قواعد درس دهم                                

در درس دهم با اين مطالب آشنا مي شويم:

(مبتدا و خبر / انواع خبر / اعراب محلّي )

مبتدا  و  خبر

اللهُ   رحيمٌ

*مبتدا و خبر تقريباً  همان نهاد و گزاره فارسي هستند.

 - مبتدا:  اسمي است كه در ابتداي جمله اسميّه  مي آيد و مرفوع است يعني علامت  ﹹ دارد.

- خبر:   كلمه يا كلماتي است كه بعد از مبتدا مي آيد و همان طور كه از اسمش پيداست، خبري است كه درباره مبتدا گفته مي شود و مرفوع است يعني علامت ﹹ‏   دارد.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس نهم:                                        

در درس نهم چندين مطلب را ياد مي گيريم که بیشترشان تکراری است و در دوره ی راهنمایی خوانده ایم.

1- انواع فاعل     2- شناخت فعل لازم و متعدّي    3- جار و مجرور  4- مفعول

انواع جمله:       جمله ي فعليّه

                     جمله ي اسميّه

جمله فعليّه با فعل شروع مي شود. مثال:               جاءَ  الربيعُ.

جمله اسميّه  با اسم شروع مي شود. مثال:             الربيعُ  جاءَ.

اجزاي جمله فعليّه   =  فعل + فاعل (مرفوع) + مفعول (منصوب) + جار و مجرور

اجزاي جمله اسميّه =  مبتدا + خبر (كه هر دو مرفوعند)

 نکته: در جمله اسمیه هم مفعول و جار و مجرر می تواند وجود داشته باشد.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۷ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس هشتم                                      

درس هشتم درباره كلمات معرب و مبني است.  

در دستور زبان عربي، كلمه ها را از نظر تغيير حركتِ حرفِ آخر به دو نوع تقسيم مي كنند:

مُعرَب  و مَبني

مُعرَب: كلمه اي است كه حركتِ آخرين حرفِ آن با تغييرِ  نقش و جاي آن تغيير مي كند.

 امّا مبني كلمه اي است كه حركتِ آخرين حرفِ آن با تغيير نقش و جاي آن تغيير نمي كند.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس هفتم                                       

در درس هفتم با اسم موصول آشنا مي شويم.

اسم موصول كلمه اي است كه دو جمله را به هم وصل مي كند.

اسم موصول دو نوع است:

 اسم موصول خاص ( 6 اسم است) و اسم موصول مشترك یا عام ( 2 اسم است) . اسم هاي موصول خاص با ترجمه عبارتند از:

الّذى

كه – كسي كه -  چيزي كه

مفرد مذكّر

اللّذانِ

كه – كساني كه

مثنّي  مذكّر

الّذينَ

كه – كساني كه

جمع مذكّر

الّتـى

كه – كسي كه – چيزي كه

مفرد مؤنّث

اللّتانِ

كه – كساني كه

مثنّي  مؤنّث

اللّاتـى

كه – كساني كه

جمع مؤنّث

 توجه داشته باشید که اسم موصول مثنی یعنی اللذان و اللتان در کتاب درسی نیامده اند.

اسمهاي موصول مشترك عبارتند از:

 ( مَنْ: كسي كه، هر كه، كساني كه، / ما: چيزي كه، هرچه، آنچه ،چيزهايي كه )

دانش آموز: چرا به موصول خاص و عام اين نامها را داده اند؟

معلّم: از اين نظر به موصول خاص، خاص مي گويند  كه براي مفرد،مثنّی ، جمع، مذكّر و مؤنّث، كلمات خاصّي وجود دارد امّا موصول مشترك چنين نيست.

مَنْ و ما براي مفرد، مثنّي ، جمع و مذكّر و مؤنّث يكسان است. به همين جهت اسم موصول عام يا مشترك ناميده مي شود.

دانش آموز: ولي ما قبلاً خوانده بوديم «مَن» و«ما» كلمه پرسشي هستند و«ما»  نيز براي منفي كردن ماضي به كار برده مي شود. چگونه اينها را اشتباه نكنيم؟

معلّم: «مَنْ» مي تواند كلمه ي پرسشي «چه كسي» هم معني بدهد.

«ما» حرف نفي ماضي نيز هست و به معني «چه چيزي؟» هم مي آيد.

به اين مثال ها توجّه  كنيد:

مَن هوَ ؟ مَن هىَ ؟          او كيست؟

مَن هُم؟                        آنان كيستند؟

ما ذَهَبَ.                        نرفت.

ما هذا؟                         اين چيست؟

تمرين اول: عَيِّن الترجمةَ الصحيحةَ:

1- الإنسانُ الّذى يَجتَهِدُ يَنجَحُ:     الف: انسان وقتي تلاش كند موفّق مي شود.

                                            ب: انساني كه تلاش مي كند پيروز مي شود.

2- الّذى يَجتَهِدُ فَهُوَ ينجَحُ:    الف: او كسي است كه تلاش مي كند و پيروز مي شود.

                                      ب: كسي كه تلاش مي كند پيروز مي شود.

3- عَلِّمْ مَنْ لا يَعلَمُ.                  الف: به كسي كه نمي داند بياموز.

                                           ب: به چيزي كه نمي داني عمل نكن.

4- اِعمَلْ بما تَعَلَّمْتَ.                الف: به آنچه آموخته اي عمل كن.

                                          ب: به كسي كه آموخته اي عمل كردن را بياموز.

تمرين دوم:  در جاهاي خالي یکی از این ۴ اسم موصول خاص را بگذاريد:

الّذى

الّتـى

الّذينَ

اللّاتى

 

1-

أنتَ

.........

لا تَقنَطُ

فِى  الحياة

2-

هنَّ

 ........

يَصنَعنَ

المستقبل

3-

هىَ

......... 

تُواجِهُ

المَشاكِل

4-

أنتم

......... 

كُنتُم

ناجِحينَ

 


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس پنجم                                               

در  درس پنجم با پنج نوع ديگر از انواع اسم مشتق آشنا مي شويم.     

اسم مكان و زمان بر وزن مَفعَل يا مَفعِل ( بر يکي از اين دو وزن ) مي آيند.

و همان طور كه از نامشان پيداست بر زمان و مكان دلالت مي كنند.

به نحوه ساختن اسم مكان و زمان دقّت كنيد:

كَتَبَ        =       مَكْتَب : مکان يا زمان نوشتن

سَجَدَ        =      مَسْجِد : مکان يا زمان سجده

عَبَدَ         =         مَعْبَد : مکان يا زمان عبادت

نَزَلَ          =          مَنْزِل : مکان يا زمان نازل شدن

غَرُبَ        =           مَغْرِب : مکان يا زمان غروب

لَعِبَ         =           مَلْعَب : مکان يا زمان بازي

: عَيِّن اسمَ المكانِ و الزمان: (4 اسم)

محمّد- مَجلِس- مملوء- مُصافحة- مُستَسلِم- مُحرِق- مَدخَل- مَطبَخ- مكتوب- مَدّاح- مقصود- مؤمن- مَشرِق- مقلِّد

دو نكته:

 نكته 1:

 در زبان فارسي غالباً اسم مكان و زمان فقط مفهوم مكاني دارند امّا در عربي، هم مفهوم مكاني و هم مفهوم زماني دارند.

نكته 2:

 (نكته خارج از كتاب درسي) كلماتي مانند: مدرسة، مزرعة نيز اسم مكان هستند و «ة» در آخر  آنها به معني كثرت (بسياري) است. مدرسة: جايي كه در آن بسيار درس مي خوانند.

-----------------------                  -----------------------

صفت مشبّهه

مي توان گفت صفت مشبهه همان صفت ساده در فارسي است. مثال:

جَميل: زيبا        قَبيح: زشت             خَشِن: زبر        عَطْشان: تشنه

صَعْب: سخت     كَسِل: تنبل              شريف: شريف   عَذْب: گوارا

وزن هاي مشهور صفت مشبّهه عبارتند از:

 فَعيل: شريف           فَعِل: خَشِن             فَعْل: سَهْل     فَعْلان: عَطْشان

اما وزن فعيل خيلي بيشتر از سه وزن ديگر مثال دارد.

: با توجّه  به وزن هاي صفت مشبّهه 4 صفت مشبّهه را در ميان كلمات زير پيدا كنيد.

جميل- ضاحك - مَشهَد- صَعْب- قَميص- مغفرة- مَنزِل- استقبال- اِبنة- تَعِب- يَوْم- جَوْعان- بزّاز- حياة- ثَلاثة- خَشِن- فَعيل- فَعِل- فَعْلان- فَعْل

---------------------                -----------------

اسم مبالغه

اسم مبالغه دو وزن مشهور دارد، كه عبارتند از: فَعّال  / فَعّالة

اسم مبالغه بر بسياريِ صفت دلالت دارد. مثلاً:

 صبّار: يعني كسي كه خيلي صبر مي كند.

علّامة: كسي كه خيلي مي داند.

به نحوه ساختنِ اسم مبالغه توجّه  كنيد:

عَلِمَ         عـ لـ م             عـَ لّـ ا مـ ة        عَلّامة

غَفَرَ         غـ فـ ر                غـَ فّـ ا ر           غَفّار

أمَرَ          أ مـ ر                  أمّـ ا ر ة           أمّارة

صَبَرَ         صـ بـ ر                صَـ بّـ ا ر           صَبّار

تمرين: عَيِّن اسمَ المبالغة: مُكَبِّر- كَذّاب- مُتَحَمِّل- ذَهاب

---------------------              --------------------

اسم تفضيل

اسم تفضيل : معادلِ صفت برتر و برترين در فارسي است. به عبارت ديگر صفت هايي كه داراي «تر» و «ترين» هستند معادل اسم تفضيل هستند.

 اسم تفضيل  بر وزن أفعل است و براي مؤنّث گاهي بر وزن فُعلَی مي آيد.

به نحوه ساختن اسم تفضيل توجّه  كنيد:

حَسُنَ   =          أحْسَن / حُسْنَی

كَبُرَ      =            أكْبَر / كُبْرَی

صَغُرَ    =            أصْغَر / صُغرَی

به ترجمه اسم تفضيل نيز دقّت كنيد:

كَبير: بزرگ        أكبَر، كُبرَي:     بزرگ تر، بزرگ ترين

صَغير:كوچك        أصغَر، صُغرَي:  كوچك تر،كوچك ترين

تمرين: عَيِّن الترجمةَ الصحيحة:

الف: فريدٌ أحسَنُ الطُّلّابِ.

1- فريد بهترين دانش آموزان است.                   2- فريد از دانش آموزان خوب است.

ب: فاطمةُ أصغَرُ مِن حبيبة

1- فاطمه كوچك تر از حبيبه است.                    2- فاطمه كوچك است يا حبيبه؟

:  چه موقع اسم تفضيل براي مؤنّث بر وزن فُعلَی مي آيد؟

:              وقتي براي مؤنّث، صفت بياوريم مثلاً:

فاطمةُ الكبری:     فاطمه بزرگ تر/ القريةُ السُّفلَی: روستاي پايين تر

-----------------

نكته 1:

در ترجمه اسم هاي مبالغه از لفظ «بسيار» استفاده مي كنيم.

(صَبّار: بسيار بردبار     غَفّار: بسيار آمرزنده)

نكته 2:

 گاهي اسم تفضيل ( بدون ال) شبيه فعل ماضي باب إفعال مي شود. در چنين موردي بايد به معني جمله دقّت كنيم.

صادقٌ أحسَنُ التلاميذ:   صادق  بهترين دانش آموزان است.

صادقٌ أحسَنَ بِأصدِقائِهِ: صادق به دوستانش  نيكي كرد.

نكته 3:

 اسم تفضيل، دو معني «تر» و « ترين» دارد. امّا اگر بعد از آن «مِن» بيايد، به صورت «تر» ترجمه مي شود.

البحرُ أكبرُ مِنَ النَّهر: دريا بزرگ تر از رودخانه است.

اگر بعد از اسم تفضيل حرف « مِن» نيايد، معمولاً به صورت «ترين» ترجمه مي شود.

أحسنُ طالبٍ: بهترين دانش آموز.

نكته 4:

 نكته خارج از كتاب درسي : هر گاه دو طرف مقايسه مؤنّث باشند از « أفعل» براي بيان برتري استفاده مي شود نه فُعلَی. مثال:

(فاطمةُ أكبرُ مِن زهراء): فاطمه بزرگ تر از زهرا است.

در چنين تركيب ها يي نيز از وزن «أفعل» استفاده مي شود.

أحسَنُ شَرِكةٍ فِى العالَم: بهترين شركتِ جهان


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

التَّحليل الصَّرفِى  و الإعراب:

تحليل صرفي  همان «تجزيه كردن» و اعراب همان «تركيب كردن» در دستور زبان فارسي است.

دانش آموز: تجزيه و تركيب يعني چه؟

معلم : تجزيه يا  تحليل صرفي  يعني ذكر مشخّصات كلمه بدون توجّه  به موقعيت آن در جمله.

 تركيب يا إعراب يعني ذكر نقش و حالتي كه كلمه در جمله ايفا مي كند.

قبلاً آموخته ايم  كه كلمه سه نوع است:

 اسم، فعل و حرف.

حال ببينيم در تجزيه ي هر يك، چه مواردي را بايد ذكر كنيم.

مواردي كه در تجزيه «اسم» ( التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از:

 1- عدد: مفرد، مثنّي  يا جمع است؟

2- جنس: مذكّر است يا مؤنّث؟

3- جامد است يا مشتق. اگر مشتق است كدام يك از انواع هفتگانه  است؟

مواردي كه در تجزيه ي « فعل» (التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از :

1- ماضي، مضارع يا امر است.

2- صيغه فعل 

3- ثلاثي مجرّد است يا مزيد و اگر مزيد است از كدام باب است؟

موارد تجزيه ي « حرف» عبارتند از:‌

1- نوع حرف

 ( حرف جر = مِن / فِى / عَنْ/عَلَي/ إلي/بِـ / لِـ )

(حرف تعريف = ال)؛(حرف استفهام: هَل، أ)

(حرف نفي= لا ، ما ) ؛ ( حرف استقبال = سَـ ، سَوفَ)

2- حرف مورد نظر مبني بر چيست؟ ( اين مطلب را در درس هشتم خواهيد خواند.)

در الإعراب يا تركيب ذكر اين موارد لازم است:

1- فاعل و مرفوع       2- مبتدا و مرفوع       3- خبر و مرفوع  4- جارّ و مجرور                    5 - مجرور به حرف جر6- فعل و فاعل   7- مفعول و منصوب   

8- ذكرِ اين كه جمله، فعليّه است يا اسميّه .

مثال براي تجزيه و تركيب يا التحليل الصرفِى  و الإعراب. ( أكْتُبُ بِقَلَمٍ.)

أكتُبُ

فعلٌ مضارعٌ، لِلْمتكلّم مع الغير، ثلاثى مجرّد

الفعلُ و الفاعلُ و الجملةُ فِعليةٌ

بِـ

حرفُ جرٍّ

-

قلمٍ

اسمٌ، مفرد، مذكّر ، جامدٌ

مجرورٌ بِحرفِ الجرّ (بِقلمٍ، جارّ و مجرور)

 

تمرين: عَيِّن الصحيحَ:

 كَتَبَ الطالبُ دَرسَهُ فِى المنزلِ.

كَتَبَ:       فعلٌ مضارعٌ، مزيدٌ ثلاثى/ فعلٌ و فاعلُهُ « الطالب»

              للغائب، مجرّد ثلاثـﻰ / فعلٌ و الجملةُ فعليةٌ

ال:          حرفُ تعريفٍ

              حرفُ جَرٍّ

طالب:      اسمٌ، مفردٌ، اسم ُ فاعلٍ / مفعول و منصوب

               مذكّر ، مشتقّ / فاعل و مرفوع

درس:       اسم، مذكّر، صفة مشبهة / مفعول و منصوب

               مفرد، مذكّر/ مفعول و منصوب

ـهُ:           اسم، للغائب، ضميرٌ متّصل

               اسم، للمخاطب، ضمير منفصل

فِى :      حرفُ عطفٍ

             حرفُ جرٍّ

المنزل:     مفرد، مذكّر / مجرور بحرفِ جرّ

              اسمٌ مشتقّ ( اسم مكانٍ) / مفعول و منصوب


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس دوم                                         

: درس امروز ما، درباره فعل ثلاثي مجرّد و مزيد است.

فعل و بسياري از اسم ها در زبان عربي داراي سه حرف اصلي و گاهي چهار حرف اصلي هستند.

به فعل هايي كه داراي سه حرف اصلي هستند ثلاثي و فعل هايي كه داراي چهار حرف اصلي هستند؛ رباعي مي گويند.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱۲ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

قواعد درس سوم

در اين درس مي خواهيم با پنج باب ديگر از هشت باب ثُلاثي مزيدآشنا شويم.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

مفرد، مثنّی ، جمع:

اسم مفرد اسمی است که نشانه ندارد و بر یک نفر یا یک چیز دلالت دارد..مانند : قلم /رَجُل /کتاب/ محفظة

اسم مثنی اسمی است که بر دونفر یا دو چیز  دلالت دارد و نشانه ی آن (ــانِ ) و (ــَیـنِ ) در انتهای کلمه است . مانند :

تلمیذانِ / تلمیذَیـنِ / تلمیذتانِ / تلمیذتَـینِ 

جمع نیز یا سالم است و یا مکسّر .

مکسر یعنی شکسته و به جمع بی قاعده می گویند . جمع مکسر تقریباً قاعده ی خاصی ندارد  و باید آن ها را از پیش شنیده باشیم . البته در عین حال که بی قاعده است ولی قواعدی نیز بر آن حاکم است .

جمع سالم مذکر دو نشانه دارد . ( ونَ ) و (ینَ ) مانند :

معلّمونَ و معلّمینَ

جمع مونث سالم نیز یک نشانه دارد و آن الف و تاء است . مانند : تلمیذات

نکته : وقتی که اسم جمع مونث سالم را به مفرد بر می گردانیم حرف (ة) دوباره به آن بازمی گردد. مانند فلاحات و مهندسات که مفرد آن ها می شود : فلاحـة و مهندسة .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
فرق «هَل» و« أ» چيست؟

:       «هَل» و« أ» هر دو به معني آيا هستند.

اما فرق «هل» و «أ» اين است كه :

الف: «هَلْ» براي فعل منفي نمي آيد ولي« أ » مي آيد .مثال:

 (أ لا تَسمَعُ؟   آيا نمي شنوي؟)

ب:« هَلْ » در جمله اي كه مخاطب را بين دو سؤال قرار مي دهيم و پاسخ نَعَم يا لا انتظار نداريم معمولاً نمي آيد. در چنين حالتي «أ» مي آيد. مثال:

(أ أنتَ كَسَرْتَ الزُّجاجَ أم أخوك؟ - أخى)

(آيا تو شيشه را شكستي يا برادرت ؟ برادرم.)

ضمناً  «هل» و «أ» حرف استفهامند نه اسم استفهام.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۷ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

دوره ي قواعد عربي راهنمايي

درس اوّل، دوره كتابهاي راهنمايي است. در اين درس قواعد جديدي وجود ندارد. هدف اين درس ياد آوري قواعد سه كتاب راهنمايي است.

 

أمامَ:  رو به رو       خَلْفَ: پشت    تَحْتَ: زير             جَنْبَ: كنار        عِنْدَ: نزدِ               فَوْقَ:بالاي     بَينَ: ميان             عَلَی : بر، روي      أيْنَ  :كجا

أينَ الكتاب؟              الكتابُ أمامَ المِنضَدَة.         الكتابُ عَلَی المِنضَدَة.

أينَ الكتابُ ؟             الكتابُ خَلفَ المِنضَدَة.        الكتابُ تَحتَ المنضدة.

أينَ البِنتُ؟               البِنتُ عَلَی الكُرسىّ.         البِنتُ جَنبَ الكُرسىّ.موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

متن درس اول

 

﴿…هَبْ لـﻰ حُكْماً وَ ألْحِقْنـﻰ بِالصَّالِحينَ﴾

به من حکمت ببخش و مرا به درستکاران ملحق کن .(بپیوند) 

ياربِّ        

قَوِّ عَلَی خدمتِكَ جَوارِحـﻰ!   و ﭐشْدُدْعلی العَزيمةِ جَوانِحـﻰ!

پروردگارا ، اعضاي بيروني بدن مرا براي خدمت به خودت قوي كن واعضاي دروني بدن مرا براي برخورداري از عزمي راسخ ،استوار بدار (ياري كن) .

فإليكَ يا ربِّ   نَصَبْتُ وَجهـﻰ.

و إليكَ يا ربِّ   مَدَدْتُ يَدﻯ.

پروردگارا چهره ام را به سوي تو قرار دادم و اي پروردگار ، دستم را به سوي تو دراز كرده ام .

يا سابغَ النِّعَمِ يا دافِعَ النِّقَمِ!

صَلِّ علی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و ﭐفْعَلْ بـﻰ ما أنْتَ أهْلُه.

اي كسي كه فراخيِ نعمت را به كمال داده است و اي بر طرف كننده ي  بلا ها . بر محمّد و خاندان محمّد درود بفرست و براي من آنچه را كه تو شايسته آن هستي انجام بده .(با من چنان کن که تو شایسته ی آن هستی.)


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس دوم

 

إلهـﻰ ...! قد أسْلَمتُ مُنْذُ مدّةٍ و لكنْ ... ما شاهَدْتُ حَبيبـﻰ...! كَلَّمْتُ والِدَتـﻰ فـﻰ هذا الْموضوعِ... هـﻰ لاتَسْمَحُ...عجوزٌ... محتاجهٌ إلی الرِّعايةِ.

خدايا مدتي است كه مسلمان شده ام ولي دوستم را نديده ام با مادرم در اين باره صحبت كردم او اجازه نمي دهد و پير است نيازمند پرستاري و مراقبت است .

ولكن...

ماذا أفْعَلُ؟! أتُساعِدُنـﻰ؟!

ولي ...

چه كنم ؟ آيا مرا كمك مي كني ؟!

ذاتَ ليلةٍ

ـ أمّاه! لقد نَفِدَصَبْرﻯ! أنا مشتاقٌ لِزيارةِ الرَّسولِ (ص).

شبي

مادر جان صبرم تمام شده ! من مشتاق ديدار پيامبر (ص) هستم.

 

ـ كيف أصْبِرُ علی فِراقِكَ؟! ...لا...لا... أنا عجوزٌ... لا أقْدِرُ...!

چگونه بر دوري تو صبر كنم! ... نه ... نه ... من پير هستم ... نمي توانم ... !

ـ لكن سأرْجِعُ قبلَ غروبِ الشَّمْسِ... أعاهِدُكِ!

ولي قبل از غروب خورشيد باز خواهم گشت به تو قول مي دهم!

ـ أمّا...! لابأسَ... حَسَناً...! أنا بانْتِظاركَ قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ.

ولي ... عيبي ندارد ... بسيار خوب . من قبل از غروب خورشيد منتظرت هستم .

ـ حتماً... حتماً... شُكراً جزيلاً يا أمّاه!

حتماً ... حتماً ... خيلي متشكرم اي مادر!

فـﻰ الطَّريقِ

كيف أشْكُرُ هذه النِّعمةَ؟!

بعد ساعاتٍ أنا فـﻰ خدمةِ حَبيبـﻰ!

أ يُمْكنُ...؟ يا أوَيسُ! هَلْ تُصَدِّقُ؟

در راه

چگونه اين نعمت را شكر كنم؟!

بعد از چند ساعت من در خدمت دوستم هستم!

آيا ممكن است ...؟ اي اويس ! آيا باور مي كني؟

فَقَرُبَ «أويسٌ» مِنْ مدينةِ النَّبـﻰِّ (ص)...

يا لَلسَّعادةِ! يا لَلسَّعادةِ!

اويس به شهر پيامبر(ص) نزديك شد. چه سعادتي ! چه سعادتي!

و فـﻰ الْمدينةِ

ـ سِّيدﻯ! سيِّدﻯ! أين بَيْتُ النَّبـﻰِّ (ص)؟! أين...

ـ هُناكَ, هناكَ...

و در شهر

آقا!آقا ... خانه پيامبر(ص) كجاست ؟ كجاست ...

آنجا ،آنجا

 

آه... وَصَلْتُ... نِهايةُ الفِراقِ...!

طَرَقَ بابَ الْبَيْتِ.

ـ عفواً, حبيبـﻰ! ...أطْلُبُ زيارةَ حَبيبـﻰ رَسولِ اللّهِ (ص).

ـ أهلاً و سهْلاً, تَفَضَّلْ.

آه ... رسيدم .... پايان جدايي ... !

به در خانه زد . ببخشيد، دوست من! مي خواهم دوستم رسول خدا(ص) را ديدار كنم.

خوش آمديد.

ـ لا... لا... أينَ... أينَ؟

ـ هو سافَرَ إلي مكانٍ قَريبٍ,

يَرجِعُ بَعْدَ قليلٍ إنْ شاءَاللّهُ.

نه ... نه ... كجاست ... كجاست؟

او به جايي نزديك سفر كرده است ،انشاءالله بعد از مدت كمي برمي گردد.

ـ قَطَعْتُ هذه الْمسافةَ البعيدةَ لِزيارةِ حَبيبـﻰ.

والِدَتـﻰ؟!

فَجَلَسَ علي الأرضِ قَلِقاً... نَظَرَ إلي السَّماءِ, يُفَتِّشُ عَنْ مَوضِعِ الشَّمسِ...

اين مسافت دور را براي ديدار دوستم پيمودم. مادرم؟!

 با ناراحتي بر روي زمين نشست ... به آسمان نگاه كرد به دنبال جاي خورشيد مي گشت ...

اَلْوفاءُ بالعَهْدِ؟!

نَهَضَ أويسٌ مِنْ مكانِه حزيناً و قالَ لِلصَّحابـﻰِّ:

لا أقْدِرُ أكثَرَ مِنْ هذا ! والِدَتـﻰ بانتظارﻯ... بلِّغْ سَلامـﻰ إلی حَبيبـﻰ.

و تَرَكَ الْمدينةَ.

وفاي به عهد؟!

اويس با ناراحتي از جايش بر خاست و به يارپيامبر گفت: بيشتر از اين نمي توانم! مادرم منتظرم است .

... سلامم را به دوستم برسان وشهر را ترك كرد .

رَجَعَ النَّبـﻰُّ (ص) مِنْ سَفَرِه...

إنِّـﻰ لَأجِدُ نَفَسَ الرَّحمانِ مِن جانبِ الْيَمَنِ!

تَفوحُ رائِحةُ الْجَنَّةِ مِن قِبَلِ «قَرَن»!

پيامبر (ص) از سفرش بازگشت ...

به راستي كه من نفس خداي رحمان را از جانب يمن مي يابم ! بوي بهشت از سمت «قرن» پخش مي شود!

وَ بَعْدَ سِنينَ ... جاهَدَ أوَيْسٌ فـﻰ معركةِ صِفِّينَ و هو يُدافِعُ عن حبيبِ حَبيبه, فَوَقَعَ عَلَي الأرضِ شهيداً. هَنيئاً لكَ الشَّهادةُ يا أويسُ!

و بعد از سالها ... اويس در حالي كه از محبوب محبوبش دفاع مي كرد در جنگ صفّين جهاد كرد پس شهيد بر روي زمين افتاد. شهادت بر تو گوارا باد اي اويس .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ الثالثُ

 

التِّلميذُ المِثالـﻰّ

رَخيصٌ ... رخيصٌ...!

ألْبِسةٌ جميلةٌ... أحْذِيةٌ أنيقةٌ ...! كُلُّ شـﻰءٍ رَخيصٌ... أسرِعوا... أسرِعوا!

درس سوم

دانش آموز نمونه

ارزان است ... ارزان است ... !

لباس هاي زيبا ... كفش هاي شيك ... ! همه چيز ارزان است ... بشتابيد... بشتابيد .

ـ هذا جميلٌ جدّاً... ثَمَنُهُ باهِظٌ!

ـ اِنْتَخِبْ يا وَلَدﻯ! لاتُفَكِّرْ فـﻰ الثَّمَنِ!

    _ اين بسيار زيباست ... بهاي (قيمت) آن گران است!

    _ اي پسرم انتخاب كن . به بها (قيمت)فكر نكن .

فـﻰ زاويةٍ مِنَ الشَّارع

اَلصَّحيفةُ... اَلصَّحيفةُ الْمَسائيّةُ أخبارٌ مُهِمّةٌ... أخبارٌ مُهِمّةٌ!

در گوشه اي از خيابان 

روزنامه ... روزنامه عصر . اخبار مهم ... اخبار مهم

ـ هَلْ تَعْرِفينَ بائِعَ الصُّحُفِ؟

ـ لا... لا أعْرِفُهُ.

ـ هو تلميذٌ فـﻰ مدرسَتِنا.

     _ آيا روزنامه فروش را مي شناسي ؟

    _ نه او را نمي شناسم . 

   _ او دانش آموزي در مدرسه ماست .

ـ هو تلميذٌ؟!... مسكينٌ... هو ضعيفٌ فـﻰ دُروسِهِ حتماً.

ـ أمّاه! لِماذا يَشْتَغِلُ هذا التِّلميذُ بِبَيْعِ الصُّحُفِ؟

أليس لَهُ درسٌ ؟!

     _ او دانش آموز است؟! ... بيچاره ... او حتماً در درسهايش ضعيف است .

     _ مادر ! چرا اين دانش آموز مشغول روزنامه فروشي است؟

آيا درس ندارد؟!

ـ بَلَـی... ولكن هؤلاءِ يَهْرُبونَ من قِراءةِ الدّروس. هم يَتَكاسَلونَ ... حتماً... لاشكَّ.

ـ ولكِن...!

ـ مالَكَ  تَتَأمَّلُ...؟!         اَلشَّمسُ مُحْرِقَةٌ...غَداً حَفْلَةٌ...!

     _ بله ولي اينان از خواندن درسها فرار مي كنند. آنان تنبلي مي كنند ... حتماً ... هيچ شكّي نيست.

    _ ولي

    _ تو را چه مي شود كه درنگ مي كني(مي انديشي) ... ؟!

   خورشيد سوزان است ... فردا جشن است .

فـﻰ البيت

ـ أمّاه! تَنْعَقِدُ حَفْلَةٌ فـﻰ الْمدرَسةِ.

ـ شـﻰءٌ جميلٌ! بِأﻯِّ مناسَبةٍ؟

مادر!جشني در مدرسه بر گزار مي شود.

    _ چيز زيبايي است ! به چه مناسبتي؟

ـ لِتَعيينِ التِّلميذِ المثالـﻰِّ!

ـ مَنْ هو؟

    _ براي تعيين دانش آموز نمونه.

    _ او كيست؟

ـ لا أدرﻯ ... حتماً ذلك الوَلَد . لا أدرﻯ . لا أدرﻯ.

ـ نمي دانم ... حتماً آن پسر  . نمي دانم  . نمي دانم .

ـ علي أﻯِّ حالٍ... هل نذهبُ معاً يا أمّاه؟

ـ يا بُنَـﻰَّ! أنتَ تَعْلَمُ أنَّ غَداً مَوْعِدَ تَسليمِ السَّجّادةِ لِصاحبِها... لا أقْدِرُ, آسِفَةٌ.

       - لا بَأسَ!

    _ به هر حال ... آيا با هم مي رويم اي مادر؟

    _ اي پسركم! تو مي داني كه فردا وقت تحويل قاليچه به صاحبش است. نمي توانم، متأسفم .

   _ عيبي ندارد.

اِستَيْقَظَ قَبْلَ طلوعِ الْفَجْرِ و تَوَضَّأ و بَعْد َالصَّلاةِ, هيَّأ نَفْسَهُ لِلذَّهابِ... فَذَهَبَ وَحْدَه.

قبل از طلوع صبح بيدار شد و وضو گرفت و بعد از نماز ، خودش را براي رفتن آماده كرد ... پس به تنهايي رفت .

فـﻰ الْمدرسةِ

مَرْحَباً... مَرْحَباً... تَفَضَّلوا... تَفَضَّلوا!

ـ شُكراً جَزيلاً.

در مدرسه :

خوش آمديد ... خوش آمديد ... بفرماييد ... بفرماييد ...

    _ خيلي متشكّرم

...و بعْدَ دقائقَ بَدَأت الْمَراسيمُ و بعدَ إجراءِ مَسْرَحيّهٍ و أنشودَةٍ...

نَحنُ اجْتَمَعْنا هُنا لِتَكْريمِ تلميذٍ مِثالـﻰّ... هو أسوةٌ لِلْجَميعِ...فـﻰ الأخلاقِ ...فـﻰ الدَّرسِ... والعَمَل. هذا هو «سعيدٌ».

و بعد از چند دقيقه مراسم شروع شد و بعد از اجراي نمايشنامه اي و سرودي ...

ما اينجا براي بزرگداشت دانش آموز ي نمونه جمع شده ايم ... او براي همه الگوست ... در اخلاق ... در درس ... و كار. اين وي است. «سعيد» (این شما و این هم سعید.).

ـ إلهـﻰ! ماذا أشاهِدُ؟ هو ذلك البائِعُ!

خدايا ! چه مي بينم ؟ او همان فروشنده است .

ـ بُنَـﻰَّ... بُنَـﻰَّ... لَقَد اشْتَبَهْتُ...لا... لا... هوالنّاجِحُ...!

فـﻰ الْحقيقةِ نحن نَتكاسَلُ.

پسركم ... پسركم ... اشتباه كرده ام ... نه ... نه .... او موفّق است .

در حقيقت ما تنبلي و سستي مي كنيم .

أقْبَلَ سعيدٌ و اسْتَقْبَلَهُ الْمديرُ بِحَفاوَةٍ و بعدَ مصافَحَتِهِ علَّقَ علی عُنُقِهِ وِسامَ الْاِجتهادِ و النَّشاطِ. و مَنَحَهُ جائِزةً.

سعيد جلو آمد و مدير به گرمي از او استقبال كرد و بعد از دست دادن با او مدال تلاش و فعّالّيت را به گردن او آويخت و جايزه اي به او بخشيد.

 


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۲ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

الدَّرسُ الرّابعُ

 

اَلعِبرةُ

أيُّها النّاسُ مَوكِبُ صاحبِ الْجَلالةِ «قارونَ» الْمُعَظَّمِ فـﻰ الطَّريقِ...اِبْتَعِدوا ! اِبْتَعِدوا !

ـ اَللّهُمَّ خَلِّصْنا مِن شرِّ هذا الطَّاغوتِ!

درس چهارم                           عبرت

اي مردم كاروان اعلاحضرت قارون بزرگ در راه است. دور شويد. دور شويد.

     _ خدايا ما را از شرّ اين طاغوت خلاص كن .

ـ إنَّه شَرُّ مَخْلوقٍ!

     _ به راستي او بدترين آفريده است .

ـ اُنْظُرْ... لَقَدْ خَرَجَ قارونُ فـﻰ زينَتِهِ!

ـ يا لَيْتَ لَنا ثروةَ قارونَ...!

ـ أخـﻰ! ما الفائدةُ فـﻰ ثَروةٍ وَراءَها لعنةُ النَّاسِ؟! إنّه كافِرٌ بِنعْمةِ اللّهِ.

     _ نگاه كن ... قارون با شكوه خارج شد.

     _ اي كاش ثروت قارون از آنِ ما بود ... !

     _ برادر من!  فايده ثروتي كه پشت آن لعنت مردم است چيست؟    او نسبت به نعمت خدا كافر است.

ـ علينا الذَّهابُ إلَی قارونَ!

ـ هَلْ يَقْبَلُ النَّصيحةَ  ؟!

ـ لا... لا... معلومٌ... هو رجلٌ مُتَكَبِّرٌ.

     _ برما لازم است به سوی قارون برويم.

     _  آيا نصيحت قبول مي كند؟

     _ نه ... نه ... معلوم است ... او مرد خود بزرگ بيني است .

ـ علينا أداءُ الْواجبِ... نَحْنُ مُبَشِّروُن و مُنْذِروُنَ... .

    _ برما لازم است كار واجب را به جا بياوريم ما مژده دهنده و بيم دهنده هستم .

فـﻰ  قصر قارون :

ـ ماذا تَطْلُبونَ؟

ـ اَلْأمرَ بالْمعروفِ و النَّهْـﻰَ عن الْمُنْكَرِ.

     _ در قصر قارون :

     _ چه مي خواهيد ؟

     _ امر به معروف و نهي از منكر را (دستور دادن به كار نيك و باز داشتن از كار زشت)

ـ يا قارونُ...

ـ يا قارونُ! أحْسِنْ إلي الْفُقراءِ و الْمَساكينِ و الْمظلومينَ!

    _ اي قارون

    _ اي قارون به فقيران و بيچارگان و ستمديدگان نيكي كن .

أنتُمُ الْمؤمِنون بِدينِ موسی ...!

أيُّها الْحارِسُ!

اِدْفَعْ لَهُم ديناراً مِنَ الذَّهَبِ... هم فقراءُ...

شما مـﺆمن به دين موسي هستيد ...!

اي نگهبان !

ديناري از طلا (يك دينار طلا) به آنان بپرداز ... آنان فقيرند ...

لا... لا... لا نَطْلُبُ الْمالَ.

﴿ والَّذينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ و لا يُنْفِقونَها فـﻰ سبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أليمٍ.﴾

ـ ماهذه الكلماتُ؟!

ـ اُخرُجوا... اُتْرُكوا قَصْرﻯ.

    _ نه ... نه ... پول نمي خواهيم.

    _ وكساني كه طلا و نقره جمع مي كنند و آن را در راه خدا انفاق نمي كنند آنان را به عذاب دردناكي بشارت بده .

    _ اين حرفها چيست؟

    _ خارج شويد ... قصرم را ترك كنيد ...

ـ أنتم مُفْسِدُونَ!

ـ إنَّكَ سَتُشاهِدُ جزاءَ عَمَلِكَ.

    _ شما فساد كننده هستيد .

    _ به راستي كه تو سزاي كارت را مشاهده خواهي كرد .

بَعْدَ أشْهُرٍ:

ـ سَمِعْتُ أنَّ موسی (ع) دَعا قارونَ إلی طريقِ الْحَقِّ.

چند ماه بعد:

    _ شنيده ام كه موسی (ع) قارون را به راه حق دعوت كرده است .

ـ نعم... ولكن... هو كافرٌ بِدينِ الْمُرْسَلينَ!

اَلْفِرارَ... اَلْفِرارَ...!

ـ هذه عاقبةُ الْمُكَذِّبينَ!!

ـ ماذا حَدَثَ؟

ـ أنْزَلَ اللّهُ علی قارونَ الْعذابَ... العذابَ...

    _ آري ... ولي ... او به دين پيامبران كافر است .

فرار ... فرار ...

    _ اين عاقبت تكذيب كنندگان است .

    _ چه اتفاقي افتاده است؟

    _ خدا بر قارون عذاب نازل كرده ... عذاب ...

اَلنَّجْدَةَ... اَلنَّجْدَةَ!

سَأنْفِقُ أموالـﻰ...!

سَأساعِدُ الْفُقراءَ...!

﴿ لاتَ حينَ مَناصٍ﴾

كمك ... كمك!

اموالم رابه زودي انفاق خواهم كرد ...

به زودي به فقيران كمك خواهم كرد ...

هنگام گريز نيست.

و هكَذا ابْتَلَعَتْهُ الأرضُ و ذَهَبَت الزِّينةُ و الْمَوكِبُ و القُصورُ ! و أصْبَحَ قارونُ عِبرةً لِلْأجْيالِ.

و اين چنين ، زمين او را بلعيد و زينت و كاروان و کاخ هااز بين رفت و قارون عبرتي براي نسل ها شد .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ الخامِسُ

مَشاهِدُ مِنَ الحياةِ البَسيطةِ

سوقُ الْبزّازينَ:

ذهب الإمامُ علـﻰّ «عليه السَّلامُ» مع خادِمِهِ الشّابِّ إلَی السُّوقِ.

ألْبِسَةٌ... ألْبِسَةٌ...! مِنْ أحْسَنِ الأنواعِ...!

درس پنجم              صحنه هايي از زندگي ساده

بازار پارچه فروشان :

امام علي «سلام بر او باد» همراه خدمتگزار جوانش به سوي بازار رفت .

لباسها ... لباسها ... از بهترين انواع ...

هل عندَكَ قَميصٌ لـﻰ و قَميصٌ لِخادمـﻰ؟

نَعَمْ... نعم... يا أميرَالْمؤمنينَ! تَفَضَّلْ. أنَا فـﻰ خِدْمتِكَ...

لَمَّا عَلِمَ أميرُ المؤمنينَ بأنَّ البائعَ قَدْعَرَفَهُ, تَرَكَ الْمكانَ وَ ذَهَبَ إلی دُكّانٍ آخَرَ.

آيا پيراهني براي خودم و پيراهني براي خدمتگزارم داري؟

بله ... بله ... اي امير مـﺆمنان . بفرما . من در خدمت تو هستم ...

وقتي امير مـﺆمنان دانست كه فروشنده او را شناخته است ،آنجا را ترك كرد وبه دكّان ديگري رفت . 

أطْلُبُ ثَوباً لـﻰ و ثَوباً لِخادمـﻰ.

تَفَضَّلْ... تَفَضَّلْ... أنا فـﻰ خدمتِكَ.

اِنْتَخَبَ الإمامُ قميصاً بِثَلاثةِ دَراهِمَ و قميصاً أرْخَصَ.

جامه اي برا ي خودم و جامه اي براي خدمتگزارم مي خواهم.

بفرما ... بفرما ... من در خدمت تو هستم؟

امام پيراهني به سه درهم و پيراهني ارزان تر انتخاب كرد .

ـ هذا لَكَ! والأرْخَصُ لـﻰ.

ـ لا... لا... أنْتَ أولَی به... أنتَ أميرُ المؤمنينَ...!

ـ لا... أنتَ شابٌّ ولكَ رَغَباتُ الشَّبابِ.

اين از آنِ تو و ارزان تر از آنِ من .

نه ... نه ... تو به آن سزاوارتري ... تو امير مـﺆمناني ... !

نه ... تو جوان هستي و تمايلات جوانان را داري .

بعدَ مُدَّةٍ حَضَرَ الإمامُ «عليه السَّلامُ» لإقامَةِ صلاةِ الْجُمُعةِ.

فـﻰ أثْناءِ الْخطبةِ:

پس از مدّتي امام «درود بر او» براي بر پا كردن نماز جمعه حاضر شد.

در هنگام خطبه :

ـ يا والِدﻯ! اُنْظُرْ...! اُنْظُرْ...! أميرُالمؤمنينَ يَشْعُرُ بِالْحَرِّ الشَّديدِ, هو يَترَوَّحُ بِكُمِّهِ!

اي پدرم! نگاه ... نگاه كن ... ! امير مـﺆمنان احساس گرماي شديد مي كند او خودش را با آستينش باد مي زند.

ـ لا... لا... يا وَلَدﻯ! هو لا يَتَرَوَّحُ... بَلْ يُجَفِّفُ قميصَهُ. هو غَسَلَهُ قبلَ حُضورِهِ لِلصَّلاةِ.

ـ عجيبٌ...! عجيبٌ...! ألَيْسَ لَهُ قميصٌ آخَرُ؟!

ـ لا تَعْجَبْ! سأذْكُرُ لكَ قِصَّةً بعدَ الْمغربِ.

نه ... نه ... اي پسرم! او خودش را باد نمي زند ... بلكه پيراهنش را خشك مي كند. او آن را              قبل از حضورش براي نماز شسته است.

عجيب است ... ! عجيب است ... ! آيا پيراهن ديگري ندارد؟!

تعجّب نكن! داستاني را بعد از مغرب برايت توضيح خواهم داد.

 

بَعْدَ صَلاةِ الْمَغربِ صَوَّرَ الوالدُ المشهدَ التَّالـﻰَ لَهُ.

پس از نماز مغرب، پدر صحنه ی  پيش آمده را برايش ترسيم كرد .

فـﻰ يَوْمٍ مِن الْأيّامِ:

در روزي از روزها:

أحَدُ الصَّحابةِ: رسولُ اللّهِ حَزينٌ... هو... ماذا نَعْمَلُ؟ 

سلمان : أنا أعْرِفُ ماذا أعْمَلُ؟! هو يَفْرَحُ بِزيارةِ بِنْتِهِ فاطمةَ.

فَذَهَبَ سلمانُ إلي بيتِ فاطمةَ(س) و أخْبَرَها.

يكي از ياران : رسول خدا غمگين است ... او ... چه كنيم؟

سلمان: من مي دانم چه كنم ؟! او از ديدار دخترش فاطمه شاد مي شود. پس سلمان به خانه فاطمه (س) رفت و به او خبر داد.

فـﻰ الطَّريقِ:

 لَمّاشاهَدَ سلمانُ ألْبِسَةَ فاطمةَ (س),بَدَأ بالْبُكاءِ...

واحُزْناه! إنَّ بَناتِ قيصرَ و كِسْرَي لَفـﻰ السُّنْدُسِ والْحريرِ و لباسُ ابْنةِ محمّدٍ هكذا!!

در راه :

وقتي سلمان لباسهاي فاطمه (س) را ديد; شروع به گريه كرد ...

چه اندوهي!    دختران سزار وخسرو در پارچه هاي ابريشم و حريرند و لباس دختر محمّد اين چنين است.

بعد دقائقَ ، عند النّبـﻰِّ (ص)

فاطمةُ (س): يا رسولَ الله! إنَّ سلمانَ تَعجَّبَ مِن ألْبِسَتـﻰ...

رسولُ اللهِ (ص) : يا سلمانُ! إنَّ ابْنَتـﻰ لَفـﻰ «الْخَيْلِ السَّوابِق».

بعد از چند دقيقه نزد پيامبر(ص)

فاطمه(س): اي رسول خدا سلمان از لباسهايم تعجّب كرد ...

رسول خدا(ص):اي سلمان! به راستي كه دخترم در«گروه پيشتازان» است .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ السَّادِسُ

اَلتَّجربةُ

اَلأمّ _ إلَهـﻰ!... بُنَيَّتـﻰ! ماذا أفْعَلُ؟

هـﻰ مريضةٌ بِشدَّةٍ... إلـی أينَ أراجِعُ؟

اَلأخت – لافائدةَ... لافائدةَ...

يا أخْتـﻰ! لاتَجْزَعـﻰ لا...

درس ششم                                  تجربه

مادر: خداي من! ... دخترم! چه كنم؟

او به شدّت مريض است ... به كجا مراجعه كنم؟

خواهر _ هيچ فايدهاي ندارد ... هيچ فايده اي ندارد ... اي خواهرم! بي تابي نكن نه ...

لماذا؟! لاأقْدِرُ..., بُنَيَّتـﻰ مريضةٌ.

هذا الْمَرَضُ شائِعٌ فـﻰ هذه الْمدينةِ... لاحيلةَ...!!

چرا؟! نمی توانم ... دخترکم بیمار است.

این بیماری در این شهر شایع است...راه  چاره ای نیست .

فـﻰ الْمدينةِ:

مُصيبةٌ عظيمةٌ! لماذا لايَقْدِرُ الأطِبّاءُ مُعالَجةَ هؤلاءِ الْمَرْضَي؟

در شهر:

مصيبتي بزرگ! چرا پزشكان نمي توانند اين بيماران را درمان كنند؟

عددُ الْمَرضَی كثيرٌ... و لَيْسَ فـﻰ الْمدينةِ مُسْتَشْفی مناسِبٌ.

شمار بيماران بسيار است ... و بيمارستان مناسبي در شهر نيست.

اَلْمجلسُ الاِسْتِشارﻯّ:

- أيُّها الوزيرُ! ماذَا عندَكَ مِن الأخْبارِ؟

- أخبارٌ مؤْسِفةٌ... وَقَعَ النّاسُ فـﻰ مُصيبةٍ عظيمةٍ.        اَلأمراضُ شائِعةٌ.

 

- لماذا لاتَبْحَثونَ عن حَلٍّ لِهذه الْمُشكلةِ؟

مجلس مشورتي:

-      اي وزير ! اخبار چه داري؟

اخبار تأسّف بار ... مردم در مصيبت بزرگي افتاده اند. بيماري ها شايع شده است.

چرا راهي براي حلّ اين بيماري جست وجو نمي كنيد؟

- نَطْلُبُ علماءَ الْبِلادِ لِلْبَحْثِ حَوْلَ هذا الأمْرِ.

- دانشمندان كشور را براي جست و جو پيرامون اين امر دعوت مي كنيم.(مي خواهيم)

- طيِّبٌ, طيّبٌ.

- خوب است ، خوب است .

أحْسَنْتَ! هناكَ عالِمٌ مشهورٌ فـﻰ مدينةِ الرّﻯِّ, هو طبيبٌ حاذِقٌ.

قَصْدُكَ محمّدُ بنُ زكريّا الرّازﻯُّ مُكْتَشِفُ الْكُحولِ؟!

جيّدٌ, جَيِّدٌ ! اُطْلُبوُه بِإِعْزازٍ و إِكْرامٍ.

آفرين! دانشمند مشهوري در شهر ري وجود دارد. او پزشك ماهري است .

منظور تو محمّد بن زكريّاي رازي كاشف الكل است؟!

خوب است، خوب است! او را با شكوه و احترام دعوت كنيد.(بخواهيد)

عِنْدَ الرّازﻯّ :

- أيُّها العالمُ الْجَليلُ! مَدينَتُنا فـﻰ مُشكلةٍ عظيمةٍ... اَلأمراضُ شائعةٌ و ليسَ لَنا مستشفي مناسِبٌ.

نزد رازي :

اي دانشمند شكوهمند!         شهر ما در مشكل بزرگي قرار دارد ... بيماريها شايع است وبيمارستان مناسبي نداريم.

- لِماذا لا تُبادِرونَ بِبِناءِ الْمُسْتَشفَی؟

- مشكلتُنا الْحصولُ علي مكانٍ مناسِبٍ لِلْمُسْتَشْفَی!

- چرا اقدام به ساختن بيمارستان نمي كنيد؟

-  مشكل ما به دست آوردن جاي مناسبي براي بيمارستان است.

- اِختلافٌ كثيرٌ بينَ الأطبّاءِ حولَ تَعيين المكانِ المناسبِ.

- طيِّبٌ, طيِّبٌ !    أنا أفَكِّرُ فـﻰ هذا الأمرِ.

- إلی مَتَی ؟

- إلی آخِرالاُسبوعِ!

- اختلاف بسياري ميان پزشكان در مورد تعيين جاي مناسب وجود دارد .

- بسيارخوب ،بسيار خوب من در مورد اين امر فكر مي كنم.

- تا كي؟

- تا آخر هفته!

 

فـﻰ الْبيتِ:

اَللّهُمَّ!  انتَ الْقادِرُ علي طَلِبَتـﻰ و تَعْلُمُ حاجَتـﻰ.

اَللّهُمَّ! اِجْعَلْ فـﻰ قلبـﻰ نوراً و فهْماً و عِلْماً.

إلَهـﻰ! إيّاكَ نَعْبُدُ و إيّاكَ نَسْتعينُ.

در خانه :

خدايا تو بر خواسته ي من توانا هستي و نياز مرا مي داني .

خدايا در قلبم نور و فهم و علم قرار بده.

خدايا! فقط تو را عبادت مي كنيم و فقط از تو ياري مي جوييم .

و بَعْدَ أيّامٍ، ها... وَجَدْتُ...!

وبعد از چند روز ، هان ...  يافتم ...

- اِذْبَحوا خَروفاً و قَسِّموا لَحْمَهُ إلَی خَمْسةِ أقسامٍ.

گوسفندي را ذبح كنيد وگوشتش را به پنج قسمت تقسيم كنيد.

-      و ماذا نَفْعَلُ نحنُ بِهذه الأقسامِ؟

و ما با اين قسمت ها چه كار كنيم؟

- أنْتُمْ عَلِّقوا كلَّ قِسْمٍ فـﻰ ناحيةٍ مِن الْمدينةِ و أنا سَأخْبِرُكُم بالنَّتيجةِ.

شما هر قسمتي را در ناحيه اي از شهر آويزان كنيد و من به زودي نتيجه را به شما خبر خواهم داد.

-  وَ بَعْدَ أيّامٍ عَيَّنَ الرّازﻯُّ أحْسَنَ مكانٍ لِبِناءِ الْمُسْتَشْفَی.

و بعد از چند روز رازي بهترين مكان را براي ساختن بيماستان تعيين كرد .

في الْمجلسِ الاِستشارﻯّ:

-  أيُّها العالمُ الْجليلُ! أخْبِرْنا عن سِرِّ تعليقِ اللَّحمِ!

در مجلس مشورتي:

- اي دانشمند با شكوه! ما را از راز آويزان كردن گوشت خبر دار كن .

- ذهبتُ كُلَّ يومٍ إلي نَواحـﻰ الْمدينةِ و شاهَدْتُ التَّغييراتِ الْحاصِلةَ لِقِطَعِ اللَّحْمِ. وَ وصَلْتُ إلي هذه النّتيجةِ أنَّ كلَّ ناحيةٍ يَفْسُدُ فيها اللَّحْمُ مُتَأخِّراً  أحْسَنُ مكانٍ لِبِناءِ الْمُسْتَشْفَی .

هر روز به نواحي شهر مي رفتم و تغييرات پيش آمده را براي تكّه هاي گوشت مشاهده مي كردم و به اين نتيجه رسيدم كه هر ناحيه اي كه گوشت در آن ديرتر فاسد شود بهترين جا براي ساختن بيمارستان است .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۲:۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ السّابعُ

 

درس هفتم                             

هجرت

- احد :  خداي يكتا ،

- لا  هبل  : نه هبل

اِضْرِبْها بِشدَّةٍ!او را به شدّت بزن!

ـ فی لیله:  

در شبي:

ـ اَلأوضاعُ خَطِرَةٌ... الْمُسْلِمونَ فـﻰ عذابٍ.

اوضاع خطرناك است ... مسلمانان در عذابند .

ـ قَتَلَ الْكُفّارُ سُمَيَّةَ بَعْدَ التَّعذيبِ.

كافران سميّه را بعد از شكنجه كردن كشتند .

_ و زَوجَها ياسِراً كذلك.

و همسرش ياسر را نيز همچنين .

ـ و بِلالٌ تحتَ أشدِّ تَعذيبٍ. ...و عمّارٌ...

- وبلال زير شديدترين شكنجه است. ... وعمّار ...

ـ نَحْنُ بِحاجةٍ إلي مَكانٍ أمْنٍ لِنَشْرِ الإسْلامِ.

- ما به جاي امني براي نشر اسلام نيازمنديم.

ـ يا رسولَ اللهِ! اِبْحَثْ عَنْ طَريقٍ لِحَلِّ هذه الْمُشكلةِ.

- اي رسول خدا! دنبال راهي براي حلّ اين مشكل بگرد.

ـ رَبَّنا إنَّنا فقراءُ لِما  تُنزِلُ إلَينا مِنْ خَيرٍ.

- پروردگارا ، ما به آنچه از خير بر ما نازل مي كني نيازمنديم.

ـ فأمَرَ اللهُ الْمُسلمينَ و الْمسلماتِ بالْهجرة.

- پس خداوند به مردان و زنان مسلمان دستور داد هجرت كنند .

﴿إنَّ أرْضـﻰ واسِعةٌ, فإيّاﻯَ فاعْبُدونِ﴾

- همانا زمين من وسيع است پس تنها مرا بپرستيد.

ـ فـﻰ الْحبشةِ حاكمٌ عادلٌ و مُوَحِّدٌ.

رُوْساءُ قريشٍ: أنتم صامِتونَ!... هذا عجيبُ!!

- در حبشه حكمران دادگر و يكتا پرستي وجود دارد .

رﺋيسان قريش: شما ساكتيد! ... اين شگفت است!

ـ اَلّذينَ هاجَروا إلي الْحبشةِ سَوفَ يَخْلُقونَ لَنا الْمشكلاتِ.

- كساني كه به حبشه مهاجرت كرده اند برايمان مشكلات خواهند آفريد.

ـ قَسَماً بِاللّاتِ و الْعُزَّي سَنُرْجِعُ مَنْ هاجَرَ و نُعَذِّبُهُ.

- س.گند به لات و عزّي هر كسي را كه مهاجرت كرده است به زودي بر خواهيم گردانيد و او را شكنجه مي كنيم .

ـ نَبْعَثُ رسولاً مع هدايا إلي حاكمِ الحبَشَةِ و نَطْلُبُ مِنْهُم تسليمَ الَّذينَ ذَهبوا إلی هُناكَ.

- فرستاده اي را همراه هديه هايي به سوي حاكم حبشه مي فرستيم  و از آنان مي خواهيم كساني را كه به آنجا رفته اند به ما تحويل دهند .

ـ طيِّبٌ...  اَلتَّطميعُ مِن عادتِنا.

- خوب است ...  به طمع انداختن ، عادت ماست.

عندَ حاكمِ الحبَشَةِ:

ـ سيِّدﻯ! عددٌ مِنْ شَبابِنا خَرجوا مِنْ دينِنا. 

 و ما نَطْلُبُ منكَ هو تَسْليمُهُمْ إلَينا.

- نزد حاكم حبشه :

- آقاي من! عدّه اي از جوانان ما از دينشان خارج شده اند.

و آنچه را از تو مي خواهيم اين است كه آنان را به ما تحويل دهي.

اَلمهاجرونَ عنْدَ الحاكمِ.

ـ اَلسَّلام عَليكُمْ!

ـ أهلاً و مَرْحَباً بكُم.

مهاجران نزد حاكم هستند.

- سلام بر شما.

- خوش آمديد.

ـ اُنْظُروا... هؤلاءِ لايَسْجُدونَ لِلْحاكِم... إهانةٌ...

- نگاه كنيد ... اينان براي حاكم سجده نمي كنند ... اهانت ...

ـ دينُنا لا يَسْمَحُ لنا بِالسٌّجودِ إلّا لِلّهِ الّذﻯ خَلَقَنا.

ـ ما هو دينُكُم؟

- دين ما به ما اجازه نمي دهد كه جز در برابر خدايي كه ما را آفريده است، سجده كنيم.

- دين شما چيست؟

ـ إنَّ اللهَ بَعَثَ إلينا رسولاً يأمرُنا بالصِّدقِ  و أداءِ الأمانةِ و الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ وَيَمْنَعُنا عن ارْتكابِ الْمَعاصـﻰ و يأمُرُنا بِإقامةِ الصَّلاةِ و أداءِ الزكاةِ...

- خدا پيامبري را به سوي ما فرستاد كه ما را به راستگويي و اداي امانت و وفاي به عهد فرمان مي دهد و ما را از ارتكاب گناهان منع مي كند و ما را به برپا داشتن نماز و اداي زكات فرمان مي دهد.

ـ قَسَماً بِرَبِّـﻰ, هذا دينُ الْمُوَحِّدينَ...

يا رسولَ قُريشٍ! اِرْجِعْ! اَلّذين دَخَلوا بِلادﻯ فَفـﻰ أمنٍ و راحةٍ.

- سوگند به پروردگارم، اين دين يكتا پرستان است ...

اي رسول قريش! برگرد! كساني كه وارد سر زمين من شده اند در امنيّت و آسايش هستند.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ الثَّامِنُ

 

تَوبةُ الثَّعلَبِ

بَرَزَ الثَّعْلَبُ يَوْماً    فـﻰ شِعارِ النَّاصِحينا

روزي روباه در جامه اندرزگویان ظاهر شد.

فَمَشَی فـﻰ الأرضِ يَنْصَحْ   و يَسُبُّ الْماكِرينا

 در حالي كه در زمين نصيحت مي كرد راه مي رفت وبه حيله گران دشنام مي داد.

و يَقولُ الْحَمْدُ لِلّـ..  ـهِ إلهِ الْعالَمينا

و مي گفت خدا را شكر خداي جهانيان.

يا عِباد َاللهِ توبوا     فَهْوَ كَهْفُ التّائِبينا

اي بندگان خدا توبه كنيد زيرا او پناهگاه توبه كنندگان است.

واطْلُبوا الدِّيكَ يُؤَذِّنْ      لِصَلاةِ الصُّبْح فينا

و خروس را دعوت كنيد (بخواهيد) تا براي نماز صبح در ميان ما اذان بگويد.

فَذَهَبوا إلی الدِّيكَ, فقالَ:

پس به سوي خروس رفتند و او گفت:

بَلِّغوا الثَّعْلَبَ عَنِّـﻰ   عَنْ جُدودﻯ الصَّالِحينا

به روباه از جانب من ابلاغ  كنيد . از جانب نياكان درستكارم.

عَنْ ذَوﻯ التِّيجانِ مِمَّندخلوا الْبَطْنَ اللَّعينا

از تاجداران از كساني كه وارد شكم لعنتي شده اند.

إنَّهُم قالواوَ خَيْرُ الـ  قَولِ قَولُ الْعارِفينا

آنان گفته اند و بهترين سخن، سخن دانايان است .

مُخْطِئٌ مَنْ ظَنَّ يوماً      أنَّ لِلثَّعْلَبِ دينا

خطا كار است كسي كه روزي گمان كند كه روباه دين دارد .

                           أحمد شوقـﻰ (بتصرّفٍ)

احمد شوقي (با تصرّف)


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۸ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

اَلدَّرسُ التّاسعُ

 

حُسنُ العاقبةِ   : نیک فرجامی

درس نهم                                

سعيد: اَللهُ أكْبرُ!

سعيد: الله اكبر

الإمام (ع): اَللهُ أكْبَرُ! فِيمَ تُكَبِّرُ؟ يا سَعيدْ!

امام: الله اكبر ! چرا «الله اكبر» مي گويي اي سعيد؟

سعيد: هذه الكوفهُ تَبْدو مِن بعيدْ!

سعيد : اين شهر كوفه از دور نمايان است.

الحُرّ: ها أنا الحرُّ الرّياحـﻰّ !

حر: هان اين منم حرّ رياحي !

الإمام (ع): أ علينا أم لَنا؟

امام: آيا عليه مايي يا با ماهستي؟

الحُرّ: بَلْ عليكَ !    حر : البته که علیه تو هستم .

سعيد: كيفَ تَمْشـﻰ فـﻰ رِكابِ الظَّالمينْ ؟! كيفَ لا تُبْصِرُ نورَ الحَقِّ و النَّهْجَ الْمُبينْ؟!

سعيد: چگونه در ركاب ستمگران راه مي روي؟ چگونه نور حق و راه آشكار را نمي بيني؟

الإمام (ع): كُلُّكُمْ يَعْرِفُ أنّـﻰ طالبٌ إصلاحَ أمَّهْ، أفْسَدَتْها الطَّاغيهْ, حَكَمَتْها باغِيَهْ.

امام: همه شما مي دانيد كه من خواهان اصلاح امّتي هستم كه طاغوت آن را فاسد كرده و تجاوز كار بر آن حكومت كرده است .

الحُرّ: نَحْن عَطْشَی, يَابْنَ بنتِ الْمُصطَفی!

حر: ما تشنه ايم اي فرزند دختر مصطفی!

اَلإمام (ع) : وَزِّعوا الْماءَ عليهِم و علينا بالتَّساوﻯ و غداً يَأتـﻰ الْفَرَجْ.

امام: آب را به صورت مساوي بر ما و بر آنان تقسيم كنيد و فردا پيروزي (گشايش) مي آيد.

الإمام (ع): حانَتِ الآنَ الصَّلاةُ, أ تُصَلّـﻰ بِرِجالِكْ؟

امام: الآن وقت نماز فرا رسيد . آيا همراه مردانت نماز مي خواني؟

الحُرّ: بل نُصَلّـﻰ كُلُّنا خَلْفَكَ يا سِبْطَ الرَّسولْ.

حر: البته همه ما پشت سر تو نماز مي خوانيم اي نوه دختري پيامبر.

الحُرّ: يا حسينُ بايعْ أنتَ أوتُسَلِّمْ!

اي حسين يا بيعت کن يا تسليم مي شوي.

الإمام (ع): أفلا أنتم بَعَثْتُم لـﻰ رَسائلْ... و صَرَخْتُمْ مِن مَظالِمْ...؟!

امام(ع): آيا شما نامه هايي برايم نفرستاديد و از ستمگريها فرياد نزديد؟!

بُرَير: لَعْنَةُ اللهِ علي مَنْ رَوَّعَ آلَ الرَّسول.

برير: نفرین خدا بر هر كه خاندان پيامبر را ترسانده است.

الإمام (ع) : ربِّ فَاشْهَدْ : ... خَذَلونا! كَذَّبونا!

امام(ع): پروردگارا شاهد باش : ... ما را خوار كردند! ما را تكذيب كردند!

قد تَوكّلنا عَليكَ, ربِّ فَاشْهَدْ : ظَلَمونا!

به تو توكّل كرده ايم، پروردگارا شاهد باش به ستم كردند!

لَمّا سَمِعَ الْحرُّ كلامَ الإمامِ (ع) أقْبَلَ عَلي الْقومِ...

وقتي حر سخن امام(ع) راشنيد به طرف قوم روي آورد.

الحرّ: أ تُقاتِلْ أنتَ هذا الرَّجُلَ؟

حر: آيا تو با اين مرد مي جنگي؟

اِبنُ سَعْد: إﻯ... قِتالاً, سَتُشاهِدْ فيه إسقاطَ الرّؤوس!

ابن سعد: بله ... جنگ، به زودي انداختنِ سرها را در آن خواهي ديد.

الحرّ يَقْتَرِبُ مِن الإمام (ع) و هو يَرتَعِدُ.

حر در حالي كه مي لرزد به امام نزديك مي شود .

أيُّها الْحُرّ لِماذا تَرْتَعِدْ ؟! أنْتَ مِنْ أشْجَعِ أهلِ الْكوفَةِ!

اي حر چرا مي لرزي؟! تو که  از شجاع ترين مردم كوفه هستي!

الحرّ : إنّنـﻰ شاهَدْتُ نفسـﻰ بين نارٍ و نَعيمْ .

حر: من خودم را ميان آتش و بهشت ديدم.

ثُمَّ جاء الْحرُّ نحوَ الإمام (ع) نادِماً:

سپس حر با پشيماني به سوي امام(ع) آمد:

يا إلَهـﻰ إنّنـﻰ رَوَّعتُ أبناءَ الرَّسولْ!

اي خداي من، به راستي كه من فرزندان پيامبر را ترساندم.

فَلِذا أطْلُبُ منكَ الْمغفِرهْ و أريدُ المَعْذَرهْ !

پس من از تو آمرزش مي خواهم و معذرت مي خواهم.

إنّهُ سِبْطُ النّبـﻰّ, إنّه عينُ علـﻰّ.

او نوه پيامبر است. او مانند علي است.

هَل تَرَی لـﻰ يا إلهـﻰ تَوبةً  ؟!

آيا اي خداي من برايم توبه اي مي بيني؟!

سَمِعَ الإمامُ (ع) نِداءَهُ و قال:

امام(ع) صداي او را شنيد وگفت:

عادَ - وَاللهِ – فَتانا الْحُرّ حرًّا...

به خدا قسم كه جوان آزرده ي ما حر آزاده برگشت.

 

     عَيِّن الصَّحيحَ أو الْخطأ فـﻰ العباراتِ التاليةِ  :

درست يا نادرست را در عبارتهاي آمده معيّن كنيد:

   1 – قَصَدَ الإمامُ (ع) بِحَركَتِهِ, إصْلاحَ أمّةِ رسولِ الله (ص).

  1-  امام با حركت خود، قصد داشت امّت رسول الله (ص) را اصلاح كند.

   2 – إنَّ اللهَ قد قَبِلَ توبَةَ «حُرٍّ».

   2- خدا توبه حر را قبول كرد .

   3 – وَصَلَتْ قافِلَةُ الإمام (ع) إلی الكوفَةِ.

   3- كاروان امام(ع) به كوفه رسيد.

   4 – ما أرْسَل أهلُ الكوفةِ الرّسائلَ لِدَعوةِ الإمام (ع).

   4- اهل كوفه براي دعوت امام(ع) نامه ها نفرستادند.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۸ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

الدَّرسُ العاشِرُ 

 

درس دهم                                                               

...فيه شِفاءٌ لِلناسِ!                            

... درآن براي مردم تندرستی هست!

اَللهُ أنْزَلَ الْقرآنَ لِسَعادةِ الْبَشَرِ.                     

خدا قرآن را براي خوشبختي بشر نازل كرد.

(انزَلَ و نَزَّلَ : نازل کرد ) دو واژه ي مترادف هستند.

و فيه ما يَضْمَنُ سلامَةَ روحِهِ و جِسْمِهِ.           

ودر قرآن آنچه سلامت روح او و جسم او را ضمانت كند وجود دارد.

(الصحَّـة و السلامة مترادفند.)

الاُمَّةُ الإسلاميّةُ لا تَتَقَدَّمُ إلّا بِشَعْبٍ سليمٍ بَعيدٍ عَن الأمراضِ الْفكريّةِ و النّفْسيَّةِ و الْجسميَّةِ.

امّت اسلامي جز با ملّتي سالم ودور از بيماريهاي فكري و رواني و جسمي پيشرفت نمي كند.                    

سَليم و مريض متضادند./ بعيد : دور  و قَريب : نزديک با هم متضادند.

والقرآنُ مِنْهاجٌ  لِسَعادةِ الإنسانِ و عقيدةٌ لِلْحياةِ.

و قرآن راه روشني براي خوشبختي انسان وعقيده اي براي زندگي است.

موت : مرگ و حَياة : زندگي با هم متضادند.

و فـﻰ بعضِ آياتِهِ يُشَجِّعُ الْقرآنُ النّاسَ عَلی الاِسْتفادةِ من الطَّيِّباتِ الَّتـﻰ تَضْمَنُ سلامةَ الأبدانِ و تُسَبِّبُ نَشاطَ الاُمَّةِ و تَقَدُّمَها.

در برخي آيه هايش، قرآن مردم را به استفاده از چيزهاي پاك و خوشمزه اي تشويق مي كند كه سلامتي بدن را تضمين مي كند وسبب فعّاليّت امّت و پيشرفت آن مي شود.

                   

 أبدان جمع مکسر بدن است . بدن ، جِسم و جَسَد مترادف هستند.

تشجيع يعني تشويق . هرچند خود واژه ي تشويق هم ريشه ي عربي دارد ولي در عربي تشجيع است که به کار مي رود نه تشويق .

﴿ و جَنّاتٌ مِنْ أعنابٍ...﴾

و باغ هايي از انواع انگور            

جَنة باغي است که بسيار پر از درختان است تا جايي که انبوهي درختان همه جا را پوشانده است . جِن  هم که موجودي ناديدني است با جنين که فارسي آن رويان است هم ريشه هستند و ارتباط اين سه واژه بر سر ناديده بودن آنهاست .

اَلْعِنَبُ مِنْ أغْنَی العناصِرِ بالسُّكَّريّاتِ. و هـﻰ المادَّةُ الأساسيّةُ لِإيجادِ الطَّاقَةِ فـﻰ الجِسْمِ.

انگور از غني ترين (سرشارترين) عناصر موادّ قندي است و مادّه اصلي براي ايجاد نيرو در بدن است.

سَکَّــر واژه اي فارسي است و همان شکر است که وارد عربي شده است . sugar در انگلیسی نیز از فارسی به این زبان رفته است .

 

﴿ والتِّينِ و...﴾

قسم به انجير              

اَلْقيمةُ الغِذائيَّةُ لِهذه الثّمرةِ عاليةٌ جِدّاً و فيها مَوادٌّ مختلفةٌ كالْأملاحِ مِنَ الْفوسفورِ والْحديدِ و الْكالسيومِ.

ارزش غذايي اين ميوه خيلي بالاست و در آن موادّ مختلفي وجود دارد مانند موادّ معدني از جمله فسفر و آهن و كلسيم .

اَلْقيمةُ  را اشتباه نخوانید . تلفظ فارسی قیمت نادرست است . قیمة هم وزن سیرت است.

﴿ فيهما فاكِهةٌ و...رُمّانٌ﴾              

در آن دو ،ميوه و انار هست.

اَلرُّمّانُ غَنـﻰّبعُنْصرِ الْحَديدِ. و هو ضَرورﻯٌّ لِتكْوينِ الْكُرَيّاتِ الْحَمراءِ.

انار سرشار از عنصر آهن است . و براي پيدايش گلبولهاي قرمز ضروري است.

حتما می دانید کرة در عربی توپ است و کریات از ریشه همین کرة است .

﴿... رُطَباً جَنيّاً﴾

خرماي چيده شده               

هو أحدُ مُلوكِ الْفَواكِهِ الثَّلاثة: اَلْعِنَبِ و التِّينِ و الرُّطَبِ.

آن يكي از شاه ميوه هاي سه گانه است: انگور و انجير و خرما

اَلرُّطَبُ مع قَدَحٍ مِنَ اللَّبَنِ غِذاءٌ كامِلٌ.         

خرما همراه كاسه اي شير غذايي كامل است.

امروزه دیگر به شیر خوردن لبن نمی گویند . نام امروزی شیر حلیب است

﴿... شجَرةٍ مُبارَكةٍ زَيْتونةٍ...﴾.            

درخت مبارك زيتون

كُلُّ ما فـﻰ شجرةِ الزَّيْتونِ من وَرَقٍ وَ ثَمَرٍ وَ زَيْتٍ  يَنْفَعُ النّاسَ.

هر چه در درخت زيتون هست. – از برگ و ميوه و روغن- به مردم سود مي رساند .

﴿... و بَصَلِها...﴾              

و پياز آن

اَلأطبّاءُ يَسْتَعمِلونَ الْبَصَلَ فـﻰعِلاجِ بعضِ الأمراضِ و هو مفيدٌ لِتَطْهيرِ الْفَمِ مِنَ الْجَراثيمِ.

پزشكان پياز را در درمان برخی بيماري ها به كار مي برند و آن براي ضدّ عفوني كردن دهان از ميكروب ها سودمند است .    

﴿...لَبَناً خالِصاً...﴾

شير خالص

اَللَّبَنُ غِذاءٌ كاملٌ و علماءُ التَّغذيةِ يَعْتَبِرونَهُ أفْضَلَ الْموادِّ الغِذائيَّة.

شير غذاي كاملي است و دانشمندان تغذيه آن را بهترين موادّ غذايي به شمار مي آورند .

افضل و احسن مترادفند  و هر دو به معنی بهترین هستند .

﴿...و عَدَسِها...﴾                       

  ... وعدس آن ...

هو غذاءٌ سهلُ الْهَضْمِ غنـﻰٌّ بالبُروتينِ.

آن غذايي آسانْ هضم و سرشار از پروتـﺌين است.

سهل و صعب متضاد هستند .

﴿...و فومِها...﴾             

 ... وسير آن ...

ذَكَرَ الأطبّاءُ لِلثُّومِ أربَعينَ فائدةً طِبّيَّةً.

پزشكان چهل فايده پزشكي براي سير ذكر كرده اند.

ثوم و فوم دو گونه از تلفظ یک کلمه هستند و هردو به معنی سیر می باشند. برخی این دو کلمه را مترادف می گیرند . اما به نظر من مترادف نیستند.

﴿... فيه شِفاءٌ لِلنّاسِ﴾             

 ... در آن براي مردم شفا وجود دارد .

فـﻰ الْعَسَلِ سَبْعونَ مادّةً مختلفةً مفيدةً و هو مُبيدٌ لِلْجَراثيمِ.

در عسل هفتاد مادّه مفيد وجود دارد و نابود كننده ميكروب هاست .

﴿... لَحْماً طَريّاً﴾

 ... گوشت تازه

السَّمكُ مِنَ الأطْعِمةِ الْمفيدةِ لِأمْراضِ الْقَلْبِ.        

ماهي از غذاهاي مفيد براي بيماري هاي قلب است .

و فيه عنصرُ الفوسفورِ و فيه منافعُ لِلنّاسِ.

و در آن عنصر فسفر وجود دارد و در آن سودهايي براي مردم هست .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش ترجمه و فنون آن

تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۵۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس پنجم
مُشاهدُ من الحياة البسيطة : جلوه هايي از ساده زيستي

كلمه ها و تركيب هاي تازه
اثَر : ترجيح داد
كسري : لقب پادشاهان ساساني
الأرخصْ : ارزان تر
الْكُمّ : آستين
الْالبسته : جمع لباس ، جامه
السابقون : جمع سابق ، پيشتاز
الامارة : فرمان دهنده
الشفيق : مهربان
البديع : عالي‌، زيبا
قَسمَ : قسمت كرد
البزّاز : لباس فروش
اللاّحِقُونَ : جمع لاحق
البُكاء : گريه
الناصح : نصيحت كننده
الْنباتْ : جمع بنت ، دفتر
غَسَل : شست
تروّحَ : خود را خنك كرد
الْقميص : پيراهن
جفّف : خشك كرد
الشّباب : جواني
الحبْل :‌طناب
صوّر : ترسيم كرد
الحّر :‌گرما
واحُزناه : چه اندوهي
الخَضراء : سبز
هكذا :‌اين چنين
الدقائق : دقيقه
الرّغباتْ : جمع
الرّغبه : شور
السّندس : نوعي پارچه ابريشميموضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۴۷ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس چهارم
العِبرَةُ : درس عبرت

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
الْاجيال : جمع جيل ، نسل
اتْبَعَدَ : دور شد
ابتلَعَ : بلعيد
خلّصَ : رهايي بخشيد
الاليم : دردناك
الذّهب : طلا
الاليم : دردناك
النجدة : كمك
أنْفَقَ : انفاق كرد
الْمَملوءَة : پر، سرشار
لا يُنفقونها : آن را انفاق نمي كنند
المتفضّلُ :‌كرم ، بخشنده
تضرّعَ : التماس كرد
الْمُستَسْلِمُ : مطيع ، فرمان بردار
الحافظ: نگهدارنده
المَغتصبة : غصب شده
دلّ –ُ : راهنمايي كرد
زَهَق َ : نابود شد
فرَجَ في زينتة : با جلال و شكوه بيرون آمد
السائر :‌سيركننده ، حركت كننده
الصّانع :‌سازنده
عاقب : مجازات كرد
ليْتَ : كاش
المعاصي : جمع معصيه ، گناه
معتذراً : عذرخواهانه
يكْتُرونَ الذّهب و الفّضة : طلا و نقره جمع مي كنندموضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۴۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس سوم
التلميذُ المثالي: دانش آموز نمونه

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
اَسِف : متأسفم
الرخيص :‌ارزان
الْأخْدية : كفش
السّجادة : قاليچه
اِسْتَقْبََلَ :‌استقبال كرد
علّقَ : آويخت
اِسْتَيْقَظَ : بيدار شد
غداً :‌فردا
أصْبَحَ : شد، گرديد
المثالي : نمونه، الگو
اَقْبَلَ : روي آورد
الْمحرْقة : سوزان
اتْعقد : برگزار شد
الأسْوةَ :‌نمونه
الأنيقة : شيك
تَوَضّأ : وضو گرفت
الْبائع : فروشنده
الْمُسترحيّة :‌نمايش نامه
بائع الصّحف : روزنامه فروش
مَنِحَ –َ : بخشيد
الباهظ : گران
النّذير : هشدار دهنده
الْبشير : بشارت دهنده
الوسام : نشان
تكامَلَ : تنبلي كرد
هيّأَ : ساخت ، آماده كرد
الثّمن : قيمت
ثَمْنُه باهظ : قيمتش گران است
حبّب : خوشايند ساخت


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۴۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس دوم
زيارةٌ الحبيب :‌ديدار محبوب

كلمه ها و تركيب هاي تازه
اَسْلَمْ : اسلام آورد . مسلمان شد
طَرَق َ : زد ، كوبيد
أفرغَ : فرو ريخت
عفواً : ببخشيد
افرغْ علينا صبْراً :به ما صبر عطا كن
فاحَ – يَفوحُ : پراكنده شد
بَعْدَ قليلٍ : اندكي بود
قِبلَ : طرف، سمت
تَفَضّل : بفرما
قدِرَ : توانست
الْجزيل : فراوان
كلّمَ : صحبت كرد
شُكراً جزيلا : بسيار متشكرم
النّص : متن
حبيب : محبوب
نَفِدَ : تمام شد
الرّعاية : توجه
نهَضَ : برخاست
ذات ليْلة : شبي
هنيئاً : گوارا باد
سُمَحَ –َ : اجازه داد
يا للسّعادة : چه سعادتي
العجوز: پيرزن
ختَشّ : جستجو
قَرَنَ : نام قبيله اي در يمن
القلق : نگران
القليل : كم ، اندك
السّنين : جمع سنة ، سالموضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۴۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس دهم
فيه شفاءُ للناس ِ : در آن براي مردم شفاست

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
اعْتمَرَ : به شمار آورد
الرّائد : پيش آهنگ
اغْتنمَ : غنيمت شود
الزّيت : روغن
اغْني : غني تر
الشكرياّت : مواد قندي
ضمنَ : ضمانت كرد
البصَلَ : پياز
الطاقة : نيرو
التانّي : درنگ كردن
عطَفَ : عطوفت به خرج داد
التّطهير: ضدعفوني كردن
غفّنَ : برهم گذاشت
تقدّمَ : پيشرفت كرد
الفضائلُ : جمع فضيلت
والتّين : انجير
القيمةَُ الغذائية : ارزش غذايي
الاعجابَ : شگفتي
اللّبن : شير
الاملاح : مواد معدني
المبيد : نابود كننده
تربّي : تربيت شد
مكين : صاحب منزلت
الثّقافة ُ : فرهنگ
الثّقافةُ : فرهنگ
الْممرقّباتِ : پرستار
الجنيّ : تازه چيده شده
المنهاج : راه روشن
سبّبَ : باعث شد
الكُرباتُ الحمراء : گلبول قرمز
سبعون : هفتاد
متّغير : تشخيص داد
الحضارة : تمدنموضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس نهم
حُسْنُ العاقبة :‌عاقبت به خيري

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
الْال : خاندان
شهد : شهادت داد
اَبْعَدْ : ديد
صدّق :‌تصديق كرد
الاخوان‌: برادر، دوست
عادَ ، يَعودُ : بازگشت
ارْتَعد : ارزيد
غَرُبَ : شيرين شد
استوي : مساوي شد
العطشي تشنه، جمع عطشان
الاسقاط : انداختن
عليْنا : عليه ما
الاشْجَعْ : شجاع تر
الْفتي : جوانمرد
الْقي :‌انداخت
المبين : واضح
ايّ : بلي
الحشيشة : علف خشك
بايع : بيعت كرد
أتي : آمد
الْبّر : نيكي
الطاغية : ستمگر
ثمّ : انجام شد
النعيم : بهشت
الجرّة : كوزه
وزّعَ : تقسيم كرد
الرّووس : جمع رأس ، سر
الفرجْ : گشايش
الرّخاءِ : آسايش
كبّر : تكبير گفت
السّبط : نوه دختري
نحْو : به طرف
سلَّمَ : تسليم شد
المظالِم : ستگري ، جمع مظلمة


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۲۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس هشتم :
توبة الثّعليبْ : توبه روباه

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
اسْتمّر :‌ادامه داد
الكهف : غار
اعْتمدَ : اعتماد كرد
الماكر: حيله گر
بَرَز –ُ : ظاهر شد
خالَفَ : مخالفت كرد
البطْن : شكم
مَشي : راه رفت
بلّغ : رساند
الْمُخطي : خطا كار
بلبغ عني : از جانب من ابلاغ كن
نفَخَ –ُ : دميد
الْجدودُ :‌اجداد ، جمع جدّ
وََعَظَ – يَعِظُ : نصيحت كرد
الدّيك : خروس
سبَّ –ُ : دشنام داد
ذاتَ يوْم : روزي
الصّفدَعَة : قورباغه
ذوي التيّجان : صاحبان تاج
ظنّ –ُ : گمان كرد
رَفَضَ : ركود ، نپذيرفت
الْعارفُ : دانا
عنّي : از جانب من


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۲۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس هفتم
الهْجرةُ : هجرت

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
الْاَحَد : يكتا
طيّبْ : خوب
اَرْجَعَ : بازگردانيد
الغّري : نام يكي از بتهاي قريش
اَقامَ – يقيمُ : به پا داشت
الفُقراء : جمع فقيد
اقامة الصلاة : به پاداشتن نماز
كذلك : همچنين
اَنْزَلَ : فرو فرستاد
اللاّت : نام يكي از بت هاي قريش
التطميع : به طمع انداختن
لما : براي آنچه
التّغذيب : شكنجه
الْمُوحدّ : يكتاپرست
الصّامت : ساكت
هُبَل : نام بتي از كفار قريش
اهلاً و مرحباً : خوش آمديد
اهلا و مرحبا بكم : شما خوش آمديد


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۲۲ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

درس ششم

التّجربة ُ : تجربه

كلمه ها و تركيب هاي تازه :
اَخْبر : خبر داد
الْمُسْتشنْفي : بيمارستان
بادرَ : اقدام كرد
المظلّة : چتر
البحْث : جست و جو
النّواحي : جمع ناحيه
جزعَ : بي تابي كرد
الاعزاز : عزت و احترام
لا تَجزعي : بي تابي مكن
البَردْ : سردي
الحصول : دست يافتن
التعليق : آويختن
الحّروف : دم
الحاذق : ماهر
الذنْب : گوسفند
متأخّراً : دير
راجع :‌مراجعه كرد
المطر : باران
الفارة : موش
القطع : قطعه ، تكه
قطع اللّحم : تكه هاي گوشت
القطّة : گربه
الْكحول: الكل
المؤسفة : اسف انگيز
المجلسُ الاستشاري : مجلس مشاوره
المرض : جمع مريض


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

سؤالات امتحانات نوبت اول


1 – ترجم بالفارسية

الف) هَبْ لي حُكْماً و الْحِقْني بالصّالحين
ب) نَحْنُ اجْتَمَعْنا هُنا لكتريم تلميذ مثاليّ
ج) انّ عاقبتَ فانتَ المُنصف
د) لماذا لا تبادرون ببناء المستشفي


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه
برچسب‌ها: سوال عربی یک نوبت اول

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۹ مهر۱۳۹۱ | ۲۱:۱۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

فن ترجمه در کتب عربی دبیرستان

به نام خدا

شرط اساسي در ترجمه و تعريب دانستن زمان فعل‌ها و شناخت لازم يا متعدي بودن آنها، سپس تركيب‌هاي وصفي و اضافي و نيز ترجمه حروف در عربي و ... مي‌باشد كه چكيده‌اي از اين مطالب در زير خواهد آمد.

ابتدا نكاتي راجع به ترجمه افعال ماضي:

·  ماضي ساده = بر زمان گذشته دلالت دارد. ذَهَبَ = رفت ، أرْسَلَ = فرستاد.

.

توجه داشته باشيد كه ماضي منفي به صورت نقلي منفي نيز ترجمه مي‌شود.

·  ماضي نقلي: قد + ماضي = قَدْ ذَهَبَ = رفته است. [ به صورت ماضي ساده نيز ترجمه مي شود ولي با تأكيد] مطمئناً رفت.

·  ماضي بعيد: كان + قد + ماضي = كانَ قَدْ ذَهَبَ = رفته بود ( آوردن قَدْ الزامي نيست.)

·  ماضي استمراري: كان + مضارع = كانَ يَذْهَبُ = مي‌رفت


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش ترجمه و فنون آن

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۱ | ۱۵:۵۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
 فعل ماضي همراه با ضماير آن عبارتند از :

موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: قعل , اسم , وزن

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۱ | ۱۹:۳۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

نكته ي ا : كلمات مبني را بر اساس حركت آخر آنها چنين مي ناميم.

1)  مبني بر فتح : ( ـــَـ ) ، مانند :  ألَّذينَ ، كَتَبَ ، ثُمَّ ، ذلكَ ، نَظَرَتْ ، وَ ، رُبَّ .

2)  مبني بر ضم : ( ـــُـ ) ، مانند :  نَحْنُ ، مُنْدُ ، ذَهَبُوا ،  .

3)  مبني بر كسر : ( ـــِـ ) ، مانند :  أمْسِ ، هؤلاءِ ، أنْتِ ، لـِ ، هذِهِ  .

4)  مبني بر سكون : ( ـــْـ ) ، مانند :  مَنْ  ، مِنْ ، هذا ، عَلي ، فِي ، ذَهَبْتَ ، يَنْـظُـرْنَ   .


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: معرب , مبنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۱ | ۱۹:۳۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

نکته اول : اگر ضمیر منفصل نصبی اول جمله بیاید نقش مفعول را دارد وبه همرا فقط ترجمه می شود

إیّاک نعبد = فقط تورا می پرستیم

مفعول


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: ضمیر

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۱۷ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

    نكته ي مهم1:  جمله ي فعليه : جمله اي است كه غالباً با « فعل » شروع مي شود (فعل ماضي ، فعل مضارع ، فعل امر . . . ) و هر فعلي نياز مند به « فاعل » است ، جملات زير همگي فعليه هستند زيرا هر كدام با يك فعل شروع شده اند.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: جمله فعلیه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۱۶ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

« انواع جمله»

جمله در زبان عربي بر دو نوع است  : 1)   جمله ي اسميه  ، 2)  جمله فعليه .

1)      جمله اسميه : جمله اي است كه معمولا با اسم آغاز مي شود و دو ركن دارد :

مـــبـتدا      +     خـبــر


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: جمله اسمیه

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

توجه : هر گاه بخواهيم بدانيم كه فعلي ثلاثي مجرد است يا مزيد بي درنگ سراغ اولين صيغه ي ماضي مي رويم؛ حال اگر اين صيغه سه حرفي بود ، فعل ما « ثلاثي مجرد » است ؛ اگر بيشتر از سه حرف بود ، فعل ما « ثلاثي مزيد » است . ( با رباعي مجرد و مزيد بعدا آشنا خواهيم شد . )


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: ثلاثی , مجرد , مزید

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۱۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

   در قواعد اين درس ( درس چهارم ) با اسم فاعل و اسم مفعول در ثلاثي مجرد و مزيد  و نحوه ي ساخت آنها ، آشنا مي شويم.

1)اسم فاعل :  همانند فاعل بر كننده ي كار دلالت و بر دو نوع است .

    الف) اسم فاعل در ثلاثي مجرد ،                              ب) اسم فاعل در ثلاثي مزيد


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: اسم فاعل , اسم مفعول

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۹:۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

مبتدا و خبر =  انواع خبر = اعراب محلّي


مبتدا  و  خبر

اللهُ   رحيمٌ

*مبتدا و خبر تقريباً  همان نهاد و گزاره فارسي هستند.

 - مبتدا:  اسمي است كه در ابتداي جمله اسميّه  مي آيد و مرفوع است يعني علامت 

_ُ دارد.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۸:۵۹ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

نكته ي 2 : اتصال دهنده ها ( اسماء موصول ) هم در آغاز جمله مي آيند و هم در وسط جمله ، به دو جمله ي زير دقت كنيد :


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: اسم موصول

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۸:۵۸ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |


بارم بندی درو س عربی دبیرستان 91

تذكرات مهم :

رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضییع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه
برچسب‌ها: بارم بندی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۳ خرداد۱۳۹۱ | ۱۸:۴۵ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |
800x600

جمع‌هاي مكسر پايه اول

 


درس اول

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الجوارح

العيوب

الجارحة

العيب

النعم

النعمة

النقم

النقمة

درس سوم و چهارم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الالبسة

الصحف

الاخلاق

الفقراء

اللباس

الصحيفة

الخلق

الفقير

الاحذية

الدروس

الجنود

المساكين

الحذاء

الدرس

الجندي

المسكين

الاخبار

الدقائق

الكفار

الاجيال

الخبر

الدقيقة

الكافر

الجيل

درس پنجم و ششم و هفتم و هشتم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

الانواع

الاوراق

الغيوب

الجُمَل

الامراض

الآمال

العِباد

النوع

الورق

الغيب

الجملة

المرض

الامل

العبد

الدراهم

المياه

الاموال

الاطباء

الاقسام

الروساء

الجدود

الدرهم

الماء

المال

الطبيب

القسم

الرنيس

الجد

السوابق

التُجّار

القصص

العلماء

النواحي

البلاد

البيوت

السابق

التاجر

القصة

العالم

الناحية

البلد

البيت

درس نهم و دهم

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

المظالم

الاصدقاء

المَصاعب

الاعناب

الملوك

الـمَنافع

الاعلام

الصبيان

المظلم

الصديق

المَصعب

العنب

الملك

المنفعة

الَعلَم

الصبيّ

الرووس

المُدن

الانفس

العناصر

الجرايثم

المصابيح

الانبياء

الاعداء

الرأس

المدينة

النفس

العنصر

الجرثومة

المصباح

النبي

العدوّ

الرسائل

الاقدام

الابدان

الاملاح

الاطمة

الفضائل

الحُكّام

الكِبار

الرسالة

القدم

البدان

الملح

الطعام

الفضيلة

الحاكم

الكبير

 


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

تاريخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۱ | ۱:۴۱ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
آموزش قواعد عربی سال اول دبیرستان- ضمیر

ضمیر: کلمه ای است که جانشین اسم می شود.

انواع ضمیر: ضمیر بر دو نوع است: 1.ضمیر منفصل(جدا از کلمه نوشته می شود) 2. ضمیر متّصل

انواع ضمیر منفصل: 1.ضمیر منفصل مرفوعی     2. ضمیر منفصل منصوبی

نکته: ضمیر منفصل مجروری نداریم.

(1) ضمیر منفصل مرفوعی عبارتند از: هُو- هُما - هُم - هِی- هُما - هُنّ َ- أنتَ - أنتما - أنتم -أنتِ - أنتما - أنتُنَّ

سؤال: چرا به این ضمایرِمنفصل، مرفوعی می گویند؟  زیرا  نقشهای مرفوعی مثل فاعل- مبتدا - خبر و... می پذیرند. مثل:    اسمیه= هُوَ تلمیذٌ (هُوَ= مبتدا مرفوع)      هُم تلامیذُ (هم = مبتدا مرفوع)

فعلیه= ذَهَبَ اِلی المدرسة. (ذهب= فعل وفاعلش= هُو) او به مدرسه رفت (او= فاعل)

نکته: اسم های جمع مکسر بر وزن مَفاعیل(تلامیذ)- مفاعِل (مساجِد)- فَواعِل (قواعِد) تنوین ــًــٍــٌـ نمی گیرند.

نکته: این ضمایر مفعول نمی شوند.

(2) ضمیر منفصل منصوبی عبارتند از:  ایّاهُ (اورا) - ایّاهُما ( آن دو را) - ایّاهم (آنها - مذکر)

ایّاها  (اورا) - ایّاهُما ( آن دو را) - ایّاهنَّ (آنها - مؤنث)

ایّاکَ (تورا) - ایّاکُما ( شما دو مرد را) - ایّاکُم (شما چند مرد را - مذکر)

ایّاکِ (تورا) - ایّاکُما ( شما دو زن را) - ایّاکُنَّ (شما چند زن را - مؤنث)

ایّایَ= مرا      ایّانا= ما را

به این ضمایر منفصل، منصوبی می گویند چون همیشه نقششان مفعول است چرا که در معنا (را) می پذیرند.

نکته: این ضمایر اگر قبل از فعل ذکر شوند با قید تأکید (فقط- تنها) ترجمه می شوند. ایّاکَ نعبُدُ = تنها تورا می پرستیم.

نکته: این ضمایر [فاعل- مبتدا- خبر- مجرور به حرف جر] نمی شوند.

انواع ضمایر متّصل: 1. ضمیر متصل فاعلی مرفوعی     2. ضمیر متصل منصوبی ومجروری (ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه)

(1) ضمایر متّصل فاعلی مرفوعی عبارتند از:  الف مثنی- واو جمع مذکر - نَ جمع مؤنث ( در ماضی، مضارع، امر)- تَ - تُما - تُم - تِ - تُما - تُنَّ - تُ - نا (فقط در زمان ماضی) -  یــ (در مضارع و امر مفرد مؤنث مخاطب) تذهبیــــــنَ - اِذهبی

این ضمایر متّصل، مرفوعی نام دارند چون فقط وصل به فعل می شوند و فقط نقش فاعل دارند.

ذَهَبــا ( ا= فاعل) رفتند آن دو مرد (آن دو مرد = کننده ی کار = ضمیر الف)

ذَهَبــوا ( فاعل) (آنها چند مرد = کننده ی کار = ضمیر واو)

(2) ضمایر متّصل منصوبی و مجروری عبارتند از: هُ (او- اورا)- هُما - هُم - ها - ها - هُما - هُنَّ - کَ (تو- تورا) - کُما - کُم  -کِ - کُما - کُنَّ - (ی- نا)

این ضمایر سه حالت دارند:

(آ) اگر وصل به فعل شوند نقششان مفعول است:    ضَرَبَــهُ  (ـهُ = مفعول = اورا)  أمَرَهُ ( هُ = مفعول زیرا متصل به فعل شد) معنی: اورا امر کرد

(ب) اگر این ضمایر وصل به اسم شوند نقششان مضاف الیه است.    کتابَــهُ (ـهُ = مضاف الیه ) معنی: کتابش

(ج) اگر متصل به حرف جر شوند نقششان مجرور است.     فیــهِ ( فی = جار ،  ه = مجرور)

** نــکــتــه مهم: هنگام اتّصال ضمیر (ی) به فعل بین فعل و ضمیر (ی) نونی می آید که به این نون، نون وَقایه می گویند و نون وقایه نگه دارنده ی حرکت آخر فعل است.   ضَرَبَ + ضمیر (ی) = ضَرَبی(فتحه حرف آخر در این جا از بین رفت.)            ضَرَبَنــــی (نون، فتحه آخر حرف ب را نگه داشت)

** تــذکــر مــهــم: ضمیر (ی) 

اگر ضمیر (ی) متصل به فعل باشد قبل آن نون وقایه باشد نقشش مفعول است که در معنا (را) می گیرد. عَلَّــمَــنــی (علَّم = یا داد ، ی = مرا ، ن= نون وقایه) اما اگر متصل به فعل باشد و قبل آن نون وقایه نباشد (ی) نقشش فاعل است . اُکتُبــی (ی = فاعل ، معنی = بنویس تو)

** تــذکــر مــهــم: ضمیر (نا)

اگر ضمیر (نا) متصل به فعل ماضی باشد و قبلش ساکن باشد نقش (نا) فاعل است امّا اگر قبلش ساکن نباشد نقش (نا) مفعول است.   

أمَــرنا (أمَر = فعل ماضی ، نا = فاعل) معنی : ما امر کردیم      أمَــرَنا (أمَرَ = فعل ماضی، نا = مفعول) امر کرد ما را

أمــرُِ َ (أمر= اسم، نا = مضاف الیه) دستورِما

اگر ضمیر (نا) به 14 صیغه ی فعل مضارع، 6 صیغه ی فعل امر متصل باشد نقشش همیشه مفعول است.

ضمیر (ی) در 14 صیغه فعل ماضی، مفعول است که نون وقایه می گیرد.

ضمیر (ی) در مضارع و امر مفرد مؤنث مخاطب، فاعل است که نون وقایه نمی گیرد.

ضمیر (ی) در بقیه صیغه های مضارع و امر مفعول است که قبل آن نون وقایه هم می آید.

تذکــر: ضمایر هُم - هُما - هُنَّ گاهی متصل می شوند و گاهی منفصل. اگر جدا نوشته شوند منفصل مرفوعی اند

و اگر وصل به فعل شوند             مفعولند

و اگر وصل به اسم شوند             مضاف الیه اند                          (متصل اند)

و اگر وصل به حرف جر شوند             مجرور به حرف جر اند

فَــهُــم            هم در اینجا منفصل است نه متّصل. چون (فَــ) حرف جر نیست.موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰ | ۱۵:۴۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

 

جمله اسمیه، جمله ای است كه با اسم شروع می شود و دارای دو ركن اصلی است:

[ مبتدا مرفوع + خبر مرفوع ]

مبتدا، اسم مرفوعی است كه در ابتدای جمله می آید و نیازمند خبری است تا در باره آن توضیح دهد.

خبر، آن چیزی است ( مفرد، جمله، شبه جمله ) كه در باره مبتدا توضیح می دهد.

* خبر ممكن است به یكی از صورتهای زیر بیاید:

1- خبر مفرد: خبر مفرد، یعنی تنها با یك كلمه ( مفرد، مثنی، جمع ) خبر دهیم نه با جمله و نه با شبه جمله: 

  العلمُ مفیدٌ. /الحسدُ مذمومٌ / القرآنُ نورٌ. /اللیلُ مُظلمٌ. /  الشّمسُ مُحرقةٌ.  / المسلمونَ متحدونَ

2- جمله اسمیه: یعنی، آنچه بعنوان توضیح و خبر برای مبتدا می آید یك جمله اسمیه است كه آن هم در درون خود از یك مبتدا و خبر دیگر تشكیل شده است:

  الظلمُ مرتعُهُ وخیمٌ.  /   المؤمنُ بشرُهُ فی وجههِ.  

3- جمله فعلیه: یعنی، آنچه بعنوان توضیح و خبر برای مبتدا می آید یك جمله فعلیه است كه شرح ساختار آن ذكر شد:

الكلامُ یجرُّ الكلامَ .  /    الإنسانُ یعبدُ اللهَ.   /   المؤمنُ یأمرُ بالمعروفِ

4- شبه جمله[1]: یعنی، آنچه در باره مبتدا بعنوان خبر و توضیح می آید، یا یك ظرف است و یا یك جار و مجرور:    صورةُ الشهیدِ علی الجدارِ  / الحمدُ للهِ.   /   القمرُ بینَ السحابِ  / شرفُ المكانِ بالمكینِ     

* خبر، وقتی بصورت جمله و شبه جمله می آید، اعراب آن محلاً مرفوع است.

ویژگیهای مبتدا و خبر:

* مبتدا و خبر هر دو از نظر اعراب مرفوع هستند.

* مبتدا اول می آید و خبر بعد از آن می آید. گاهی خبر بر مبتدا مقدم می شود. مثلاً:

 1- اگر مبتدا نكره باشد و خبر شبه جمله:  فی القرآنِ شفاءٌ

 2-اگر خبر از ادات صدارت باشد مانند اسم استفهام:  ما هذا؟

* اگر خبر مشتق باشد، در دو چیز با مبتدا مطابقت دارد:

1- عدد ( مفرد، مثنی و جمع ) 2- جنس ( مذكر و مؤنث )

 المعلمُ مشفقٌ  / المعلمانِ مشفقانِ  / المعلمونَ مشفقونَ  / المعلمةُ مشفقةٌ  / المعلماتُ مشفقاتٌ

* اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند، میان مبتدا و خبر، ضمیر منفصل مرفوع می آید كه به آن ضمیر فصل ( عماد ) گویند:

  هذا هو الرأی الّصوابُ  /  المؤمنونَ هم المفلحونَ  /  الطّالبةُ هی المؤمنةُ

ضمیر فصل ( عماد ) دارای ویژگیهای زیر است:

1- از ضمایر منفصل مرفوع است.

2- هیچ نقشی در جمله ندارد.

3- معنی جمله را با تأكید بیان می كند .

4- از نظر عدد و جنس با مبتدا مطابقت دارد.

5- اگر بر سر مبتدا و خبر معرفه یكی از نواسخ[2] بیاید، باز هم ضمیر فصل می آید.

ترجمه ( است، هستند )

در ترجمه جملات اسمیه، اگر مبتدا مفرد باشد از فعل ربط ( است ) و اگر مثنی یا جمع باشد، از فعل ( هستند ) استفاده می كنیم كه معادل این فعل در زبان عربی نداریم. المعلمُ مشفقٌ. ( معلم دلسوز است ) / المعلمونَ مشفقونَ. ( معلمین دلسوز هستند )

اگر میان مبتدا و خبر، ضمیر فصل بیاید، مضمون جمله مؤكد می شود و از كلمات ( فقط، تنها و همان ) استفاده می كنیم:

 هذا هو الرأی الّصوابُ  ( این تنها نظر درست است )

* معادل (( داشتن )) در زبان عربی الفاظی همچون ( لِ- عندَ- لدی ) می باشد.

لَهُ كتابٌ مفیدٌ ( او كتاب مفیدی دارد. ) / عندی قلمٌ ( من قلمی دارم. )

لدیهِ قلمٌ ( او قلمی دارد. ) / للرجلِ شَعرٌ أبیضُ ( مرد، موی سفیدی دارد. )

 

*** التّمرین، عیّن المبتدا و الخبر و اذكر نوع الخبر ثمّ ترجم العبارات.

الف) قناعةُ بالقلیلِ خیرٌ من تَعرُّضٍ للمخاطرِ. ب) صدرُ العاقلِ صندوقُ سرّهِ. ج) كلامُ اللهِ دواءُ القلوبِ. د) الشّرُ قلیلُهُ كثیرٌ.    ه) المطرُ من السّحابِ. و) القمرُ بینَ السّحابِ. ز) العلمُ یضمنُ سعادةَ الأمةِ. ح) المالُ و البنونَ زینهُ الحیاةِ الدّنیا. ط) الّشعراءُ یَتَّبعهم الغاوونَ... ی) و لِمَن خافَ مقامَ ربّهِ جَنّتانِ. ك) مشاورةُ العقلاءِ یزیدُ قدرةَ الإنسانِ. م) للبلبلِ صوتٌ جمیلٌ و للبحرِ صوتٌ رنّانٌ . ن) أخوكَ مَن یعرفُكَ فی وقت الشّدة.[1] - شبه جمله یعنی جار و مجرور یا ظرف زمان و مكان

[2] - نواسخ مانند افعال ناقصه و حروف مشبها بالفعل: إنّكَ أنتَ الوهاب.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰ | ۱۳:۱۳ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه |

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                        کلاس:

تاريخ آزمون :17/12/90           امتحان عربی دروس 8-6 دبيرستان فاطميه           مدّت آزمون : 45 دقيقه                                                     

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                          

 

 

 

 


1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) قد أفلح المؤمنون الذين هم ف‍ﻲ صلاتهم خاشعون .                                                                 1

 ب) عين الرازﻱ أحسن مكان لبناء المستـشفي .                                                                        1

 ج) ديننا لايسمح لنا بالسجود إلا لله الذﻱ خلقنا .                                                                         1

 د) يا عباد الله توبوا          فهو كهف التائبينا                                                                          1

 

2. صحح الأخطاء في الترجمة :                                                                                       5/1

        لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذﯼ .               صدقه ﯼ خود را با منت گذاشتن باطل مـﯽ كنيد .

 

3. عين المبنيات و أنواعها :                                                                                           5/2   

                                          أخبرنا عن سر تعليق هذا اللحم .

 

4. عين الضمائر و أنواعها :                                                                                            1

                                         نحن نقص عليك أحسن القصص .

 

5. عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) :                                                                    5/1

                                   المؤمن هو الذي يتوكل علـﯽ الله في الحياة . 

 

6. غير الجملة حسب القوسين :                                                                                        5/1

                  نحن شكرنا ربنا . ( للمخاطبة )              ........................................

7. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) اعتمد   بالفارسية   ...................                      المظلة   بالفارسية   ...................

       نازل كرد  بالعربية  ..................                      باران  بالعربية  ....................       

 ب) ...............(موصول مناسب) يعملون الصالحات فلـ........... (ضمير مناسب) أجر عظيم .

8. للتشكيل مما تحته خط :                                                                                              1

                                     تسكن بومة في خربة من خرابات البصرة .                            

 

« صفحه ﯼ دوم »

9. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :          

   لما قرب النبي(ص)من المدينة ، أخذ الناس زمام الناقة . فقال النبي(ص) : أيها الناس!اتركوا الناقةفهي مأمورة . بعد

ساعة دخلت الناقة المدينة فوقفت علـﯽ دار أبي أيوب الأنصاري .  

الف) ماذا فعل الناس عندما قرب النبي(ص) من المدينة ؟                                                               5/0

 ب) ماذا قال النبي(ص) للناس ؟                                                                                       5/0

 ج) أين وقفت الناقة ؟                                                                                                  5/0

 د) هل الناقة دخلت المدينة ؟                                                                                           5/0

 ه) عين ظرفا ً من النص : .............                                                                               5/0

 و) عين الضمائر من النص و اذكر أنواعها .                                                                           1

 

 

10 . الف) للإعراب :                                                                                                 5/1

                          هل ينجح الذين لايدرسون ؟

 

 

      ب) للتحليل الصرفي :                                                                                            5/0

                         ينجح :

                         الذين :

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

أرجو لكن التوفيق

       خان بيگي

 

 

 


                                                                     

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                      کلاس :

تاريخ آزمون :18/12/90             امتحان عربی دروس 8-6 دبيرستان فاطميه           مدّت آزمون : 45 دقيقه                                                     

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 


1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي .                                                                    1

 ب) أنتم صامتون ! سنرجع من هاجر و نعذبه .                                                                        1

 ج) اذبحوا خروفا ً و قسموا لحمه إلـﯽ خمسة أقسام .                                                                  1

 د) و اطلبوا الديك يؤذن          لصلاة الصبح فينا                                                                     1

2. صحح الأخطاء في الترجمة :                                                                                       5/1

        لما قرب النبي(ص) من المدينة أخذ الناس زمام الناقة .

        زمانـﯽ كه پيامبر(ص) نزديک شهر شد ، مردم گرفتند طناب شتر را .

 

3. عين المبنيات و أنواعها :                                                                                           5/3   

                                      أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون .

 

4. عين الضمائر و أنواعها :                                                                                            1

                                          لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذﯼ .

 

5. عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) :                                                                    5/1

                                             هل ينجح الذين لايدرسون ؟ 

 

6. غير الجملة حسب القوسين :                                                                                         1

                  هو شكر ربه في حياته . ( للغائبات )             ........................................

7. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) أقام   بالفارسية   ...................                          البرد   بالفارسية   ...................

        شكنجه  بالعربية  ..................                          نپذيرفت   بالعربية  ....................       

 ب) يسبح له ................. في السموات و الأرض . ( التي – من - الذي )

 ج) ................ ذهبت في مسيرها . ( ضمير مناسب )

 

 

« صفحه ﯼ دوم »

8. للتشكيل :                                                                                                            1

                                             الطالب مشغول بمطالعة دروسه .   

9. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :          

   كانت تسكن بومة في خربة من خرابات البصرة . فقصدت تزويج ولدها بإحدﯼ بومات الموصل . فرفضت بومة

الموصل و قالت : إن البصرة بلدة كبيرة و معمورة ، و ولدك لايقدر دفع مهر بنتي .  

الف) من كانت تسكن في البصرة ؟                                                                                     5/0

 ب) ماذا قالت بومة الموصل ؟                                                                                         5/0

 ج) هل البصرة بلدة صغيرة ؟                                                                                          5/0

 د) عين الضمائر من النص و اذكر أنواعها .                                                                          5/1

 

 

10 . الف) للإعراب :                                                                                                 5/1

                                             بعد لحظات ترجع الفأرة من بيتها .

 

 

      ب) للتحليل الصرفي :                                                                                            5/0

                         ترجع :

                         ها :

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

أرجو لكن التوفيق

       خان بيگي

                                                

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                       کلاس :

تاريخ آزمون :21/12/90           امتحان عربی دروس 8-6 دبيرستان فاطميه             مدّت آزمون : 45 دقيقه                                                     

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                          

 

 

 

 


1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا .                                                                         1

 ب) إن الله بعث إلينا رسولا ً يأمرنا بالصدق .                                                                           1

 ج) كل ناحية يفسد فيها اللحم متأخرا ً أحسن مكان .                                                                     1

 د) و اطلبوا الديك يؤذن          لصلاة الصبح فينا                                                                     1

 

2. صحح الأخطاء في الترجمة :                                                                                       5/1

         بعد لحظات نحن نفكر في امتحاننا .              پس از لحظه اﯼ ما به امتحان فكر كرديم .

 

3. عين المبنيات و أنواعها :                                                                                            3  

                                     نطلب منهم تسليم الذين ذهبوا إلـﯽ هناك .

 

4. عين الضمائر و أنواعها :                                                                                            1

                                         أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون .

 

5. عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) :                                                                   75/0

                                   الذين هاجروا إلـﯽ الحبشة سوف يخلقون لنا المشكلات . 

 

6. غير الجملة حسب القوسين :                                                                                         1

                  أنتم تتعلمون اللغة العربية . ( للمخاطبة )              ........................................

7. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) المستشفـﯽ   بالفارسية   ...................                  أنزل   بالفارسية   ...................

       چتر   بالعربية  ..................                            پند داد   بالعربية  ....................       

 ب) الأمهات ..............(ضمير مناسب) ............... (موصول مناسب) تعبن من أجلنا .

8. للتشكيل :                                                                                                            1

                                     شاهدت ضفدعة بقرة في المزرعة .                           

 

« صفحه ﯼ دوم »

9. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :          

   لما قرب النبي(ص)من المدينة ، أخذ الناس زمام الناقة . فقال النبي(ص) : أيها الناس!اتركوا الناقةفهي مأمورة ،

فعلـﯽ باب دار من وقفت فأنا عنده . و بعد ساعة دخلت المدينة فوقفت علـﯽ دار أبي أيوب الأنصاري .  

الف) متـﯽ أخذ الناس زمام الناقة ؟                                                                                   25/0

 ب) ماذا قال النبي(ص) للناس ؟                                                                                      25/0

 ج) أين وقفت الناقة ؟                                                                                                25/0

 د) هل الناقة دخلت المدينة ؟                                                                                         25/0

 ه) عين الضمائر من النص و اذكر أنواعها .                                                                           2

 

 و) عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) .                                                                    1

 

 

10 . الف) للإعراب :                                                                                                 5/1

                          العاجز من عجز عن اكتساب الثواب .

 

 

      ب) للتحليل الصرفي :                                                                                          75/0

                         عاجز :

                         من :

                         عجز:

 

 

                                                   

 

 

 

أرجو لكن التوفيق

       خان بيگي

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                        کلاس :

تاريخ آزمون : 24/12/90ا       متحان عربی دروس 8-6 دبيرستان فاطميه              مدّت آزمون : 45 دقيقه                                                     

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 


1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم .                                                                            1

 ب) إن الله بعث إلينا رسولا ً يمنعنا عن ارتكاب المعاصي .                                                              1

 ج) اختلاف كثير بين الأطباء حول تعيين المكان المناسب .                                                              1

 د) لاتجعل يدك مغلولة إلـﯽ عنقك و لاتبسطها كل البسط .                                                              1

 ه) فمشـﯽ في الأرض ينصح       و يسـب الماكـرينا                                                                1

 

2. صحح الأخطاء في الترجمة :                                                                                       5/1

      المؤمن هو الذي يتوكل علـﯽ الله في الحياة .        مؤمن كسـﯽ است كه توكل مـﯽ كند در زندگيش بر خدا .

 

3. عين المبنيات و أنواعها :                                                                                            2   

                                          هم وجدوا طريقة لحلّ هذه .

 

4. عين الضمائر و أنواعها :                                                                                          5/1

                                         هما يشتغلان بمطالعة دروسهما .

 

5. عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) :                                                                    5/1

                                       الذين دخلوا بلادي ففي أمن و راحة . 

 

6. غير الجملة حسب القوسين :                                                                                       75/0

    أنتم تتعلمون اللغة العربية لأنها لغة القرآن .( للمخاطبات )       ..............................................

7. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) أقام   بالفارسية   ...................                      الكهف   بالفارسية   .................

       خبر داد  بالعربية  ..................                      خروس بالعربية  ....................       

 ب) العاجز ............... عجز عن اكتساب الثواب . ( ما _ التي _ من )

 ج) أيها الناس! اتركوا الناقة فـ............... مأمورة . (ضمير مناسب)

 

« صفحه ﯼ دوم »

8. للتشكيل :                                                                                                            1

                                                 الفأرة رجعت من بيتها .                           

9. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :          

    في يوم من الأيام شاهدت ضفدعة بقرة في المزرعة ، فتعجبت من عظمتها و قالت : أنا صغيرة و أنت كبيرة .

 فنفخت في نفسها و استمرت .. و بعد دقائق انفجرت و ماتت .  

الف) ماذا شاهدت الضفدعة ؟                                                                                          5/0

 ب) أين كانت البقرة ؟                                                                                                 5/0

 ج) لماذا ماتت الضفدعة ؟                                                                                             5/0

 د) عين الضمائر من النص و اذكر أنواعها .                                                                           2

 

 

 

10 . الف) للإعراب :                                                                                               25/1

                                        لايقدر ولدك دفع المهر .

 

 

      ب) للتحليل الصرفي :                                                                                            5/0

                         يقدر :

                         ك :

** غير الجملة : هل ينجح الذين لايدرسون ؟ (للغائبات)           ...............................................

 

 

                                                  

 

 

 

أرجو لكن التوفيق

خان بيگي

نام و نام خانوادگی :                                  باسمه تعالی                                       کلاس :

تاريخ آزمون :24/12/90           امتحان عربی دروس 8-6 دبيرستان فاطميه            مدّت آزمون : 45 دقيقه                                                     

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 . للترجمة :                                                                                                          بارم

 الف) لا تبطـلـوا صـدقـاتـكـم بالمـن و الأذﯼ .                                                                1                                                                

 ب) الذين هاجروا إلـﯽ الحبشة سوف يخلقون لنا المشكلات .                                                          1

 ج) الأمراض شائعة و ليس لنا مستشفـﯽ مناسب .                                                                    1

 د) برز الثعلب يوما ً           في شعار الناصحينا                                                                    1

 

2. صحح الأخطاء في الترجمة :                                                                                       5/1

        نحن نقص عليك أحسن القصص .              ما سرگذشتـﯽ نيكو را بر آن ها مـﯽ گوييم .

 

3. عين المبنيات و أنواعها :                                                                                          3                                                                                          

                                          الذين دخلوا بلادي فهناك في أمن .

 

4. عين الضمائر و أنواعها :                                                                                          5/1                                        الأمهات هن اللاتي تعبن من أجلنا .

 

5. عين اسم الموصول و الصلة ( و نوع الصلة ) :                                                                     1

                                        شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . 

 

6. غير الجملة حسب القوسين :                                                                                         1

        المؤمن الذي يعمل الصالحات ينجح . ( للغائبة )              ........................................

7. املأ الفراغ :                                                                                                       5/1

 الف) الفضة   بالفارسية   .................                      أخبر   بالفارسية   ...................

       موش  بالعربية  ...................                        بي تابـﯽ كرد  بالعربية  ..................       

 ب) ............... تتعلمون اللغة العربية . (ضمير مناسب)

 ج) احترم .................. هو أصغر منك . (ما _ الذين _ من)

8. للتشكيل :                                                                                                           5/1

                                     الرازي طبيب عين أحسن مكان للبناء.                           

« صفحه ﯼ دوم »

9. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة :          

   كانت تسكن بومة في خربة من خرابات البصرة . فقصدت تزويج ولدها بإحدﯼ بومات الموصل . فرفضت بومة

الموصل و قالت : ولدك لايقدر دفع مهر بنتي و هو عشرة بيوت خربة . 

 الف) أين كانت تسكن البومة الأولـﯽ ؟                                                                              25/0

 ب) ماذا قصدت البومة ؟                                                                                             25/0

 ج) هل قبلت بومة الموصل التزويج ؟                                                                                25/0

 د) كم كان مهرها ؟                                                                                                  25/0

 ه) عين الضمائر من النص و اذكر أنواعها .                                                                            2

 

 

10 . الف) للإعراب :                                                                                               25/1

                                             قتل الكفار سمية بعد التعذيب .

 

 

      ب) للتحليل الصرفي :                                                                                          75/0

                         قتل :

                         كفار :

                         تعذيب :

 

                                                  

أرجو لكن التوفيق

خان بيگي

 


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰ | ۰:۵ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |

بسمه تعالـــي

سؤالات عربي (1) درس ( 1؛2؛3 ) كلا سهاي اوّل دبيرستان فاطميه. در جريان آبان ماه – 1390

نام :            نام خانوادگـــــي :             شعبه :                  مدّت امتحان : 60 دقيقـــه .

 

1 ) تَـرْجِمْ الْعِبَـــارَاتِ التَّــالِيَـــــةَ إلَــي الْفَــارْسِيَّـــةِ :

      الف ) فَقَرُبَ أويسٌ من مدينةِ النبـيِّ (ص).

ب ) اماه تَنعَقِدُ حفلَةٌ في المدرسةِ.

 ج ) قد أسلمتُ مُنذ مُدّة و لکن ماشاهَدتُ حَبیبي .

 د ) بَدأت المَراسیمُ وَ أقـْبـَلَ سعیدٌ ، هُوَ أسْوَة ٌ لِلجَمیع .

ي ) إنّا أنـْزَلـْناهُ في لیلةِ القدر

 

2 ) لِلتَّعــــرِيْبِ :        الف ) هنگام غروب به خانه برگشتم.

 

3 ) تَـــرْجِــمْ اللُّغَـــــاتِ و الْإصْطِلاحاتِ :          

       الف) الى الفارسية:   رائِحَة الْجَنَّــة ( ...............)                  -   لا تَقْدِرينَ (..................)

         ب ) الى العربية:     فــــردا ( .....................)             -  نگران ( .........................)

 

4 ) أقرأ النصَ ثم أجبْ عنِ الاَسئلةِ:

 أرسَلَ رَجلٌ ولَدهُ الى خارجِ المدينةِ لِكَسْبِ التَّجارُبِ، فَلَمّا خرَجَ الْوَلَدُ مِنَ المدينةِ شاهَدَ ثَعْلَباً مريضاً فَوقَفَ مدّةً.... و فكَّرَ .... في هذِه اللحظةِ  شاهدَ اسداً مَعَهُ صيدٌ.

الف ) لِماذا أرسَلَ الرجلُ ولدَهُ الى خارجِ المدينةِ؟

      ب ) ماذا شاهدَ الولدُ لــمّا خرَجَ  مِنَ المدينةِ؟

5 ) إجْعَـــــلْ فِـــــى الْفِــــرَاغِ كَلِمَـــــــةً مُنَــاسِبَــــةً :

    الف ) ........... الطعام ( فعلاً مضارعاً للنهي من   تَأْكُلونَ)

      ب ).......... المدينةَ. (فعلٍ ماضٍ للمتكلم وحده  من   تَرَكَ)

           ج ) .......... يا ولدي. (امر للمخاطب مِن تَنْتَخِبُ)

 

6 ) عَيِّـــنْ الصَّحِيْحَ :

   الف) لا تَبحَثوا عن عيوبِ الناسِ.   الف) در مورد عيب هاى مردم بحث نكنيد.  

                                                 ب) در جست و جوى عيبهاى مردم مباشيد.

ب) لا يستسلمُ الاحرارَ لِلظلمِ. انسانهاى آزاده در برابر ظلم ....... (تسليم نشدند ـ تسليم نمي شوند ـ نبايد تسليم شوند)

 

7 ) إعــراب (حركت آخر )كلماتي را كه زيرشان خط كشيده است؛  همراه نقششان در جملـــه بنويسيـــد :

 

     الف ) أنزَلَ اللهُ على قارونَ  العذاب َ.                                             ب ) الشَّمسُ  مُحرِقةٌ

 

        8 ) نوع و صيغـــه و مصـــدر فعل تعيين شده را مشّخص كنيــد ؟

     الف ) فاسْتَغْفَروا لِذنوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذنوبَ الاّ الله.

 

               نوع (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                     ) .          – صيغـــه (                               ) .   _ مصدر (                          ) .

 

فعل

هو

هم

انتَ

نَحْنُ

ماضى (رَسَلَ)

 

 

أرْسَلْتَ

 

مضارع (جَمَدَ)

يَنْجَمِدُ

 

 

 

10 ) أكمِلِ الفراغَ مناسباً للضميرِ:

 

 

 

11 ) اقرأ النصَ ثمّ عيّنْ الأفعالَ المزيدةَ و مصادرهــا :

نَحْنُ اجتمعنا هنا لَتَكريمِ التلميذِ المثاليِّ ....... الهي ماذا أشاهِدُ ......

 أقْبَلَ سَعيدٌ و استَقْبَلَهُ المديرُ بحفاوَةٍ ........ لماذا يَشتَغِلُ هذا التلميذُ بِبَيْعِ الصُّحُفِ.

 

 

 

 

 

مـــــــــــــوّفق باشيــــــــــــــد  ــــــ   خـــــان بيگــــــــــی
موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه

تاريخ : پنجشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰ | ۰:۳ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
دانستیم : در زبان عربی سه نوع کلمه داریم .

الف ) اسم  : براي معرفي اشياء و اشخاص به کار مي رود .وزمان در آ ن وجود ندارد.

 مانند : علي، شجرة

ب ) فعل : داراي زمان و مفهوم انجام کار يا داشتن حالت است .

مانند : ذَهَبَ رفت، يَکَْتَُبُ مي نوشت

ج ) حرف : داراي معناي مستقلي نيست حرفها غالباً همراه اسم يا فعل بکار مي روند .  

 مانند: في الصَفِ، عَلي المِنضَدَة

علامت مخصوص اسم :

 الف ) ال  مانند :  خَلَقَ اللّهُ السّماواتِ و الارْضَ بالْحَقّ  

ب )   تنوين  مانند : هذا کِتابٌ مُصَدِقٌ

ج ) مکسور بودن اسم ( بوسیله حرف جر)   مانند: في الصَفِ، عَلي المِنضَدَة يا مضاف اليه واقع شدن

 مانند كتابٌ حميدٍٍ

انواع اسم از نظر جنس ( مذکر و مونث )

الف ) مذکر :        1) حقیقی : الرجل _ الدّیک

                        2) مجازی : الکتاب _ البیت  

ب ) مونث :         1) حقیقی : المراءه  _ الدجاجه

                        2) مجازی : السعاده _ المدرسه

اسم مؤنث درای علایم خاصی است که عبارتند از:

1) تاء ممدوده : ( تاء گرد) (ه) :المدرسه

2) الف ممدوده (اء): الصحرا – العلیا (الف ممدوده حتما باید ازحروف اصلی باشد)

3) الف مقصوره(الف تنها): الدنیا ، هدي

مؤنث لفظی: برای نامیدن مذکر به کار میرود، ولی علامت تأنیث دارد: زکریا- معاویه _ حمزه

مؤنث معنوی: علامت علامت تأنیث ندارد، ولی از طریق اسم، صفت، ضمیر، اسم اشاره و... مورد  شناسایی قرار میگیرد و سماعی هستند . الشمس- النار- الحرب- الدار- النفس- الارض- الریح

نکته: اعضای زوج بدن(به جز المرفق(آرنج)،الحاجب(ابرو)،الخد(گونه)و...مذکر هستند)مؤنث هستند.

نکته: اسم شهرها و کشور ها مؤنث هستند.

نکته: برای تشخیص جنس اسم ها باید به مفرد آنها رجوع کنید .

انواع اسم از نظر عدد ( مفر ، مثنی ، جمع )

الف) مفرد : اسمهايي که براي يک نفر يا يک چيز به کار مي رود. نشانه مثنی وجمع ندارد.

مانند : ايمان ، مؤمن ، شاکر

ب ) مثني : اسمهايي که براي دو نفر يا دو چيز به کار مي رود، که براي مثني کردن از علامت «انِ» يا «يْنِ» استفاده مي کنيم.

مانند :صدیق  ____ صديقانِ  ، مسلم  _____  مُسْلِمَيْنِ ، مومنه   ____ مومنتانِ و مومنتیْنِ

كلماتي مانند احسان ، هجران ، خُسران ،عَطشان ، عُدوان مفرد هستند نه مثني

ج) جمع : اسمهايي که براي چند نفر يا چند چيز به کار مي رود، که براي جمع کردن از علامت «ونَ» يا «ينَ» يا «ات» استفاده مي کنيم.

مانند :  المومن  ____   المومنون و    المؤمنينَ        صالحه ____ صالحات

 

انواع اسمهای جمع در عربی:

الف ) جمع مذکر سالم : اسمهايي که با علامت «ونَ» و «يِنَ» بسته  مي شوند، فقط براي مذکر به کار مي روند.

دراین نوع جمع که به سالم نامیده می شود ( مذکر و مونث ) در هنگام جمع بستن شکل ظاهری اسم مفرد سالم می ماند.   مانند :     کاتب  _____  کاتبونَ  و  کاتبیِنَ

 

ب ) جمع مؤنث سالم :  اسمهايي که با «ات» جمع بسته مي شوند، غالباً براي مؤنث (انسان و غيرانسان) به کار

مي روند.    مانند : شاکره ____ شاکرات     قانعه_____ قانعات  حيوان ____ حيوانات

كلماتي مانند ابيات ، اصوات ، اموات ، اوقات جمع مونث سالم نيستند بلكه جمع مكسر هستند.

ج ) جمع مکسر : با تغيير دادن حروف و حرکات اسم مفرد، جمع مکسر ايجاد مي شود (انسان و غير انسان).

برای ساختن جمع مکسر شکل ظاهری اسم مفرد بهم ریخته ویا شکسته می شود بهمین خاطر جمع مکسر گفته می شود . جمع های مکسر وزن وقالب خاصی  نارند واصطلاحا سماعی هستند .

مانند:     تلمیذ ____   تلاميذ      علم _____  علوم     مصباح _____  مصابیح    

 عالم _____  علماء  مکتب   ____ مکاتب

 

اسمهاي اشاره :

دانستیم : اسمهاﻯ اشاره ،اسمهـايـﻰ هستند كه براﻯ اشاره به فرد يا چيزي و يا براي اشاره به مكاني خاص بـكـار مـﻰ روند.

              مفردمذكر هذا :  اين -  مفرد مونث هذه :  اين 

الف )اشاره به نزديك  مثني مذكر هذانِ  يا هذيْنِ : اين دو - 

                               مثني مونث هاتانِ يا هاتينِ : اين دو   

                                جمع مذكر و مونث هولاء : اينها

 

ب) اشاره به دور                      مفرد مذكر ذلك : آن  -   مفرد مونث تلكَ :آن

                                               جمع مذكرو مونث اولئك :آنها

ج) اسم اشاره مكاني  به نزديك   هنا :  اينجا -   به دور   هنالِك ـ هناك    آنجا 

هذان و هاتان: اسم اشاره مثنی در حالت مرفوعي ـ هذيْنِ و هاتيْنِ اسم اشاره در حالت

 منصوبي مجروري مي باشد كه در عربی سالهای آینده آورده شده است .

                                                 يادآوري فعل

دانستيم:  روش ساختن فعل باتوجه به زمان فعل

 ۱- ماضی : به معنای گذشته بكار مي رود و از ریشه یا بن فعل که در عربی به آن مصدر گویند ساخته می شود. فعل ماضی دارای سه وزن مخصوص است .

                                           فَعَلَ              فَعِلَ              فَعُلَ 

                                        ذَهَبَ            عَمِلَ               كَرُمَ

نشانه فعل ماضی : حرف آخر آن در صیغه  اول ماضی  فتحه  (  _َ   )  می باشد.  کَتَبَ

ازکجا بدانیم فعل ماضی چه وزنی دارد ؟  وزن فعلهای ماضی (ثلاثی مجرد ) را  باید از کتابهاي فرهنگ لغت عربی پیدا  نمود و مصدرهاي آنها قالب خاصي ندارد اصطحاحاً «سماعي» است

 

انواع فعل های ماضی :

الف) ماضی استمراری : بمعنای  تكرار انجام كار در گذشته .

 روش ساخت : كان + فعل مضارع  مانند : كانَ يَذْهَبُ.  می رفت

ب )  ماضي بعيد :  بمعنای ( انجام كار در گذشته دور )

روش ساخت  : كان + قد + فعل ماضي  مانند : كان قَدْ ذَهَبَ.  رفته بود

ج) ماضي منفي : معناي فعل ماضي منفي مي شود .

روش ساخت : ما +  فعل ماضي  مانند ما ذَهَبَ نرفت

فعل هاي ماضی به چهارده صیغه صرف می شود یعنی به چهارده شکل در می آید براي بدست آوردن معنايي جديد، به هریک ازآنها يك صیغه می گویند.

صرف چهارده صیغه فعل ماضی در صفحه بعد آمده ضمايري كه به آنها متصل شده همان نشانه مفرد ، مثنی ، جمع ، مذکر ، مونث و متکلم بودن فعل است ،که در مقطع راهنمایی با آن آشنا شده ودر درس شش کتاب عربی سال اول با کاربرد آنها بیشتر آشنا خواهید شد.

نكته : فعل ماضي بعيد و استمراري و ماضي منفي نيز مانند ماضي معمولي صرف مي شود اگر كان مستقيماً قبل از فعل ماضي بيايد بايد از نظر مفرد، مثني ، جمع ، مذكر و مونث بودن مانند فعل ماضي باشد ، يعني مانند يكديگر صرف مي شوند .

       كنتم تعرفون : مي شناختيد      كنتم قد ذَهبتم : رفته بودي      ما ذَهَبْتُنَْ   نرفتيد

2-   فعل مضارع : بمعنای زمان حال بكار مي رود و از فعل ماضي با اضافه کردن حروف (ا،ت،ی،ن) حروف مضارعه به اول فعل ماضی ساخته می شود .

فعل مضارع نیز دارای سه وزن مخصوص است که سماعی بوده و باید از کتاب فرهنگ لغت عربی آنرا یافت . عبارتند از:

           يَفْعِلْ                          يَفْعَلُ                      يَفْعُلُ   

            يَضْرِبُ                       يَعْمَلُ                       يَقْتُلُ

فعل مضارع نیز چهارده صیغه دارد که هرصیغه معنايی خاص و علامت خاصی براي مفرد، مثنی،جمع،مذکر ، مونث و متکلم بودن فعل دارد .

 نشانه فعل مضارع: حروف مضارعه در اول فعل و علامت ضمه _ُ  در صیغه های،7،13،14 1،4 و (ن) بجای _ُ در صیغه های مثنی ،جمع مذکر و مفرد مونث مخاطب می آيد.

 

نكته : صيغة مفرد مونث غائب « صيغة شماره 4» و صيغه مفرد مذكر مخاطب « صيغه شماره 7» شبيه و هم شكل مي باشند ، و صيغة مثني غائب « صيغه شماره 5»  و  صيغه هاي مثني مذكر و مثني مونث مخاطب صيغه هاي شماره « 8 و11 » نيز شبيه هم هستند و از نظر ظاهري تفاوتي باهم  ندارند ، روش تشخيص آنها توجه به اسمهاي بكار رفته باآنها در جمله و نشانه هاي موجود ديگر  در جمله مي باشد . فعل مضارع از نظر حرکت حرف آخر به سه شکل بکار میرود  مرفوع ، منصوب ، مجزوم که دو شکل آن در سال آینده می آید.

 فعلهاي مضارع مجزوم و منصوب نيز از نظر صرفي داراي 14 صيغه مانند مضارع معمولي ( مرفوع ) مي باشد .

در فعل مستقبل یا آینده که از مضارع ساخته می شود  (سَ ) یا  (سوف ) به اول فعل مضارع اضافه وهیچ تغییری در ظاهر مضارع ایجاد نمی شود فقط معنای آن به آینده تبدیل

می گردد.

روش ساختن فعل امر :

دو نوع فعل امر وجود دارد:  1-  امر صیغه های غایب و متکلم ( سال آینده مفصل می آید )

 2- امر مخاطب

ـ فعل امرمخاطب بمعنای خواهش ودرخواست کاری است و از مضارع مخاطب  صيغه هفت به بعد با برداشتن حروف مضارعه (ا، ت،ي،ن ) از اول  فعل مضارع و ساكن  _ْ   كردن حرف آخر آن ساخته ميشود .

شکلهای مختلف ساختن فعل امر مخاطب

ـ اگر حرف ما قبل آخر مضارع( _َ  يا _ِ )مفتوح يا مكسور باشد همزه( اِ ) دار اول آن مي آيد . 

   تَذهَبُ  ____  اِذهَبْ              تَجلِسُ  ______    اِجلِسْ

 اگر حرف  ما قبل آخرفعل مضارع مضموم (_ُ_ )   باشد مانند اُنْصُرْ همزه ( اُ ) دار اول

مي آيد .                                     تَکتُبُ      ______          اُکتُبْ

- در صيغه هاي مثني ، جمع مذكر، مفرد مونث مخاطب  « ن»  بجای ضمه  برداشته  

مي شود  در صيغه هاي( 6 و 12) چون « ن »   نشانه جمع مونث  است باقي مي ماند.

 روش ساختن فعل نهی :

 نهی: بمعنای درخواست یا خواهش انجام ندادن کاراست در فعل نهی لا به اول فعل مضارع اضافه می شود ودر صیغه های 1،4،7،13،14 حرف آخرمجزوم( ساکن) ودر صیغه های مثنی ، جمع مذکر ، مفرد مونث مخاطب ( ن  ) های بجای ضمه برداشته می شود اما باید توجه ( ن ) های جمع مونث در صیغه ی 6و12 برای اینکه نشانه جمع مونث است باقی می مانند.

نكته: فرق فعل نفی ( مضارع منفی ) و نهی  : در این است که در نفی بر خلاف نهی با  اضافه شدن ( لا )هیچ تغییری در شکل فعل مضارع ایجاد نمی شود فقط معنای آن منفی می گردد وحتي مانند فعل مضارع صرف ميشود.

تذكر: قواعد مربوط به حرف در سالهاي بعد مي آيد.

 

                                 جدول صرف فعل هاي ماضي ، مضارع ، امر ، نهي

                                           و ضماير متصل و منفصل مربوط به آن

 

جنس

شماره صيغه

تعداد

ضمير منفصل

فعل

ماضي

فعل مضارع

فعل امر مخاطب

فعل نهي

ضمير متصل فاعلي

غائب

مذكر

1

مفرد

هُوَ

فَـعـلَ

يَفْـعـلُ

 

لايَفْعَلْ

-

2

مثني

هُما

فَـعـلــا

يَفْـعـلــانِ

 

لايَفْعَلا

ا

3

جمع

هُم

فَـعـلُـوا

يَفْـعـلــونَ

 

لايَفْعَلُوا

و

مؤنث

4

مفرد

هِيَ

فَـعـلَتْ

تَفْـعـلُ

 

لاتفْعَلْ

-

5

مثني

هُما

فَـعـلَـتـا

تَفْـعـلــانِ

 

لاتفْعَلا

ا

6

جمع

هُنَّ

فَـعـلْـنَ

يَفْـعـلْــنَ

 

لايفْعَلْنَ

نَ

مـخاطب

مذكر

7

مفرد

اَنتَ

فَـعـلْـتَ

تَفْـعـلُ

اِفْعَلْ

لاتفْعَلْ

-

8

مثني

اَنتُما

فَـعـلْـتُما

تَفْـعـلــانِ

اِفعلا

لاتفْعَلا

1

9

جمع

اَنتُم

فَـعـلْـتُم

تَفْـعـلــونَ

اِفْعَلُوا

لاتفْعَلُوا

و

مؤنث

10

مفرد

اَنتِ

فَـعـلْـتِ

تَفْعلــيــنَ

افعَلي

لاتفْعَلي

ي

11

مثني

اَنتُما

فَـعـلْـتُما

تَفْـعـلــانِ

افعلا      

لاتفْعَلا

ا

12

جمع

اَنتُنَّ

فَـعـلْـتُنَّ

تَفْـعـلْــنَ

اِفْعَلْنَ

لاتفْعَلْنَ

نَ

متكلّم

مذكر و مؤنث

13

وحده

 

اَنا

فَـعـلْـتُ

اَفـْـعــلُ

 

لااَفْعَلْ

تُ درماضي

14

مع الغير

نـَحنُ

فَـعـلْـنا

نـَفـْعـلُ

 

لانَفْعَلْ

نا

در ماضي


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه

تاريخ : جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ | ۰:۱۲ قبل از ظهر | نویسنده : حمزه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.