره کمتر از انتظار نخواهيد گرفت.آزمايش کنيد از همين الآن شروع کنيد.

پيش مطالعـــــه

 

•        آیا تا بحال درسی را که نخوانده ايد قبلاً خودتان آن رامطالعه کرده ايد ؟

 

ü   پیش مطالعه ی درس عربی و مطالعه ی کلمات جدید و ملاحظه ی متون جدید ، تصویر بهتری از درس ، در کلاس برای شما ایجاد می کند وبهتر مي توانيد با درس ارتباط بر قرار کنيد ؛ به گونه ای که بهتر می توانید در یادگیری درس، مشارکت و فعالیت داشته باشید. از داشتن اشتباه در این مورد هرگز نهراسید . اشتباه ، حقّ یک دانش اموزاست .فقط سعی نماييد اشتباهات را به حد اقل برسانيد.

 

 

واژه های جديد

 

•        درترجمه متن هر درس معمولاً کلماتی نا آشنا وجود دارند، برای فهمیدن معنای اين واژه ها چه کار می کنید؟

 

ü   يادگيری كلمات جديد هر درس ، نقش بسيار مؤثری در فراگيری درس دارد.برای ترجمه ی متن درس و جملات مربوط به تمرين ها ،چاره ای جز يادگيری اين کلمات نداريد. پس در اولين قدم بهتر است هنگام ترجمه متن درصورت برخورد با کلمات جديد به واژه نامه ی کتاب مراجعه کنید و معنی آن کلمات را به دست آورید.برای دانستن معنی واژه ها ، بايد بر متن خوانی تمرين بیشتری داشته باشید.فقط دانستن قواعد برای يادگيری درس عربی کافی نيست بلکه معنی کلمات وجملات مهمتر است.سعی گنيد معنای کلمات جديد را درقالب جملات کوتاه کتاب يا جملاتی که خودتان مي سازيد،ياد بگيريد.

روانخوانی متـــن

 

•        آيا سعی مي کنيد ،یک متن عربی را بدون اشتباه بخوانید؟

 

ü   مهارت روانخوانی از مهارت های مهم يادگيری یک زبان محسوب می شود.پس از يادگيری كلمات جديد درس ،دانش آموز بايد نسبت به روانخوانی متن درس اقدام نمايد.داشتن اشتباه ، مهم نیست ؛ مهم این است که شما اشتباهات را به حداقل برسانید. متن درس هر چه بيشتر خوانده شود ، در يادگيری مؤثرتر است. دانش آموزانی که روانخوانی آنها بهتر است،يادگيری آنها در درس عربی به مراتب بالا تر است

بازیابـی واژه ها ی دروس قبلی

•         برای شما پیش آمده است با این که کلمات جدید درس را هم خوانده اید در ترجمه ی عبارتی مشکل داشته باشید؟

ü    پس از روانخوانی متن  نسبت به ترجمه ی آن به فارسی اقدام کنید. برای انجام این کار ، علاوه بر دانستن معانی کلمات جدید ، باید معنی کلمات خوانده شده ی قبلی را نیز بدانید.طبيعی است برخی از واژه هایی را که در درس های قبل یا سال پیش خوانده اید فراموش کنيد. البته گاهی از روی متن ،ويا کلمات هم خانواده،وقرينه های موجود می توانید جمله ای را که یکایک معنی آن را نمی دانید،ترجمه ی آن را حدس بزنيد. برای دستيابی به معنی اين كلمات ، بهترين كار  مراجعه به معنی اين كلمات در درس های قبلی و يا  كتاب های پايه ی قبل است.

ترجمــــــه

تفاوت ترجمه ی لفظ به لفظ با ترجمه ساده وروان وادبی چيست؟شما سعی مي کنيد چگونه ترجمه کنيد؟

 

ü  از حفظ کردن معنی جملات پرهيز کنيد.زيرا اين امر باعث خستگی وکاهش کارايی مي شود وهيچ سودی ندارد. بلکه سعی کنید جملات به فارسی روان معنی شوند اگر ترجمه ساده و روان باشد  خواننده از ترجمه لذت مي برد.سعی کنيد معنی عبارت را درک کنيد وبا جملات خودتان وبه صورت ساده ترجمه کنيد.اگر از ترجمه آماده کمک مي گيريد،جهت رفع اشکال از آن استفاده کنيد. پس از ترجمه ی هر جمله  ، به برگه ترجمه خود مراجعه کنید. در صورت داشتن خطا ، مورد را ، بررسی و اصلاح  نمایید.

حل تمــریـــنات

 

•       آيا قبل از مطالعه قواعد به حل تمرينات مي پردازيد؟تمرينات را چگونه حل مي کنيد؟

 

ü  شما زمانی مي توانيد تمرينات متنوع کتاب ودرک مطلب را حل کنيد ودر واقع به اهداف درس برسيد.که ترجمه درس وقواعد آن را ياد گرفته باشيدوخلاصه آن را به صورت چارتی در زهن تان مجسم نماييد.برای اين کار مي توانيد از خلاصه قواعد معلم استفاده کنيد. ويا خودتان اقدام کنيد.ودر حل تمرينات هرجا نياز بودبه خلاصه قواعد مراجعه نماييد. دانستن معنی جملات تمرین ها را فراموش نکنید.وهنگام بررسی تمرينات در کلاس پاسخهای خودتان رابا باسخهای کلاسی ومعلم تطبيق دهيد ودر صورت نياز اصلاح کنيد.

 

دفتر(پاکنويس)وخلاصه قواعد(چارت درس)

 

•   آيا دفتری جهت پاکنويس تمرينات وخلاصه قواعد تهيه مي کنيد؟ويا پوشه ای جهت نگهداری خلاصه قواعد وازمونهای مستمر سالانه در نظر گرفته ايد؟

 

ü  اگر شما بخواهيد تمامی پاسخ تمرينات،ترجمه وخلاصه قواعد را در داخل کتاب بنويسيد.بدون شک موقع مطالعه جهت آمادگی برای امتحان از کارتان پشيمان خواهيد شد.لذا پيشنها مي شود دفتری جهت پاکنويس ترجمه وحل تمرينات وپوشه ای جهت نگهداری خلاصه قواعد وآزمونهای کلاسی تهيه نماييد.تا در موقع مطالعه بتوانيد از آنها استفاده کنيد واز هدر دادن وقت، خسته وسردر گم نشويد.

 

نمونه سؤالات امتحانـــــی

 

•        به نظر شما حل کردن نمونه سؤال امتحانی ويا تست به يادگيری درس کمک خواهد کرد؟

 

ü  به نظر بنده جلسه امتحان ويا(پرسش وپاسخ)وايجاد سوال در ذهن دانش آموزيکی از راههای يادگيری درس وتثبيت آن در ذهن است.اصلاً جلسه امتحان يک کلاس آموزشی است،به شرطی که دانش آموزبعد از امتحان به دنبال جوابهایی که ندانسته بگردد ورفع اشکال نمايد.برای اينکه دانش آموز سرجلسه امتحان سردر گم ودچار اضطراب نشوداز قبل بايدبا نمونه سؤالات اشنا گردد تامطمئن شود که می تواند از اندوخته هايش استفاده کند.پس پيشنهاد مي شود پس از مطالعه درس به حل نمونه سؤالات سنوات گذشته و مرور سوالات مستمر طی سال تحصيلی با جديت بپردازيد.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: مطالعه عربی

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:16 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
جمع مکسر دانستیم که جمع بر بیش از دونفر دلالت می کند . اسم های جمع یا سالمند یا مکسر اسم جمع سالم بر دونوع بود . جمع مذکر سالم که علامت آن (ونَ / ینَ ) بود . جمع مونث سالم که علامت آن (ات ) بود . ضمن اینکه ة از آخر کلمه حذف می شد . جمع مکسر از کسر می آید . یعنی شکسته شده . در واقع ما به خاطر اینکه از درس عربی بدمان می آید دق دلیمون را برسر جمع مکسر خالی می کنیم وبه حدی کلمه مان را می زنیم که دست وپا وسرش را می شکنیم وبعد هم همسایه ها از راه میرسند که ای بابا ! چرا این بیچاره را میزنی ؟ تقصیر این چیه که تو درس نمی خونی ؟ وآن را به بیمارستان می رسونند . حالا بعد از این زد نها ممکن است کلمه ما احتیاج به عصا و لوازم پزشکی پیداکند . ممکن هم است که اصلا قطع عضو بشود . شوخی کردم . اینها را گفتم که بدانید جمع های مکسر قانون خاصی ندارند وشما می بایست از راه شنیدن وحفظ کردن آنها را یاد بگیرید . اما یک نکته خیلی مهم راباید بدانید وآن هم اینکه : تمام اسم های مفرد ومذکری که برای نام بردن اشیاء وحیوانات هستند اگر بخواهند جمع بسته شوند جمع آنها حتما جمع مکسر است . مثل : باب (در ) »»» ابواب (درها) جدار(دیوار) ، جُدُر (دیوارها) قلم، اقلام کتاب ، کُتـُب دفتر ، دفاتر ولی این به معنی این نمی باشد که اسم های مفرد ومذکری که برای اشخاص به کار می روند جمع مکسر بسته نمیشوند .ممکن است بعضی از این اسم ها هم جمع مُکـّسَر بسته شوند . که خیلی از آنها را شما در زبان فارسی هم به کار می برید . مانند: شخص ، اشخاص طفل ، اطفال نبی ، انبیاء ولی ، اولیاء ولد(فرزند) ، اولاد (فرزندان) ممکن است اسمی هم مونث باشد و شما برای جمع بستن آن از جمع مکسر استفاده کنید . مانند: محفظة (کیف) ، محافظ (کیفها) نملة (مورچه) ، نمال (مورچه ها) نافذة (پنجره) ، نوافذ(پنجره ها) حالا چند تا جمع مکسر هم خودتان بیارید . ضمن اینکه یادتان باشد اگر جمع مکسر شما بر شخص دلالت می کرد اسم اشاره برای آن مانند اسم های جمع می آید . یعنی هؤلاء برای نزدیک واولئک برای دور . ولی اگر بر شیء یا حیوان دلالت می کرد اسم اشاره برایش به شکل مفرد ومونث می آید . کاری هم نداریم که این کلمه ما مذکر است یا مونث . مانند : هذه ابواب هذه نوافذ برای اینکه بدانید جمع مکسر شما مذکر است یا مونث ، کافی است مفرد آن را ببینید . اگر مفردش مذکر بود جمعش هم مذکر است واگر مفردش مونث بود جمعش هم مونث است .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، قواعد پايه اي راهنمايي ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: جمع مکسر

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:8 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
شناخت إعراب تقدیری

اعراب تقدیری به چه اعرابی گفته می شود؟

به  اعراب کلمه هایی که با وجود معرب بودن علامت های إعراب روی آنها ظاهرنمی شودوإعراب آنها را باید ازموقعیّت ومحلّ آنها در جمله تشخیص داد « إعراب تقدیری» می گویند.

وجه تسمیۀ این إعراب به «تقدیری»آن است که اوّلا :ً این کلمات معرب اند ولذا انتظار می رود که إعراب درآنها ظاهرشوداما به علت بافت خود کلمه ومشکلی که خود کلمه دارد، إعراب را نمی تواند ظاهر کند، لذا به صورت مُقـَدَّروپنهان در کلمه مخفی می شودوروی کلمه ظاهر نمی شود. . ثانیا: دراسم های مبنی   کلمه از اساس إعراب رانمی پذیرید اما در کلمه های دارای إعراب تقدیری مشکل قرار گرفتن یاءِ ماقبل مکسوریا الف مقصوردرآخر کلمه است. بنابراین به دلیل بافت خود کلمه یعنی وجود یاءماقبل مکسور و الف مقصوره درآخر آنها و تمایز آنها با کلمه های مبنی اعراب این گونه کلمات را« تقدیری » نامیده اند.

کلماتی که إعراب آنها تقدیری است عبارتند از:

1-  اسم مقصور«یٰ- ا» :  مانند:     مصطفی- موسیٰ- دُنیا- عُلـْیا .

 2-  اسم منقوص «-ِ ی» : مانند:      قاضِی- راضِی- داعِی .

3- اسم مضاف به ضمیر« یای » متکلم وحده :  مانند:    کِتابِی- مُعَلِّمی.

اسم مقصور: به اسم هایی مانند «هُدیٰ-دُنیا- فَتیٰ- موسیٰ»که به حرف «الف»ختم می شوند.اسم مقصور می گویند.

اسم منقوص: به اسمهایی مانند«قاضی-عالی- راضی- لیالی- مُتـَوالی»که به حرف یاء ماقبل مکسور ختم می شوند ،اسم منقوص می گویند.

دراسمهای منقوص حرکت های« ضمه وکسره تقدیری» اما« حرکت فتحه ظاهری» است.

مانند : جاءَالقاضِی . !فاعل ومرفوع تقدیراً.   سَلـَّمْتُ عَلـَی القاضی. !مجرور به حرف جر تقدیراً.

رَأیـْتُ القاضِیَ.  !مفعولٌ به ومنصوب

دراسمهای مقصور واسم مضاف به ضمیریای متکلم و حده هر سه علامت (ضمه،فتحه وکسره) تقدیری است.

مانند :  جاءَ المُصطفیٰ(فاعل ومرفوع تقدیرا ً) .    جاءَ مُعَلـِّمی          (فاعل ومرفوع تقدیرا ً )

رَأَیـْتُ المصطفیٰ(مفعولٌ به منصوب تقدیرا ً).          رَأیـْتُ مُعَلـّمی    (مفعولٌ به منصوب)

سَلـَّمْتُ عَلـَی المصطفی(مجرور به حرف جرتقدیرا ً).سَلـَّمـْتُ علی مُعَلـِّمی (مجروربه حرف جرتقدیرا ً)


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربي دو انساني ، آموزش نحو
برچسب‌ها: اعراب تقدیری

تاريخ : شنبه 15 آذر1393 | 0:4 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
چند نکته دربارۀ اسم منقوص ومقصور:

1.اسمهای مختوم به «ی» که حرف قبل ازآن مکسور،و«ی» جزء حروف اصلی کلمه باشد یادرجمع مکسرشان باشد «منقوص» هستند. مانند : راعی قاضی لیالی مَعالی (بزرگی ها،مقام های بلند)(مفرد ش مَعلاة)

2.اسمی که آخرش«یاء» مُشَدَّد باشد. مانند: مَرْضِیّ وکـُرْسِیّ  یا یای آن جزءکلمه نباشد. مانند:أبـِی وأَخِی(اسماءخمسه) یاما قبلش مکسورنباشد .مانند:ظـَبْی ووَحْی (ماقبل یای آخر ساکن باشد) اسم منقوص نمی باشند

3.برخی اسمها به اسم منقوص شباهت دارند اما منقوص نیستند .چون «ی» جزءحروف اصلی آنها نیست وجمع مکسّر نیز نمی باشند. مانند اسم مضاف به یاء متکلم ،« کتابی، قـَلـَمی » که إعراب آنها تقدیری است اما اسم منقوص نیستند بلکه مضاف به یاء متکلم هستند.

4. اسمهایی که آخرآنها «یاءمشَدّد» داشته با شد،منقوص نیستند. مانند:غَنِیّ-عَلِیّ - نبیّ - ولیّ - قویّ و...که

صحیح الآخرند ومنقوص نیستند.بنابراین اعراب  آنها اصلی است وهمه گونه علائم إعرابی( َ ِ ُ)را می پذیرند.

5.هرگاه اسم منقوص بدون« ال »  باشد و« مضاف» واقع نشود در حالت« رفعی و جری» ، « یاء » آن حذف   می شود و« تنوین کسره » می گیرد. اما در حالت نصبی حرف « یاء» به صورت خود باقی می ماند.  در« حالت رفعی و جری إعرابش تقدیری» و در«حالت نصبی إعراب آن ظاهری واصلی » است .

مانند : انتَ هادٍ لِکُلِّ عاص ٍ و إنْ کانَ عانیاً.  توارشاد وهدایت گرهرطغیان کننده ای اگرچه آن عصیان کننده اسیرودربند باشد.

هادٍ ! خبرومرفوع تقدیراً .         عاص ٍ ! مضاف الیه ومجرور تقدیراً.            عانیاً! خبر کان و منصوب.

6.اسمهایی که به حرف «یاء» ختم شوند واین «یاء» تلفظ شود معمولا ً دو نقطه زیرآن گذاشته می شودتا با «الف مقصوره» که به شکل «ی» نوشته می شود اشتباه نشود . مانند: قاضِی- راضی- ساعی و...

7.«الف» مقصور دربیشتر موارد به صورت «یاء» نوشته می شود ودرسه مورد باید آن رابه صورت «الف» نوشت:

الف-اگراسم مقصوردرمرتبۀ سوم باشد(سومین حرف باشد) واصلش«واو» باشد به صورت «الف»نوشته می شود.مانند:عَصا- رِبا - عَلا- رَجا- رضا

ب- در صورتی که حرف قبل از آن«یاء»باشد به صورت «الف» نوشته می شود.مانند: دُنیا- عُلیا- رُؤیا.

ج- درصورتی که به ضمیر متصل شوند به صورت «الف»نوشته می شود.مانند:اَعْلاهُ- هواهُ

8.«الف» دراسم تفضیل مذکر ومؤنث مانند:«أَعْلی وعُلیا» واَفـْعَل وصفی مذکرمانند:«اَعْمیٰ » ومصدرمیمی مانند «مَعْْْنیٰ» واسم زمان ومکان مانند:«مَأ ْویٰ» واسم مفعول غیر ثلاثی مجرد مانند:«مُدَّعیٰ ومُستـَوْفیٰ» الف مقصورمحسوب می شود.

9.هرگاه اسم مقصور بدون«ال»  باشد و«مضاف» واقع نشود با تنوین فتحه می آید. دراین صورت«الف» آن لفظاً حذف می شود نه از نظرخط وکتابت.

مانند:  هذا فـَتیً یسیرٌعَلی هُدیً.   این جوانی است که درمسیرهدایت گام می نهد.

فـَتیً ! خبر ومرفوع تقدیراً.    هُدیً ! مجرور به حرف جرتقدیراً

10.بر سر اسم مقصوراگر تنوین داخل شود در حالت وصل به حذف« الف» قرائت می شود .

مانند : هُدیً لِلمُتـَّقینَ. ویا رضاً بـِقـَضائِکَ.

11.تنوین اسمهای مقصوردرحالت «رفعی ونصبی وجرّی» و اسمهای منقوص « در حالت رفعی و جریّ» علامت إعراب نیست. دراین حالت می بایست به موقعیت کلمه در عبارت توجه کرد و إعراب آنها را تقدیری به حساب آورد.

مانند: کـُلـُّکــُمْ راع ٍ و کـُلـُّکـُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ . !   راع : خبر و مرفوع تقدیراً .

کلمه « راع ٍ » نقش خبری دارد اما تنوین جر گرفته است .با توجه به نکته «5» این تنوین علامت جر نیست.« راع ٍ » در اصل «راعِی » بوده و اسم منقوص است و اسم منقوص در حالت «رفعی و جری» اگر «ال» نداشته باشد و«مضاف» واقع نشو  «تنوین کسره» می گیرد و إعرابش تقدیری است یعنی به حرکت آخر آن نباید توجه کنیم . بنابراین می گوئیم «خبر ومرفوع تقدیراً ».

12. در إعراب محلی و إعراب تقدیری باید به محل و موقعیت قرارگرفتن کلمه درجمله توجه کنیم . با این تفاوت که إعراب محلی برای کلمه های مبنی و جمله و شبه جمله (اگر نقش بپذیرند ) می باشد و إعراب تقدیری برای کلمه های معرب (مقصور، منقوص و اسم مضاف به یاء متکلم) است

13.اسم منقوص و اسم مقصور هیچگاه تنوین رفع (   ٌ  ) نمی گیرند.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربي دو انساني ، آموزش نحو
برچسب‌ها: منقوص , مقصور

تاريخ : شنبه 15 آذر1393 | 0:3 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
پاسخ به سوالات شما 1- یک سوال مکة المکرمة موصوف و صفته؟ چرا مکه ال نداره ؟

بله موصوف و صفته.در شروط صفت بودن یک اسم می خوانیم که در چهار چیز باید از موصوف پیروی کند:

1- در حرکت:

(اما ممکن است یکی مثل ورث عبادی الصالحون عباد مرفوع به ضمه مقدره (تقدیری )است و صالحون اعراب فرعی و مرفوع به واو؛مهم مرفوع بودن هر دو است نه شیوه و نوع مرفوع بودن آنها)

2- در معرفه و نکره بودن باید مثل هم باشند اما ممکن است مثل عباد کلمه معرفه به اضافه باشد و الصالحون معرفه به ذواللام.مهم این است که هر دو معرفه اند اما نه به یک روش.مکه در مثال شما معرفه به علم است و مکرمه معرفه به ال پس هر دو معرفه اند.

3- در تعداد(مفرد و مثنی و جمع بودن) عباد و صالحون هر دو جمعند یکی جمع تکسیر و دیگری جمع مذکر سالم.

4- در مذکر و مونث بودن مثل مکة المکرمة یا النفسُ المطمئنة که نفس مونث معنوی و صفت با ة مونث است.

یا کتبٌ کثیرةٌ هر دو مرفوع و نکره اند اما چرا برای کتب صفت مفرد مونث آمده ؟زیرا جمع های غیر انسان در حکم مفرد مونث هستند و ضمیر و اشاره و موصول خاص و فعل و صفت آنها مفرد مونث می آید.

2- در غیر منصرف اسمهایی که ان زاید دارند رو چه جور تشخیص بدهیم که زاید هست ؟

سه حرف اصلی آنها را که پشت سر هم و به صورت متوالی آمده کنار بگذار اگر (ان) بعد از آن بود زاِید است.مثل عطشان(عطش+ان) جوعان(جوع+ان)

 

3- در جمله وجدنا المومنات َ صابراتٍ صابرات صفته چرا ال نداره ؟

صابرات صفت نیست مفعول دوم برای وجدناست که دو مفعولی است.برخی فعلها مثل:رأی - وجد - جعل و ... دو مفعول می خواهند.راه تشخیص آن این است که اولا به معنای دیدن با چشم و یافتن قابل لمس نیست مثل کتاب که می بینیم و یا گم کرده ایم و در دست می گیریم .رأی در اینجا یعنی دریافت با قلب مثل رأیتُک صدیقا مخلصاً:تو را دوست مخلصی دیدم(اخلاص را در تو درک کردم) یا مثال شما که زنان مومن را صبور یافتم.

راه دوم اینکه دوبار جمله را ترجمه کنی یکی از مفعولها را با را و بار دیگر مغعول بعدی را با را ترجمه کن اگر درست بود پس فعل دو مفعولیست :رزق الله الانسانَ عقلاً کاملاً(خدا به انسان عقل کاملی را روزی داد،خدا انسان را عقلی کامل روزی داد)

3- اگر مفعول دو را حذف کنی جمله ناقص می شود؛مثل:تجعل قوس قزح السماءَ خلّابةً: رنگین کمان آسمان را دلربا قرار می دهد (حذف مفعول:رنگین کمان آسمان را قرار می دهد+جمله ناقص شد)

4- در جمله جعله من اشهر علماءِالقرنِ التاسعَ عشر نقش التاسع صفته اما اعرابش اصلا مطابقت نمیکنه ؟

اعداد مرکب از 13 تا 19 هر دو جزءشان مبنی بر فتحه است و بنابر این حرکتشان محلاً مجرور است.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: موصوف , معرفه

تاريخ : جمعه 14 آذر1393 | 11:57 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
1/ لای نهی بر غایب و متکلم معنی نباید داره مثل ؛او نباید برود و بر مخاطب :نرو،تو نباید بروی به عربی چی میشه 2/ و یقال عثار الرجل در مورد یقال توضیح میفرمایید ؟ مممنونم 1- این سوال شما یعنی فعل مضارع التزامی منفی اینطور ساخته میشه که لای نهی + 6 صیغه غایب و مخاطب و متکلمها :می توانیم درباره مخاطب ها این صورت بنویسیم:علیک أن لا تذهبَ که با نهی اشتباه نشود.تو نباید بروی. علیکم أن لا تذهبا شما دو نفز نباید بروید. 2- یُقالُ فعل مجهول از یَقولُ است.می دانید که مجهول بر وزن یُفعَلُ می آید این فعل معتلّ ابتدا به یُقوَلُ تبدیل شده و با توجه به قوانین اعلال واو مفتوح به الف تبدیل شده است.


موضوعات مرتبط: پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: نهی

تاريخ : جمعه 14 آذر1393 | 11:55 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
راه شناخت« واو» حالیه

« واو» حالیه

اگر واو در وسط قرار گیردوبعد از آن یکی از کلمات زیر قرار گیرد

1- «ضمیر منفصل»

2- « قد »

3- حرف نفی « لم ، لمّا ، ما »

4- «إن و لو بدون جواب شرط»

5- جمله إسمیه (در صورتیکه بتوانیم « واو» را در حالیکه معنی کنیم)

و قبل « واو» اسم معرفه باشد « واو» حالیه نام دارد ومعنی در حالیکه میدهد

1- مثل: جاءت فاطمة و هی باکیةً

2- مثل: جاءت فاطمة و قد بکت

3- مثل :جاءت فاطمة و لم تطلع الشمس

4- مثل: ذهبت‌‌‌‌‌‌ فاطمة الی المدرسه و إن کانت مریضة

5- مثل : جاءت فاطمة و الشمس طالعة


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربي سه انساني ، آموزش نحو
برچسب‌ها: واو حالیه

تاريخ : یکشنبه 9 آذر1393 | 11:17 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
1- آیا جمله حالیه باید حتما بعد از اسم معرفه باشد ؟ اگر چنین است چرا در این جملات بعد از اسم نكره آمده است ؟ مثال : و تری الجبال تحسبها جامده ( و هی تمر مر السحاب ) مثال : فتوقف فی نقطه (و هو یرقب القمر باعجاب )2- كلا ساده ترین راه برای شناخت جمله حالیه چیست تا موجب اشتباه نشود ؟ مثال : و الامه الاسلامیه هی امه سائره نحو الكمال و الرشد (و هی بحاجه الی هذین الجناحین )


موضوعات مرتبط: پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو
برچسب‌ها: جمله حالیه

تاريخ : یکشنبه 9 آذر1393 | 11:8 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
تعریف حال:

«توصیفی است که بعداز تمام شدن کلام(یعنی جمله از آن بی نیاز باشد) میآید و...

 و معنای در حالیکه را دارد.باید:نکره،منصوب و مشتق باشد.»

حال،حالت ذوالحال(فاعل یا مفعول)را بیان میکند.مثل:جاءَ علیّ مبتسماً

دقت کنید مبتسماً،نکره-منصوب ومشتق میباشد.

انواع حال:

 1-حال مفرد 2-حال جمله

 1-حال مفرد:صفات حال که بیان شد را دارد وهمچنین در جنس و تعداد مطابق با ذوالحال میباشد

 مثل:خرج الطلاب من المدرسة ضاحکین

 و

 2-حال جمله:که به دو صورت جمله اسمیه و جمله فعلیه میآید.مثال برای اسمیه:ذهبَ التلمیذُ و هو یضحکُ(واو:واوِ حالیه/هو:مبتدا/یضحک:خبر برای هو/کلِّ جمله محلاًمنصوب)

 ومثال برای فعلیه:رفعَ الجندیُّ السلاحَ یهاجم علی الاعداء(یهاجم:حال و محلاًمنصوب،چون حال باید منصوب باشد)

تذکرات:

1-حال که به صورت جمله باشد، اعرابش محلاً منصوب است.

2-اگر حال به صورت جمله اسمیه باشد،بین جمله اسمیه(حال) و ماقبلش واو میآید که به آن واو حالیه گویند.

3-اگر حال به صورت جمله اسمیه باشد،بعداز واو حالیه مبتدا و خبر میاید که هردو مرفوع هستند.


برچسب‌ها: نحو , حال

تاريخ : یکشنبه 9 آذر1393 | 11:1 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

با سلام خدمت اساتید و دانشجویان و دانش آموزان داوطلب کنکور و غیره

نظر به دامنه گسترده زبان و ادبیات عرب و جهت استفاده از تجارب و تبادل معلومات ورفع اشکالات و پاسخ به سوالات احتمالی دوستان در نظر داریم در شبکه اجتماعی تلگرام گروه هایی راتحت عنوان عاشقان لسان قران ترتیب داداه و راه اندازی شود لذا دوستانی که امکانات استفاده از انترنت وایفا و غیره وسیستم گوشی آندروید را دارند خواهشمند است شماره همراه خود را با مشخصات از قبیل نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات و دلیل مشارکت درگروه وشهر محل سکونت خود را به آدرس امیل : hhgirr@gmail.com بفرستند.

ضمنا هر گروه 200 نفر که به تشخیص دوستان در موضوعات مختلف اعم از تجزیه و ترکیب وبلاغت و بحث قواعدی در مورد آیات قران و احادیث سامان دهی می شوند می توان هم به صورت تفکیک جنسیتی باشد یا مختلط .

دوستان می توانند قید کنند می خواهند در گروه مختلط با رعایت موازین دینی و اخلاقی شرکت کنن یا در گروه مستقل خانمها و آقایان .

هدف و محور بحث در گروه تنها وتنها استفاده از تجربیات و آموزه های همکاران محترم برادر و خواهر در امر یادگیری و تعلیم زبان قرآن است .

هم اکنون گروه (( آموزش عربی در خدمت فهم کلام وحی)) در تلگرام  در خدمت دوستداران علاقه مندان به یادگیری زبان قران می باشد . شماره تلگرام اینجانب 09143427763 می باشد .

با تشکر


برچسب‌ها: گروه تلگرام در آندروید

تاريخ : شنبه 1 شهریور1393 | 1:12 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
تاريخ : جمعه 4 بهمن1392 | 11:50 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

روش تدریس درس 11 فعل ماضی عربی هفتم

با رویکردجدید ترجمه محور

 

دانلــــــود


موضوعات مرتبط: بخش دانلودها ، عربی هفتم (دوره اول دبیرستان)

تاريخ : جمعه 4 بهمن1392 | 11:49 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 

تمامی رشته ها


با پاسخنامه از سال  1386 تا 1392


وارد شویدتاريخ : جمعه 4 بهمن1392 | 11:48 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.