براي تحليل صرفي فعل به موارد زير اشاره مي كنيم.

۱- زمان (نوع) فعل [ ماضي ، مضارع ، امر]

۲- صيغه ي فعل [غايب ، مخاطب ، متكلم]

۳- ثلاثي مجرد و مزيد و رباعي مجرد و مزيد

٤- معرب و مبني [ از ميان فعلها فقط فعل مضارع معرب است . غير از صيغه هايي كه نون جمع مؤنث داشته باشد و يا نون تأكيد مستقيماً به آنها وصل شده باشد]

٥- لازم ومتعدّي [فعل لازم به مفعول به نيز ندارد ولي فعل متعدي نياز دارد]

٦- معلوم و مجهول

٧- صحيح ومعتل

 

چند نكته :

١- فعل لازم هميشه معلوم است.

٢- فعلهاي به كار رفته در بابهاي «افعال ، تفعيل ، مفاعلة و استفعال» غالباً متعدي هستند)

٣- فعلهاي به كار رفته در بابهاي « تفعّل ، تفاعل و افتعال» غالباً لازمند .

٤- فعلهاي باب «انفعال» هميشه لازم است.


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه فعل

تاريخ : شنبه 27 دی1393 | 11:38 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
1- التحليل الصرفي

منظور از تحليل صرفي بررسي ويژگي هاي فردي كلمه ، جداي از نقشي است كه در عبارت مي پذيرد . براي اين منظور اول بايد نوع كلمه (اسم ، فعل و حرف) مشخص شود .

اسم : كلمه اي است كه معناي مستقل دارد وزمان ندارد. مانند : طالبً عليّ رجل ، انت ، هذا ، الّذين ، ه ، ذهاب ، تعليم ...

 

فعل : كلمه اي است كه داراي معني مستقل همراه زمان معين (گذشته ، حال ، آينده) است . مانند : كتب ، كاتَبَ ، يكتب ، يكاتب ، ترجم، يترجم ، اُكتبْ ، كاتِبْ ، ترجِمْ . . .

 

حرف : كلمه اي است كه معني مستقل ندارد. مانند : ال ، في ، مِن ْ ، الي ، اِنَّ ، لم ، لا ، و ، يا ، الاّ...

 براي تحليل صرفي اسم موارد زير را به ترتيب مي نويسيم :

١- عدد اسم (مفرد ، مثني ، جمع)

٢- جنس اسم (مذكر ، مؤنث)

۳- جامد و مشتق ( مشتقات وصفي : اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، اسم مبالغه و اسم تفضيل . مشتقات غير وصفي : اسم زمان ، اسم مكان و اسم آلت )

٤- معرب و مبني ( اسمهاي مبني عبارتند از : ضمير ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم استفهام ، اسم شرط ، بعضي از ظرفها ( الآن ، متي ، اَينَ ، حيثُ ، أمسِ ، إذا و ...) ، اعداد از ۱۱ (احد عشر تا ۱۹ (تسعة عشر) غير از جزء اول عدد ١٢ ( اثنا ، اثني ، اثنتا ، اثنتي)

نكته ۱ – بعضي از اسمها در موقعيتي خاص مبني مي شوند . مانند مناداي علم و نكره ي مقصوده و اسم لای نفي جنس ، كه بناي آنها در قسمت نحو مطرح مي شود و در واقع بناي اين كلمات عارضي است.

 

نكته ۲ – اسم معرب قابليت گرفتن «ال» و تنوين را دارد و مضاف واقع مي شود.

نكته٣ – مثناي اسمهاي اشاره و موصول معربند.

٥- معرفه و نكره ( اسمهاي معرفه عبارتند از : اسم علم (خاص) ، ضمير ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم داراي «ال» ، معرّف بالاضافه).

٦- منصرف و ممنوع من الصرف (غير منصرف) معروفترين موارد اسمهاي غير منصرف عبارت است از :

*علم مؤنث ( فاطمة ، مكّة ، حمزة )

* بيشتر اسمهاي علم غير عربي ( فرعون ، يوسف ، بهزاد)

*صفت بر وزن « اَفعَل » و مؤنث آنها ( اكبر ، اخضر، سوداء)

 

*جمعهاي مكسري كه بعد از الف آنها دو حرف متحرك يا سه حرف ساكن الوسط داشته باشد ( جمع هاي مكسر بر وزن مفاعل و مفاعيل و يا هماهنگ آنها ) مانند : مدارس ، مصابيح ، تلاميذ ، فوائد ، اعاجيب ، تواريخ. . .

*اسم هاي داراي الف و نون زائد (فَعْلان ، فُعْلان) مانند : غضبان ، سلمان عُثمان...

٧- تقسيم اسم از حيث آخر آن به مقصور ، ممدود ، منقوص و صحيح الآخر اسم مقصور اسمي است كه به الف تنها ختم مي شود ( هدي ، دنيا ، فتي ، مستشفي ... )

اسم منقوص اسمي است كه به ياء ماقبل مكسور ختم مي شود. (قاضي ، ليالي ، متعدِّي ، ايدي)

اسم ممدود اسمي است كه به الف و همزه ختم مي شود. (زهراء ، سماء )

اسم صحيح الآخر اسمي است كه جزء موارد بالا نباشد ( كتاب ، رجل ، طالب )

نكته ۱- براي مشخص كردن مذكر و مؤنث اسمهاي جمع و همچنين جامد و مشتق و نوع مشتق آنها به شكل مفردشان توجه مي كنيم.

مثال : ورثة جمع وارث مذكر و اسم فاعل

 مدارس : جمع مدرسة مؤنث و مشتق اسم مكان است.

نكته۲- « أيّ » به عنوان اسم استفهام و شرط از اسمهاي معرب است.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه , اسم , فعل , حرف

تاريخ : شنبه 27 دی1393 | 11:37 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
اعراب کَیفَ :

1- کیف در جملات اسمیه خبر مقدم و محلاً مرفوع است : کیف حالُک؟

2- در جملات اسمیه اگر قبل از افعال ناقصه باشد : خبر مقدم افعال ناقصه و محلاً منصوب است مانند: کیف کان دورُ التلامیذ فی الحربِ المفروضة؟

3- در جملات فعلیه: اگر فعل آن تام باشد غالباً  حال و محلاً منصوب است : کیف ذهبت الی المدرسةِ؟ ذهبتُ الی المدرسةِ ماشیاً .

4 – چنانچه از کیفیت نوع  انجام گرفتن فعل سؤال کند ( نه از حالت فاعل یا مفعول ) نقش آن مفعول مطلق ومحلاً منصوب است مانند:کیف جئتَ؟ جئتُ سریعاً در اصل جئتُ مجیئاً سریعاً است .

5- هر گاه قبل از افعال دو مفعولی واقع شود ، مفعول دوم این افعال می باشد : کیف ظننتَ علیاً ؟ ظننتُه مجتهداً .


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، آموزش نحو
برچسب‌ها: اعراب کیف

تاريخ : پنجشنبه 11 دی1393 | 10:43 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
اسامی استفهام یازده تاست که عبارتند از : مَن =چه کسی ؟ ما چه چیزی ؟ من ذا=چه کسی ؟ماذا=چه چیزی؟ متی=چه موقع ؟ أیـّّانَ=چه موقع؟برای سوال از آینده است ؟أین=کجا؟ کیف=چگونه ؟ أنـّی=چگونه و چه موقع و کجا ؟کم=چقدر ؟ أی ّ=کدام ؟ برای تعیین نقش اسمهای استفهام به جمله سوالی جواب می دهیم کلمه ای که به عنوان جواب کلمه استفهام قرار می گیرد همان نقش اسم استفهام در سوال است به مثالهای زیر توجه کنید : من جاء؟ احمد جاء در این مثال نقش من مبتدا و محلا مرفوع است . مَن رأیتَ ؟ رأیتُ مریمَ . نقش من در جمله استفهامی مفعول به و محلا منصوب است . مَن هو ؟ هو علی ٌ . نقش من خبر مقدم و محلاً مرفوع است . الی من سلّمتَ ؟ سلّمتُ الی مریمَ . نقش من ،مجرور به حرف جر است بعد ازما و ماذا اگر فعل بیاید و آن فعل لازم باشد ما و ماذا نقش فاعل می گیرد و اگر متعدی باشد ما و ماذا نقش مفعول به دارد مثال : ماذا تصنعونَ ؟ نصنعُ سفینةً نقش ماذا مفعول به و محلاً مرفوع است . ماذا سقط ؟ سقط الفنجانُ در اینجا نقش ماذا فاعل ومحلا مرفوع است . واگر اسم بیاید نقش ما خبر مقدم است : ما تلک ؟هی عصای. نقش ما خبر مقدم و محلا مرفوع است درباره اعراب کیف هم بحث مفصل است و اگر به بخش اعراب در قسمت موضوعات مطالب در حاشیه سمت چپ دقت کنید می توانید آن را با عنوان اعراب کیف بیابید بنابر این به ذکر چند مورد بسنده می کنم : کیف َحالُک ؟ حالی جیّدٌ . نقش کیف خبر مقدم و محلاً مرفوع است . کیف َ خرج َ علیّ ٌ الی السوق ؟ خرجَ عاجلا ً . نقش کیف حال مفرد و منصوب است . أین َ اگر بعد از حروف جر نیاید همیشه در جوابش مفعول فیه قرار می گیرد و نقش مفعول فیه دارد . الی أین َ سافرتِ ؟ سافرتُ الی ایرانَ . نقش أین مجرور به جار است أین َ جلسنا ؟ جلسنا حول َ الشجرة ِ . نقش أین مفعول فیه است . متی عدتَ (رجعتَ ) ؟ رجعتُ صباحاً نقش متی مفعول فیه و منصوب .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: اعراب , استفهام , نقش

تاريخ : پنجشنبه 11 دی1393 | 10:41 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

 

اعلال : عبارت است از تغییری که بر حرف عله در کلمه عارض می شود .

حروف عله : عبارتند از  ‹‹  و  ،  ی ، و الف منقلبه ، ا ،  ››

فعل معتل : به فعلی گفته می شود که یک یا دو حرف از حروف اصلی آن از حروف عله باشد .

انواع فعل معتل :  1- مثال      2-  اجوف     3-  ناقص         4- لفیف

فعل معتل مثال : فعلی است که اولین حرف اصلیش حرف عله باشد .

فعل معتل مثال بر دو نوع است : 1- مثال واوی   :  وَعَدَ     وَضَعَ     وَهَبَ       2- مثال یائی  : یَقَظَ ،  یَسَرَ ،   یَقِنَ


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، عربي پيش دانشگاهي (عربــــــــی 4 ) ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: فعل معتل , اعلال , مثال , اجوف , ناقص

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 10:2 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اعراب فعل مضارع :فعل مضارع معرب دارای سه نوع اعراب است : رفع  ، نصب ، جزم

1- فعل مضارع مرفوع :  فعل مضارع هنگامی مرفوع است که هیچیک از عوامل « نَصب یا جَزم » بر سرش در نیامده باشد.

  مانند : یَذهَبُ  ، یَذهَبانِ  ، یَذهَبُونَ

علامت های  رفع فعل مضارع عبارتند از :

1- ضمه ( ـُـ ) :  ( در صیغه های 1، 4، 7، 13، 14  )  : ( یَذهَبُ ، تَذهَبُ   ، تَذهَبُ    ، اَذهَبُ ، نَذهَبُ ) ( اعراب اصلی )

2- ثبوت نون ( نَِ ) : در« افعال خمسه » که عبارتند از : ( یَذهَبانِ  ، یَذهَبُونَ ، تَذهبانِ ، تَذهَبُونَ ،تَذهَبینَ ) ( اعراب فرعی )

3- ساکن شدن حرف عله : مانند : یَرمِی ، یَدعُو ،  ( اعراب تقدیری در حالتهای رفع و جزم  )   ( مخصوص سال سوم  )

عَیِّن نوعَ الاعرابِ لافَعالِ المُضارِعَةِ التّالِیَةِ :   یَجلِسُ ،  یُحِبُّونَ  ، یَتَعَلَّمانِ

یَجلِسُ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن ضمه ظاهر در آخرش .

یُحِبُّونَ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن « نون » آخرش .

یَتَعَلَّمانِ : فعل مضارع مرفوع ، علامت رفع آن « نون » آخرش .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران
برچسب‌ها: اعراب , فعل مضارع

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 8:44 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 

هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم قبلی جدا کنیم از «اسلوب استثناء » استفاده می کنیم .

اسلوب استثناء دارای  سه رکن است که عبارتند از :

1- مستثنی :اسمی است که بوسیله ی یکی از ادات استثناء از حکم ما قبلش جدا شده است .

2- ادات استثناء : که عبارتند از : ( اِلاّ ، غَیر ، سِوی ، حاشا ، عَدا ، خَلا  )

3- مستثنی منه : و آن اسمی است که مستثنی از آن جدا شده و غالبا قبل از « الا ّ » قرار دارد .

مانند : ذَهَبَ الطُّلابُ اِلاّ سَعیداً . (  الطُّلابُ : مستثنی منه     الا ّ : ادات استثناء   سعیدا ً : مستثنی .           

 

اعراب مستثنی :

1- در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر شده باشد . مستثنای آن از نظر اعراب غالبا منصوب است .

( و به آن استثناء تام گفته می شود . )

اَذهَبُ کُلَّ یَومٍ اِلی المَدرسةِ الاّ الجُمُعَةِ . ( الجُمُعَةِ : مستثنی و منصوب )

2- گاهی مستثنی منه از جمله حذف می شود که در این صورت اعراب مستثنی مطابق نقشی است که مستثنی منه

محذوف در جمله داشته است . ( به این نوع اسلوب ،  استثناء مفرغ می گوییم . مانند :

هَل یَنجَحُ اِلاّ المُجِدُّونَ .              ( المجدون : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب فاعل محذوف )

لَیسَ وَعدُکَ الاّ الصِّدقَ              ( الصدق  :  مستثنی در استثناء مفرغ و منصوب به اعراب خبر لیس محذوف )

مَا الاَدبُ الا التَواضُعُ                   ( التواضع : مستثنی در استثناء مفرغ و مرفوع به اعراب خبر محذوف )

الانسانُ لا یَطْمَئِنُّ قلبُهُ الاّ بِذِکرِ اللهِ   ( ذکر : مستثنی در استثناء مفرغ و مجرور به حرف جر )

 

تذکر :

1- مستثنی و مستثنی منه نمی توانند فعل یا حرف باشند بلکه همواره یک اسم هستند .

2- الا در میان ادوات حرف بوده و غیر عامل می باشد.

3- غالبا مستثنی منه  قبل از الاّ و مستثنی بعد از الاّ می آید .

4- مستثنی منه دارای یک مفهوم کلی است و بر بیش از یک نفر دلالت می کند .

5- در استثناء مفرغ ارکان جمله قبل از الاّ ناقص است . و با کلمه ی بعد از الاّ کامل می شود .

6- استثنا ء مفرغ در جملات منفی یا استفهامی وجود دارد .

 

ترجمه :

برای ترجمه با اسلوب استثناء باید به نکات زیر توجه کرد .

1- برای ترجمه ی الاّ از کلماتی مانند : (غیر از ، مگر ، جز ، بجز ، به استثنای ) استفاده می کنیم .

2- درجملات استثناء مفرغ با ادات نفی نوعی حصر و اختصاص وجود دارد و این گونه جملات را می توان به صورت

مثبت و مؤکد نیز ترجمه کرد .

مانند : ما قامَ الاّ هذا الطالبُ  ( تنها این دانش آموز برخاست . ) جز این دانش آموز برنخاست .

3-« اِنَّما» نیز یکی از ادواتی است که حصر را بیان می کند و در ترجمه ی آن باید از تعابیری چون : « فقط ، تنها ، بی شک ،

و ..............»  استفاده کرد.        اِنَّما العِزَّةٌ  ِللهِ وَ رسولِهِ وَ المؤمنینَ . : عزت فقط از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است .       

 

جملاتی که دارای اسلوب استثناء هستند .

تام :

1- نَجَحَ التَّلامیذُ فِی الامتحانِ الاّ المُتَکاسِلَ .

2- یَنقُصُ کُلُّ شیءٍ بِالانفاقِ الاّ العلمَ .

3- کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ الا وَجهَهُ .

4- لایَفُوزُ الناسُ الاّ المُجِدِّینَ مِنهُم .

5- اَدَّیتُ اِمتحانَ جمیعِ الدروسِ الاّ اللغةَ العربیةَ

6- کلُّ شیءٍ یَرخُصُ اِذا کَثُرَ الاّ الادبَ

7- اِنَّ الانسانَ لَفِی خُسرٍ الاّ الذینَ آمنوا و عَمِلوا الصالحاتِ .

8- اَستَشِیرُ الناسَ الا الجاهِلینَ .

 

 مُفَرَّغ :

9- ما قَرَأتُ الاّ درسَ اللغةِ العربیة ِ.            10- لاتَعبُدُوا الاّ اللهَ

11- ما کنتُم الاّ الخاشِعینَ

12- هل جزاءُ الاحسانِ الاّ الاحسانُ .

13- لاتَطْلُبْ الاّ الحَسَناتِ

14 – فَلَنْ نَزیدُ کُم الاّ عذاباً

15 – لایَتَمَتَّعُ بِهذهِ القدرةِ الاّ الخفّاشُ

16- و مَاالمالُ وَ الاَهلُونَ الاّ وَدائِعُ .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش نحو
برچسب‌ها: استثنا

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 8:37 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اضافه :

اضافه : عبارتست از نسبت دادن اسمی به اسمی دیگر    .   مانند : اَشجارُ الغابَةِ  ( درختان جنگل )

در این مثال : اَشجارُ        مضاف        و  الغابةِ              مضاف الیه می باشد .

به این ترکیب ، ترکیب اضافی گفته می شود .   اجزاء ترکیب اضافی عباتند از :  1- مُضاف       2- مضاف الیه

1- مضاف الیه : همیشه مجرور است اما مضاف به اقتضای جمله اعراب می گیرد .  

یعنی اگر فاعل باشد مرفوع و اگر مفعول باشد منصوب و اگر حرف جر داشته باشد مجرور می گردد.

جاءَ صَدیقُ عَلِیٍّ   :       جاءَ : فعل       صَدیقُ : فاعل و مرفوع          عَلِیٍّ : مضاف الیه و مجرور

رأیتُ صَدیقَ عَلِیٍّ :  رأی : فعل      تُ : فاعل محلا مرفوع       صدیقَ : مفعول به و منصوب   عَلِیٍّ : مضاف الیه ومجرور

سَلَّمتُ عَلَی صدیقِ عَلِیٍّ : سَلَّمَ : فعل  تُ : فاعل محلا مرفوع  عَلَی صدیقِ : جار ومجرور    عَلِیٍّ : مضاف الیه ومجرور

تذکر 1: مضاف ممکن است به اعتبار اسم دیگری مضاف الیه باشد . « اَلحَسَنُ وَ الحُسینُ   سَیِّدا شبابِ اَهلِ الجَنَّة ِ »

الحسن : مبتدا و مرفوع       سیدا : خبر و مرفوع     شباب : مضاف الیه و مجرور  اهل : مضاف الیه و مجرور الجنة :  مضاف الیه و مجرور

 

تذکر 2: مضاف : ال ، تنوین ، نون مثنی و جمع نمی گیرد . مانند :

جاءَ مُعَلِّمُ المَدرسة ِ       جاءَ مُعَلِّما المَدرسةِ          جاءَ مُعَلِّمُوا المَدرسة ِ

تذکر 3 : ضمیر ،  موصول ، اسم اشاره ، اسم استفهام ، هیچ وقت مضاف واقع نمی شوند .

ولی ممکن است مضاف الیه قرار گیرند.     مانند : جاءَ هذا الرَّجل ُ                حاسِبُوا اَنفُسَکُم

تذکر 4 : بعضی اسمها همیشه مضاف واقع می شوند و به آنها « اسماء دائم الاضافه » می گویند .

مانند : کُلّ ، بَعض ، مِثل ، عِند ، لَدُن ، جَمِیع ، قَبل ، بَعد ، اَمام ، خَلف ، فَوق ، تَحت .


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: مضاف , مضاف الیه

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:19 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اسمهای منصرف  و غیر منصرف

اسم منصرف : اسمی است که تنوین پذیر باشد و هرسه قسم اعراب یعنی ( -َ ، -ً     -ِ  ، -ٍ     -ُ  ، - ٌ ) راقبول کند .

مانند : کلمه ی « رجل »     در عبارات :    جاءَ رَجُلٌ      رَأیتُ رَجلا ً           سَلَّمتُ عَلَی رَجُلٍ

اسم غیر منصرف : اسمی است که تنوین پذیر نباشد . و به جای کسره آن را فتحه دهند.

اسمهای غیر منصرف عبارتنداز  :

1 اسمهای علم مؤنث ، لفظی ، معنوی :  فاطمة، مریم ، حمزة ، معاویة :        «الاسلامُ علی فاطمةً الزّهراء»

2 علم غیرعربی : یوسف – یعقوب – فرعون       «و اَرسلْنا الی فرعونَ رسولاً»

نکته: اسم عَلَم غیرعربی (عجم) سه حرفی که ساکن الوسط باشد، منصرف خواهد بود مانند: لوط و نوح.

اسمهای علم منصرف در قرآن :

قریش ، شعیب ، صالح  ، یهود ، انجیل ، توراة ، شیطان ، مسیح ، روح القدس ، هود ، عاد ، سبأ ، کعبه ، ودّ ، سواع ، نسر ( نام سه بت جاهلی ) نوح ، محمد ، لوط ، عزیز ، ابو لهب .

 اسم های علم غیر منصرف :

قارون ، لقمان ، یثرب ، ابراهیم ، هارون ، فرعون ، مصر ، اسرائیل ، یونس ، ابلیس ، آدم ، مریم ، جبرئیل ، میکائیل ، سلیمان ، بابل ، هاروت ، ماروت  ، اسماعیل ، یعقوب ، اسحاق ، ثمود ، مدین ، یوسف ، جهنم ، یأجوج ، مأجوج ، داود ، ادریس ، هامان ، رمضان ، یاسین ، یونس ، طالوت ، جالوت ، آذر ، الیاس ، الیسع ، أبابیل ، عمران ، إرَم ، ایوب ، أحمد ، یغوث ، یعوق ( نام دو بت جاهلی ) ، موسی ، عیسی ، یحیی ، زکریا .

تذکر : در بین اسامی پیامبران « شش صلنمه » یعنی ( شیث ، شعیب ، صالح ، لوط ، نوح ، محمد ، هود ) منصرف  و بقیه غیر منصرف می باشند.

3 نام شهرها و کشورها : طهران ،  مکة ، ایران       « و الی مدینَ أخاهُمْ شُعیباً»

4 صفت بر وزن « اَفعَل ، فُعلی اَفعَل ، فَعلاء فَعلان ، فَعلی » ( وزن مذکر و مؤنث ) :

مانند : اکبر ، کبری    اخضر ،  خضراء    عطشان ،  عطشی       « الیس اللهُ بأعلمَ بالشاکرین»

                                           

  5- جمع مُنتَهِی الجموع :

 (یعنی جمعهای پنج حرفی یا شش حرفی که حرف سوم آنها الف باشد)

یا جمع های مکسری که آخر آنها به (اعِل) و یا (اعِیل) ختم شوند .

مانند جمع های مکسر هم وزن مَفاعِل و مَفاعِیل ، اَفاعِل ، اَفاعِیل

مانند :    مساجد ، مراجع ، اساتید ، اماکن       « و زیّنا السّماءَ الدنیا بمصابیحََ»

6- اسمی  که به «  الف تأنیث مقصوره یا ممدوده » ختم شده باشد خواه اسم باشد خواه صفت .

مانند : سلمی ، زکریا  ، صحراء ، حُبلی / ذکری /  جرحی / سَکری

تذکر : الف تأنیث مقصوره یا ممدوده باید زائد بر سه حرف اصلی  باشد .

  مثل شهداء که همزه زائده است پس غیر منصرف است بخلاف اِقتضاء که همزه اش اصلی و منقلب از یاء است پس منصرف است . کلمه ی اَشیاء اصل آن اشیئاء است پس همزه آخر زائده است و غیر منصرف .

7- هر اسم علمی که بروزن یک فعل باشد:  مانند : یزید  ، احمد

8- هر اسم خاصّی که الف و نون زاید داشته باشد.  مانند: عثمان / سلمان / عمران / شعبان / رمضان

9- اسم هایی که از شکل اصلی خود گذشته و به شکل دیگری تبدیل شده‏اند. به اصطلاح "عدل" گفته می شوند.

عامر ← عُمَر           قازِح ← قُزَح        اثنین اثنین ← مثنی

10-  هر اسم خاصّی که مرکب مزجی باشد.     مانند: بَعلَبک / بیت لحم / حضرموت

نکته مهم : اسم های غیر منصرف در صورتی که (ال) بپذیرند و یا مضاف شوند، می توانند حرکت  "کسره" را قبول کنند

اما همچنان غیر منصرف باقی می مانند یعنی نمی توانند تنوین بپذیرند.

ذهبتُ الی مدارسَ                 (ذهبتُ الی المدارسِ)    یا   (ذهبتُ الی مدارسِ المدینةِ) 

نکته : فعل ، ضمیر ، اسم اشاره ، اسم موصول ، صفت و خبر مشتق برای مونث لفظی بصورت مذکر بکار می رود .

مانند: جاءَ حمزةُ                           


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: منصرف , غیر منصرف

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:15 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

صفت  ( نعت ) :

صفت حالت و چگونگی کلمه ی ما قبل خود را که ‹‹ موصوف یا منعوت ›› باشد بیان می کند .

مانند : جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَ : فعل        رَجُلٌ : فاعل و مرفوع       فاضِلٌ : صفت و مرفوع به تبعیت از ماقبل

 

صفت باید در چهار مورد با موصوفش مطابقت داشته باشد . که عبارتند از :

1- اعراب ( رفع و نصب و جر )    مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .  رأیتُ رَجُلاً فاضِلاً .        سَلَّمتُ عَلَی رَجُلٍ فاضِلٍ .

2- عدد   ( مفرد ، مثنی ،  جمع )   مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ       جاءَ رَجُلانِ فاضِلان ِ     جاءَ رِجالٌ فاضِلون َ

3- جنس ( مذکر و مؤنث  )         مانند :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَت اِمرأةٌ فاضِلة ٌ

4- شناسایی ( معرفه و نکره )      مانند :    جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .    جاءَ الرَّجُلُ الفاضِلُ

انواع صفت :

1- صفت مفرد :   جاءَ رَجُلٌ فاضِلٌ   .   جاءَ رَجُلانِ فاضِلان .    جاءَت التِّلمیذاتُ الفاضِلات ُ 

2- صفت جمله :  ( الجُمَلُ بَعدُ النَّکراتِ  صِفاتٌ )   هرگاه جمله ای بعد از اسم ‹‹ نکره ای ›› بیاید و آن اسم را توصیف کند

جمله ی وصفیه خواهد بود . مانند : رأیتُ ظَبیاً یَمشِی بِهدوءٍ  . جمله ی  یَمشِی بِهدوءٍ  جمله ی وصفیه و منصوب محلا  

موصوف : نقش نیست و می تواند نقشهای متفاوت را ایفا کند .

طریقه ی ترجمه ی صفت:

1- صفت در زبان فارسی به صورت مفرد می آید هرچند در زبان عربی مفرد نباشد. 

التِّلمیذانِ مُجتهدانِ ، التلامیذُ المُجتهدونَ : دانش آموزان کوشا

2- در ترجمه ی جمله ی وصفیه ، حرف « که » را بر آن می افزائیم و خود فعل مطابق نیاز جمله ترجمه می شود .

الف : ماضی + ماضی = ماضی بعید .( ماضی ساده )    اِشتَرَیتُ کِتاباً قد رأیتَهُ فِی المَکتَبَةِ

کتابی را خریدم که آن را در کتابخانه ی مدرسه دیده بودم  ( دیدم )

ب : ماضی + مضارع = ماضی استمراری     سَمِعتُ نداءً یَدعُونِی اِلی الصِّدقِ .

ندائی را شنیدم که مرا به صداقت فرا می خواند .

ج: مضارع + مضارع = مضارع التزامی    اُفَتِّشُ عَن کِتابٍ یُساعِدُنِی فِی فَهمِ النُّصُوصِ .

دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یاری کند .


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نعت , صفت , موصوف

تاريخ : جمعه 21 آذر1393 | 6:13 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

انواع « ما »
1- « ما » الشرطية : مطابق با نقش خود در عبارت اعراب می پذيرد . « و ما تفعلوا من خير يعلمه الله » (بقره 197)
2- « ما » الموصولية : برای عاقل و غير عاقل . « يسبّح لله ما في السماوات و ما في الأرض »
3- « ما » الاستفهامية : برای سؤال در مورد غير عاقل و حقيقت و يا صفت چيزي به كار مي رود. « ما فعلت ؟ » « ما اقسام الكلمة ؟»
4- « ما » التعجبية : نكره ی تامه به معنی « شيء عظيم » .
5- « ما » المصدريه كه با ما بعد خود به تأويل مصدر می رود.
الف : ظرفيه ى زمانيه ، زمانی كه ما بعد آن دلالت بر زمان می كند . مانند : « و اوصاني بالصلاة و الزكاة مادمت حيّا » ( مريم 31) « ما دمت حيا » أي: مدّة حياتي. « ما » حرف مصدري است ومحلي از اعراب ندارد.
ب: مصدريه غير ظرفيه ، در اين صورت با توجه به مقتضيات جمله با ما بعد خود نقش می پذيرد. مانند : « آمنوا كما آمن الناس « بقره 13 » اي « آمنوا كإيمان الناس »
6- « ما » الزائدة كه در موارد زير مي آيد:
الف : بعد از إذا « و كلّ ما بعد اذا زائده » مانند:«إذا ما حضر المعلم سكت الحاضرون » .
ب: بعد از متی مانند :« متى ما تأت أعلِّمك ».
ج : بعد از حروف جر مانند : فعمّا قريب يأتي النصر»
د : بعد از « لاسيَّ » ( زماني كه اسم پس از آن منصوب يا مجرور باشد .)
ه : پس از « احياناً و قليلاً و كثيراً » مانند : كثيرا ما نصحتك . (كثيرا : مفعول فيه )
و : پس از « أيّ » أيّما التلميذين كافأت ؟ أيّ : مفعول به ، ما : زائده و التلميذين : مضاف اليه
7- «ما » نافيه غير عامل : كه فعل ماضي و يا مضارع را منفي مي كند.
8- « ما » نافيه عامله ( ما شبيه به ليس يا ما حجازيه كه با شروط زير مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي كند : خبر آن مقدم نشود ، معمول خبرش بر اسمش مقدم نشود ، پس از آن « إنْ » اضافه نشود ، خبرش با « إلاّ » نقض و تكرار نشود )مانند « ما أحَدٌ افضلَ من الشهيد».
9- « ما » الكافّة :كه به كلمات زير وصل مي شود :
- « إنّ و اخوات آن » إنّما المؤمنون إخوة .
- فعلهاي « كثر ، قلّ ، قصر ، شدّ ، طال » مانند : قلّما نال مناه من حرص . (فعلهاى مذكور در اين صورت فاعل ندارند)
- حرف جر « ربّ » مانند : ربّما ازورك . (در اين صورت ربّ نياز به مجرور ندارد).
10- « ما » پس از « نعم و بئس » : پس از موارد زير :
- معرفه تامه : مانند : علّمته علماً نِعِمّا . أي : نعم الشيء التعليم . نعم : فعل مدح ، ما : فاعل ،و مخصوص به مدح محذوف است .
- نكره : در محل نصب به عنوان تمييز و آن زماني است كه پس از آن جمله ى فعليه باشد . مانند : « نعمّا تتعلّمونه » إي « نعم شيئاً تتعلّمونه » نعم : فعل و فاعل ، ما : تمييز و جمله « تتعلّمونه » صفت براي « ما »
11- « ما » نكره ى تامّه اى كه اسم نكره به واسطه ى آن توصيف مى شود . در اين صورت ما به عنوان صفت در محل رفع ، نصب و يا جر است.
مانند : جئتك لأمرٍ ما . ما نعت براي « امر » در محل جر


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما
برچسب‌ها: ما موصولیه , مصدریه

تاريخ : دوشنبه 17 آذر1393 | 0:59 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

در این مطلب وبلاگ قرآن خدا تجزیه سوره بقره را برای شما حاظر کرده ایم.

 بقره دومین و بزرگ ترین سوره قرآن است. این سوره دارای ۲۸۶ آیه است و در مدینه نازل شده است.

بقره به معنی گاو است ، که اشاره به داستان فرمان خداوند به قوم بنی اسرائیل مبنی بر ذبح کردن گاو دارد.

آیه دوم : ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین
ذلک : اسم – غیر متصرف – اسم اشاره به دور برای مفرد مذکر – معرفه – مبنی برفتح

این بخشی از کتاب تجزیه سوره شریفه بقره است.
در این کتاب کم حجم سعی بر آن شده تا سوره بقره تا آیه ۶۱ مورد تجزیه قرار بگیرد.
شما می توانید این کتاب را از وبلاگ قرآن خدا دانلود کنید.

حجم: ۲۸۰ کیلو بایت

با کلیک بر روی این نوشته دانلود کنید


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، قواعد و ادبیات عربی در ایات قرآن و احادیث نبوی
برچسب‌ها: تجزیه

تاريخ : جمعه 13 دی1392 | 1:2 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

مجرورات

اسم در دو جا مجرور مي شود :

1 - بعد از حرف جر    

2- اگر مضاف اليه باشد .

 

حروف جر

 اقسام حروف جر:3 قسمند

1- حروف جر مشترک بين اسم ظاهر و ضمير مثل : مِن ( از)  ، الي ( به سوي )، عن (از)،  علي (بر) ،  في

(در) ، لِِ( براي) ، بِِ( به کمک ) ، عدا( جز) خلا( جز) ،؛ حاشا( جز)

2- حروف جرمختص اسم ظاهر مثل : رُبَ (چه بسا)  مُذ و مُنذُ(از) ، حتي (تا)، کَ(مثل ) ، و (قسم به ) تَ (

قسم به) ، کي ( براي اينکه )

3- حروف جر مختص به ضمير: ( لولا )


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نحو

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 13 دی1392 | 0:58 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |


این جزوه شامل ( ترجمه لغات درس ها - قواعد - تمرین ها و تست ) می باشد. لازم به ذکر

است که این فایل از دبیرخانه ارسال شده و من عینا مطلب رو میذارم بدون ویرایش . اگر ایراد

یا اشکالی در آن بود لطفا در قسمت نظرات مطرح کنید تا برطرف شود . البته من فایل ( ورد و

پی دی اف ) هر دو رو قرار میدم .

 

دریافت فایل


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: جزوه

تاريخ : یکشنبه 8 دی1392 | 9:49 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
1- التحليل الصرفي

منظور از تحليل صرفي بررسي ويزگي هاي فردي كلمه ، جداي از نقشي است كه در عبارت مي پذيرد . براي اين منظور اول بايد نوع كلمه (اسم ، فعل و حرف) مشخص شود .

اسم : كلمه اي است كه معناي مستقل دارد ولی زمان ندارد. مانند :

طالبٌ عليّ رجل ، انت ، هذا ، الّذين ، ه ، ذهاب ، تعليم ...

فعل : كلمه اي است كه داراي معني مستقل همراه زمان معين (گذشته ، حال ، آينده) است . مانند : كتب ، كاتَبَ ، يكتب ، يكاتب ، ترجم، يترجم ، اُكتبْ ، كاتِبْ ، ترجِمْ . . .

حرف : كلمه اي است كه معني مستقل ندارد. مانند : ال ، في ، مِن ْ ، الي ، اِنَّ ، لم ، لا ، و ، يا ، الاّ...


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 8 دی1392 | 9:31 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
نکاتی در مورد علامت گذاری کلمات ( التشکیل)

در سؤالات کنکور سراسری در بخش « درک مطلب» دو سؤال از نه سؤال این بخش به حرکت گذاری«تشکیل» اختصاص دارد، برای پاسخ به این سؤال باید تسلط به حرکت گذاری فعل ها، اسم ها و حروف داشته باشیم و از طرف دیگر باید نقش های کلمات را در جملات بدانیم تا بتوانیم حرکت حرف آخر کلمات را تشخیص دهیم، لذا در این جاسعی شده است، موضوعاتی که در تشکیل اهمیت دارد به صورت فهرست وار ذکر شود که داوطلب بداند باید به چه نکاتی در تشکیل توجه ویژه داشته باشد. دانستن ترجمه عبارت نیز در حرکت گذاری می تواند خیلی مؤثر باشد. در این سؤالات بهتر است اول حرکت گذاری که به آن ها یقین داریم حداقل دو گزینه کنار بگذاریم و در مرحله بعد دو گزینه باقی مانده را مقایسه کنیم تا بتوانیم گزینه صحیح را تشخیص دهیم که این کار با ممارست و تمرین و تست زنی به دست می آید:

■ مواردی که باید در تشکیل به آن ها توجه کرد:


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تشکیل

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 29 آذر1392 | 8:46 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

بحثی مختصر و مفید در مورد تجزیه کلمه (التحلیل الصرفی)

تجزیه:(تحلیل صرفی) بیان خصوصیات کلمه: 1- اسم      2- فعل      3- حرف                                                                                             

    نشانه‌های اسم: 1- داشتن تنوین  2- داشتن ألْ    3- مضاف واقع شدن   4- مجرور واقع شدن   5- منادی واقع شدن

نشانه‌های فعل: 1- ضمیر تاء «ت»:جَلَسْتَ     2- ضمیر یاء «ی»:تجلسین     3- تاء تأنیث: ذَهَبَتْ   

4- نون تأکید(خفیفه یا نقیله): یَضْرِبَنَّ ، یَضْرِبَنْ     5- هر کلمه‌ای که قبلش قد، لم و سوف با                              بقیه درادامه مطلب


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 29 آذر1392 | 8:40 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

فعل ثلاثي دو نوع است:

 1- ثلاثي مجرّد                  2- ثلاثي مزيد

اغلب فعل هايي كه در دوره راهنمايي با آن آشنا شده ايد ثلاثي مجرّد بودند.

سَمِعوا، رَفَعْنا، يلعَبانِ، تحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلَتْ، اُكْتُبوا 

ثُلاثي مجرّد به فعلي  مي گويند كه اوّلين صيغه فعل ماضيِ آن از سه حرف تشكيل مي شود. مثلاً اين فعلها ثلاثي مجرّد هستند (سَمِعوا، رَفَعْنا، يَلعَبانَ، تَحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلْتَ، اُكتُبوا) اوّلين صيغه ماضيِ اين فعلها به ترتيب عبارتند از( سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ، حَكَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، كَتَبَ) مي بينيم همه اين فعل ها سه حرفي اند.

سَمِعوا - رَفَعْنا- يَلعَبانِ- تَحْكُمُ- تَصْبِرونَ- حَمَلَتْ- اُكْتُبوا

سَمِعَ -  رَفَعَ  - لَعِبَ  - حَكَمَ -  صَبَرَ  -   حَمَلَ-   كَتَبَ

 ثلاثي مزيد 

فعل ثلاثي مزيد به فعلي گفته مي شود كه اولين صيغه ماضي آن بيشتر از سه حرف باشد.

أخْرَجْنا- تُعَلِّمونَ- هاجَرْتُم- إجْلَسْتَ- قَدَّمْنا- سافَروا

به اين 6 فعل توجّه  كنيد: اوّلين صيغه ماضي اين فعل ها عبارتند از:

 أخْرَجَ  - عَلَّمَ-   هاجَرَ-     أجْلَسَ-  قَدَّمَ -  سافَرَ 

                               عَلَلمَ                           قَددَمَ

مي بينيد كه به اولين صيغه ماضي هر يك از اين فعل ها حرفي اضافه شده است.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف
برچسب‌ها: فعل

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 25 آذر1392 | 1:43 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

کتاب المرشد في الإعراب والقواعد الأساسية کتابی است مختصر و سودمند جهت آموزش قواعد اولیه نحو که در قالبی نوین و جذاب تالیف شده است. در پایان هر درس نیز تمارینی همراه با پاسخ آنها وجود دارد که جهت کاربردی ساختن مطالب درسها بسیار مفید است.

زبان این کتاب عربی است ولی به دلیل ساده نویسی، به راحتی قابل فهم است.

این کتاب در مقطع سوم دبیرستان برخی از کشورهای عربی تدریس می شود.

برای دانلود  از یکی از لینکهای زیر استفاده کنید:
دانلود از پرشین گیگ

حجم: پانزده مگابایت

فرمت : پی دی اف


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : چهارشنبه 8 آبان1392 | 8:42 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |


مبحث حروف در زبان عربی، یکی از مباحث مهم و اصلی برای فهم این زبان است. حروف، ربط میان کلمات و اجزاء جمله را برقرار و ترکیبات گوناگون کلامی می‌سازند. لذا به شناخت حروف و انواع آن‌ها پرداخته شده است؛ تا با فهم کاربردهای مختلف یک حرف، به ترجمه‌ی درست عبارت دست پیدا کرد.
شیوه‌ی گردآوری معانی حروف به گونه‌ای است تا دسترسی آسان باشد.  
برای معنای هر یک از حروف، مثالی آورده شده که از قرآن کریم یا روایات یا تعابیر عربی است.
تعداد مفاهیم کاربردی بعضی حروف میان دانشمندان زبان عربی مورد اختلاف است؛ که به تأویلات و توجیهات هرکدام بستگی دارد. لذا سعی بر آن شده که معانی حروف، بر طبق تبیین معصوم علیه السلام، و یا تبیینی که مورد اختلاف نیست، دسته بندی شود.

معانی حروف در زبان عربی

تالیف: استاد نرگس سادات شهرستانی

کتاب با رضایت مولف محترم در سایت منتشر شده است.

برای دانلود کتاب از یکی از لینکهای زیر استفاده کنید:

دانلود از پیکوفایل

دانلود از پرشین گیگ

دانلود از ترین بایت

حجم: کمتر از یک مگابایت


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: حروف

تاريخ : چهارشنبه 8 آبان1392 | 8:37 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

یک فایل پاورپوینت آموزش نحو به زبان عربی که مبحث مهم اقسام کلام و علائم آنها و همچنین انواع اعراب و بناء و علائم آن را بیان می کند.

 

حجم این پاورپوینت حدود 60 صفحه، و مطالب آن  به زبان عربی است ولی ساده بیان شده و حتما در مطالعه آن با مشکلی مواجه نخواهید شد.

 

دانلود از پیکوفایل

دانلود از پرشین گیگ

دانلود از ترین بایت

 

حجم فایل : کمتر از دو مگابایت


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : چهارشنبه 8 آبان1392 | 8:35 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |


کتابی مفصل در مورد قواعد زبان عربی ( صرف و نحو) با تقسیم بندی مباحث و استفاده از نمودار.نمودار آموزش صرف و نحو

نام کتاب: قواعد اللغة العربية

فرمت: پاورپوینت

حجم: 812 صفحه

مولف: یوسف الملا

زبان: عربی

برای دانلود از یکی از لینکهای زیر استفاده کنید (حجم: دو مگابایت)

دانلود از پیکو فایل

دانلود از پرشین گیگ

دانلود از سرور گوگل


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : چهارشنبه 8 آبان1392 | 8:29 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

عربی پایه اوّل (هفتم)

کد کتاب: 
114/1
سال تحصیلی: 
92-93

دریافت فایل کامل کتاب: 

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : سه شنبه 7 آبان1392 | 11:41 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

کتاب معلّم عربی پایه هفتم(اوّل متوسطه اول)

کد کتاب: 
81/2
سال تحصیلی: 
92-93


برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: عربی پایه هفتم

تاريخ : سه شنبه 7 آبان1392 | 11:33 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

خب با توجه به اینکه هم به کنکور هم نزدیک هستم و هم در امتحانات  خرداد  ،  گروه نرم افزاری دماوند کتاب الکترونیکی با ارزشی را در اختیار شما دوستان گذاشت!

توضیحات و دانلود در ادامه مطلب…

این کتاب الکترونیکی در واقع شامل قواعد ونکات دستوری عربی از دوم راهنمایی تا سوم هنرستان هر آنچه که نیاز است رابه صورت جامع،نکات مهم ، و… را در آن گردآوری شده است…

امید است که استفاده کافی را از این کتاب ببرید****

دانلود کتاب با لینک مستقیم


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : پنجشنبه 18 مهر1392 | 8:13 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
جزوه کامل قواعد عربی برای کنکور

خب با توجه به اینکه هم به کنکور هم نزدیک هستم و هم در امتحانات  خرداد  ،  گروه نرم افزاری دماوند کتاب الکترونیکی با ارزشی را در اختیار شما دوستان گذاشت!

توضیحات و دانلود در ادامه مطلب…

این کتاب الکترونیکی در واقع شامل قواعد ونکات دستوری عربی از دوم راهنمایی تا سوم هنرستان هر آنچه که نیاز است رابه صورت جامع،نکات مهم ، و… را در آن گردآوری شده است…

امید است که استفاده کافی را از این کتاب ببرید****

دانلود کتاب با لینک مستقیم


موضوعات مرتبط: تست و کنکور عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: کنکور عربی

تاريخ : پنجشنبه 18 مهر1392 | 8:8 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

به نام خداوند فکرآفرین

در این قسمت بخش ۱ (تجزیه فعل) کتاب عربی انتشارات خیلی سبز در اختیار شما قرار می‌گیرد. این جزوه شامل نکات تستی، نمونه های تست، سؤالات کنکور مربوط به بخش تجزیه فعل و تدریس تشریحی می باشد.  در هر بخش نمونه های تست مربوط به آن همراه با پاسخ نیز قرار گرفته است.

جزوه عربی کتاب خیلی سبز

منبع : سایت فکر آفرینان


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

تاريخ : پنجشنبه 18 مهر1392 | 8:5 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

به نام خداوند فکرآفرین

در این قسمت پاورپوینت آموزشی قواعد عربی سال دوم دبیرستان در اختیار شما قرار داده می شود.

پاورپوینت آموزش قواعد عربی سال دوم

منبع : سایت فکر آفرینان


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: پاور پوینت آموزش قواعد

تاريخ : پنجشنبه 18 مهر1392 | 8:3 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

به نام خداوند فکرآفرین

تو این بخش جزوات کامل قواعد عربی سال سوم را براتون قرار دادیم. خوندن با دقت این جزوه ها رو شدیدا توصیه میکنیم بهتون. امیدواریم که براتون مفید باشه.

راستی رمز تمام فایلها اینه: www.studentedu.ir

جزوه قواعد درس ۱

جزوه قواعد درس ۲

جزوه قواعد درس ۳

جزوه قواعد درس ۴

جزوه قواعد درس ۵

جزوه قواعد درس ۶

جزوه قواعد درس ۷موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، بخش دانلودها
برچسب‌ها: دانلود

تاريخ : پنجشنبه 18 مهر1392 | 7:58 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
نداء" مصدر قیاسی باب "مفاعلة"[1] از ماده‏ی "نَدِیَ" و در لغت به معنای فراخواندن و صدا زدن آمده است.[2] همزه‏ی آخر آن منقلب از "واو" و بیشتر به شکل مدّ (نداء) به کار می‌رود اگر چه کاربرد قصر آن (ندا) نیز جایز است.
  در اصطلاح نحو "نداء" عبارت است از طلب اقبال و توجه مخاطب به متکلم با ادات مخصوص[3]؛ مانند: «یا زیدُ»؛ در این مثال متکلّم با حرف نداء (یا)، توجه مخاطب (زید) را به خود جلب کرده است.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: منادا , ادات نداء , حكم نداء اسم آغاز شده با , ال , اركان نداء

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 مهر1392 | 11:19 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
«آموزش علم نحو»

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد الله رب العالمین، ثم الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبینا محمّد و آله الطّیبین الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

«مقدمه»

آنچه در این سطور می خوانید خلاصه ای است از علم نحو، که با شیوه ای زیبا همراه با شواهد و مثال هایی گویا، برای علاقمندانی که دوست دارند این علم را در کوتاه ترین زمان فرا گیرند تدوین یافته است.

پیش از شروع در مباحث اصلی، لازم می دانم به عنوان مقدمه به تعریف، فایده و موضوعِ علم نحو پرداخته و هر یک از «کلمه» و «کلام» را که موضوع اصلی این علم می باشند توضیح دهم.

البته باید دانست که مباحث این فن، در سه بخش و تحت عناوین: بخش اول مباحث مربوط به اسم، بخش دوم مباحث مربوط به فعل و بخش سوم مباحث مربوط به حرف تنظیم شده، و از آنجا که هر بخش دارای مباحث متفاوتی می باشد، از این رو هر بحثی در فصلی جداگانه مطرح و همراه با مثال های متناسب و تمرین های لازم به اتمام رسیده است.

«تعریف علم نحو»

آن گونه که صاحبان این علم گفته اند، علم نحو، دانستن اصول و قواعدی است که انسان به وسیلۀ آن اعراب و حرکات آخر واژگان عربی ، و نحوۀ ترکیب برخی از آن واژگان با ترخی دیگر را می شناسد.

«فایده علم نحو»

در بارۀ فایدۀ علم نحو نیز گفته اند: اگر فراگیرندگان این علم، اصول و قواعد این فن را رعایت کنند بی گمان می توانند زبان خود را از خطاهای گفتاری مصون بدارند؛ بدین توضیح که مثلا اگر با کلماتی چون «ان» و «زید» و «قائم» روبرو شوند می توانند آن را بطور صحیح خوانده و بگویند: «إنَّ محمداً قائمٌ»؛ این یک خبر است، و مقصود گوینده این است که بگوید: «بطور یقین محمد ایستاده است». در صورتی که اگر قواعد نحوی را رعایت نکنند و بجای آن بگویند: «إنّ قائماً محمدٌ» می فهمیم که گوینده خواسته بگوید: «احدی غیر از محمد نایستاده است» در حالی که این معنا خلاف مقصود گوینده است.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 مهر1392 | 10:56 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
تجزیه و ترکیب

تجزیه و ترکیب چیست؟

در عبارات عربی، اعم از قرآن، حدیث، قصائد، اشعار و حتی یک جملۀ کوتاه، دو نگرش وجود دارد؛ یکی نگرش در هیئت فعلی و اصل مادۀ هر واژه است، اعم از این که آن واژه اسم باشد یا فعل و یا حرف، و نگرش دیگر در علت پیدایش زیر و زَبَرِ حرف آخر در هر واژه است؛ از باب مثال، در جملۀ «إِنَّ حَسَناً قائِمٌ»، گاهی نگاه به فرد فرد واژه ها مانند: «إنّ»، «حَسَناً» و «قائمٌ» آنهم از جهت ماده و ذات یکایک آنهاست؛ یعنی می پرسند: «إنّ» چیست؟ باید پاسخ دهیم: یکی از حروف مشبهه بالفعل. می پرسند: «حسن» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: صفت مشبهه است بر وزن «فَعَلٌ». می پرسند: «قائمٌ» چیست (چه صیغه ای است)؟ باید پاسخ دهیم: اسم فاعل است، بر وزن «فاعلٌ».

ولی گاهی نگاه به ترکیب واژه ها با یکدیگر است؛ یعنی می خواهند بدانند حرف آخر هر واژه را با چه زیر و زَبَری بخوانند. پس اگر در بارۀ همان جملۀ (إِنَّ حَسَناً قائِمٌ) بپرسند: «إِنّ» صحیح است یا «أَنّ»؟ باید پاسخ دهیم: چون الف و نونِ مشدد در ابتدای جمله است «إِنَّ» به کسر همزه صحیح است.

بعد اگر بپرسند: «إِنَّ حَسَناً قائِمٌ» صحیح است یا «إِنَّ حَسَنٌ قائِماً»؟ باید پاسخ دهیم: حسن چون اسم إِنَّ است منصوب و قائم چون خبر آن است مرفوع خوانده می شود.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: تجزیه و ترکیب

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 مهر1392 | 10:54 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اسم مثنی دلالت بر دو شخص یا شیء می کند به عنوان مثال:

کتابانِ : دوکتاب  ( یک کتاب و یک یک کتاب دیگر).

اما « قمرانِ » به معنی یک ماه و یک ماه دیگر نیست. بلکه در ادبیات عرب منظور از قمران ، (ماه و خورشید) است.

به این نوع اسماء در زبان عربی «ملحقات به مثنی» گفته میشود:

- الثقلان : الانس والجان

-الوالدان : الاب و الام .

-الداران : الدنيا و الآخرة .

-العشاءان : المغرب والعتمة .

-الأصغران : القلب و اللسان .

-الأصفران : الذهب والزعفران.

- الحَسَنَان : الحسن و الحسین.


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نکات کلیدی آموزنده

تاريخ : پنجشنبه 11 مهر1392 | 11:12 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
نويسنده:دکتر يدالله رفيعي(استاديار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز)

چکيده

در اين مقاله پس از شرح حال مختصر بحتري، شاعر قصيده، تمام ابيات قصيده، ذکر و لغات هر بيت به فارسي ترجمه شده است. در پايان، نکات صرفي، نحوي و بلاغي به طور مشروح آمده است. ابيات به گونه اي شرح شده است که براي خواننده اطلاعات ذيل حاصل مي شود:
1.علت مهاجرت بحتري از شام به عراق.
2.مقايسه ي بين سرزمين ايران و شبه جزيره عربستان از نظر آب و هوا و همت مردم آن، در آباد کردن سرزمينشان.
3.شرح اجزاء مختلف کاخ و توصيف نحوه ي معماري و هنرهاي تزييني که در آن به کار رفته است.
4.چگونگي ملاقات خسرو پرويز با هيأتهاي نمايندگي که از نقاط مختلف به آنجا مي آمده اند.
5. بيات
6. بيان عزت و شوکت ساسانيان و گونگي ذليل شدن آنها.
7.جنگهاي ايرانيان در زمان ساسانيان، و موارد بسيار ديگر که در مقاله به ان اشاره شده است.
واژه هاي کليدي: بحتري، منبج، داليه، چموش و سرکش


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، متون نظم ونثر عربي همراه با ترجمه فارسي ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نکات کلیدی برگزیده

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 11 مهر1392 | 10:57 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
قُم لِلمُعلِّمِ  وَفِّهِ  التَّبجیلا                                  کادَ المعلِّمُ  أن یکونَ رسُولا

2- أعَلمتَ أشرفَ أو أجلَّ مِن الَّذی                        یَبنی و یُنشِیءُ أنفساً و عقولا

3- سُبحانکَ  اللّهُمَّ  خیرَ معلِّمٍ                              عَلَّمتَ  بِالقلمِ  القرونَ الأولی

4- أرسلتَ بالتَّوراةِ موسی مُرشدا                         و ابنَ البَتولِ  فَعَلَمَ   الإنجیلا

5- وَ فَجَرتَ َِینبوعَ البیانِ  مُحمَّداً                          فَسَقَی الحدیثَ،وناوَلَ التَّنزیلا

6- رَبّوا عَلَی الإنصافِ فِتیانَ الحِمی                      تَجِدوهُمُ  کَهفَ الحقوقِ کُهولا

7- فَهوَ الَّذی یَبنی الطِّباعَ قَویمةً                          وَهوَالّذی ِیَبنی النّفوس عُدولا

8- ویُقیمُ مَنطِقَ کلّ أعوجِ مَنطق                          و یُریهِ رأیاً فی الأمورِ أصیلا

9- و إذا أُصیبَ القومُ فی أخلاقِهِم                          فَأقِم  علیهِم  مَأتماً و عویلا

10- و إذا النِّساءُ نَشَأنَ فی أُمّیَّةٍ                        رَضَعَ الرِّجالُ جهالةً و خُمولا

11- لیسَ الیَتیمُ مَن إنتهی أبواهُ مِن                      هَمِّ الحیاةِ  ، و خَلَّفاهُ  ذَلیلا

12- إنَّ الیتیمَ هو الّذی تَلقَی لَهُ                            أُمّاً تَخَلَّت ، أو أباً  مَشغولا

* * *

شرح قصیده:

 - قُم لِلمُعلِّمِ  وَفِّهِ  التَّبجیلا                                  کادَ المعلِّمُ  أن یکونَ رسُولا

قُم: فعل امر از قامَ یَقومُ به معنی «به پا خیز»  /  وفّ  :  به طور کامل ادا کن /  تبجیل تعظیم

« به خاطر احترام و تعظیم مقابل معلم بایست چون که نزدیک است معلم در تعلیم علم و اخلاق مانند پیامبر باشد.»

- أعَلمتَ أشرفَ أو أجلَّ مِن الَّذی                        یَبنی و یُنشِیءُ أنفساً و عقولا

أجلّ: بزرگ تر  / أنشأَ : رَبّی 


« آیا کسی بهتر و شریف تر از آن کسی که اخلاق را در انسانها وعلم را در عقل ها می کارد می شناسی»

- سُبحانکَ  اللّهُمَّ  خیرَ معلِّمٍ                              عَلَّمتَ  بِالقلمِ  القرونَ الأولی

« ای خدای پاک ومنزّه، تو اولین معلمی هستی که به انسان بوسیله قلم احوال قرن های اولیه راآموختی »

- أرسلتَ بالتَّوراةِ موسی مُرشدا                         و ابنَ البَتولِ  فَعَلَمَ   الإنجیلا

مُرشد: هدایت کننده / ابنَ البَتولِ : لقب حضرت مریم علیها سلام/ البَتولِ: آن که ازدواج نکند.

«حضرت موسی را به همراه کتابش تورات برای هدایت مردم فرستادی و حضرت عیسی را با انجیل برای هدایت بشر به سوی خیر مبعوث نمودی»   

- وَ فَجَرتَ َِینبوعَ البیانِ  مُحمَّداً                          فَسَقَی الحدیثَ،وناوَلَ التَّنزیلا

فَجَرتَ: جاری کردی/ َِینبوعَ: چشمه آب ج: ینابیع/ ناوَلَ: أعطی /التَّنزیل: قرآن

« وچشمه های حکمت و بیان را به وسیله ی قرآن بر زبان حضرت محمد(ص) جاری ساختی تا با احادیث شریف و قرآن،  تعالیم و واجبات مسلمانان را به آنان یاد دهد»

 - رَبّوا عَلَی الإنصافِ فِتیانَ الحِمی                      تَجِدوهُمُ  کَهفَ الحقوقِ کُهولا

رَبّوا: فعل امربه معنی هذّبوا/ فِتیان: مفردش   الفتی : جوان تازه / الحِمی  : حمایت کننده/ کَهفَ: ج کُهوف: غار ، پناهگاه/ کُهول: مفردش کَهل: هر کس که سنش بین 30و 50 باشد .  

« در کودکی به اولاد خود انصاف را تعلیم دهید تا در بزرگی یا میان سالی حامی یا پناهگاه عدل و حق باشند»

-فَهوَ الَّذی یَبنی الطِّباعَ قَویمةً                          وَهوَالّذی ِیَبنی النّفوس عُدولا

الطِّباعَ: مفردش الطبع / قَویمةً : أی سدیدة ، محکم/ عُدول: مفردش عادل

«إنصاف و حفظ حقوق دیگران است که طبع و سرشت انسان را سالم می کند و عدالت را در نفس انسان می کارد.»

- ویُقیمُ مَنطِقَ کلّ أعوجِ مَنطق                          و یُریهِ رأیاً فی الأمورِ أصیلا

  یُقیم: راست می کند/  مَنطِقَ: کلام ( گاهی برای غیر انسان نیز استعمال می شود ) / أعوجِ: منحرف ، کج/ رأی : نظر/ أصیل: شریف

«انصاف است که کلام انسان را صحیح می گرداند و او را قادر می کند تا دیگران را قانع کند  وآراء محکم  و اصیل بدهد»

- و إذا أُصیبَ القومُ فی أخلاقِهِم                          فَأقِم  علیهِم  مَأتماً و عویلا

 أُصیبَ: فعل مجهول از أصابَ / مَأتم: ماتم ج مآتِم/   عویل: گریه شدید و بلند

« علم به تنهایی برای ساختن و اصلاح جامعه و پیشرفت مردم آن  کافی نیست بلکه اخلاق اهمیت زیادی در آن دارد و ملتی که اخلاق نداشته باشد لابد از بین خواهد رفت»

بیت زیر از حافظ ابراهیم  نیز به این مضمون اشاره می کند:

« لا تَحسَبَنَّ العلمَ یَنفعُ وحدَهُ                         ما لَم یُتَوَّج ربُّهُ بِخَلاقِ»

 - و إذا النِّساءُ نَشَأنَ فی أُمّیَّةٍ                        رَضَعَ الرِّجالُ جهالةً و خُمولا

نَشَأ: پرورش یافت/ أُمّیَّةٍ: بیسوادی / رَضَعَ:   مکیدن شیر/ خُمول: ضعف و سستی

« اگر برای زنان فرصتی پیش نیاید تا علم و اخلاق بیاموزند  فرزندان آنها نیز جاهل و ضعیف به با خواهند آمد»

حافظ ابراهیم  نیزگفته:

« ألأُمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها                   أعددتَ شعباً طیِّبَ الأعراق»

 - لیسَ الیَتیمُ مَن إنتهی أبواهُ مِن                    هَمِّ الحیاةِ  ، و خَلَّفاهُ  ذَلیلا

- إنَّ الیتیمَ هو الّذی تَلقَی لَهُ                         أُمّاً تَخَلَّت ، أو أباً  مَشغولا

خَلَّفَ: تَرَکَ ، برجای گذاشت/ تَخَلَّت: تنها گذاشت ، ترک کرد

« یتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را تنهاو ذلیل در این دنیا  بگذارند بلکه  یتیم کسی است که مادرش در تربیت او  کم کاری کند و پدرش از پرورش  و توجه به او  غافل باشد»

منقول:kazmi.blogfa.com


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، متون نظم ونثر عربي همراه با ترجمه فارسي ، آموزش صرف ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: نکات کلیدی برگزیده

تاريخ : پنجشنبه 11 مهر1392 | 10:54 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

نگاهی اجمالی بر قواعد مقدماتی زبان عربی

اقسام کلمه در زبان عربي

 ۱- اسم: کلمه ای است که دارای معنی مستقلی است ودلالت بر زمان هم نمی کند. مانند جِدار(ديوار)-حديقه(باغ)-هذا-ذلک-نحن

 ۲-فعل: کلمه ای است که دارای معنای مستقلی است ودلالت بر زمان هم می کند. مانند شَرِبَ(نوشيد).

۳-حرف: کلمه است که دارای معنای مستقل نيست ودلالت بر زمان هم نمي کند .مانندفی (در).


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، قواعد پايه اي راهنمايي ، آموزش صرف
برچسب‌ها: صرف

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 11 مهر1392 | 0:49 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

 درس اول

 فعل ماضی :
فعل ماضی از یک ریشه (ماده ، بن ) به علاوه تعدادی «ضمیر» ساخته می شود.
صرف فعل ماضی :

  مفرد مثنی جمع
غایب مذکر ذَهَبَ ذهبا ذهبوا
مؤنث ذَهَبَتْ ذهبتا ذَهَبْنَ
مخاطب مذکر ذَهبتَ ذهبتا ذهبتم
مؤنث ذَهَبتِ ذهبتما ذَهبتُنَّ

 

متکلم ( ذهَبْتُ - ذَهَبْنا)

 


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر
برچسب‌ها: عربی یک

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 10 مهر1392 | 0:0 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اولین گام ترکیب شناخت نوع جمله است.

       جمله ها در زبان عربي دو نوع است؛1) جمله ي فعليه:  كه با فعل شروع مي شود و اركان اصلي آن فعل وفاعل و مفعول مي باشند. مانند:(1)«شَرِبَ الطِّفْلُ الْماءَ مِنَ الْقَدَحِ.»=اين جمله فعليه مي باشد؛بنابراين تركيب جمله به اين ترتيب است:«شَرِبَ»=فعل، «ألطِّفْلُ»=فاعل ومرفوع است،«ألْمَاءَ»=مفعولٌ به ومنصوب است،«مِنَ الْقَدَحِ»=جارومجرور است.

  2)جمله ي اسميِّه: كه غالباً با اسم شروع مي شودواركان اصلي آن مبتدا و خبر مي باشند.مانند:(2)«ألْعِلْمُ مُفِيدُ.»=اين جمله اسميه مي باشد؛بنابراين تركيب جمله به اين ترتيب است:«ألْعِلمُ»=مبتداومرفوع است،«مُفِيدٌ»=خبر ومرفوع است.(3)«هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.» =اين جمله اسميه مي باشد؛بنابراين تركيب اين جمله به اين ترتيب است:«هُمْ»=مبتداومرفوع است.«مُسْتَكْبِرُونَ»=خبرو مرفوع است.(4)«فَتَحَ الْمُعَلِّمُ الْكِتابَ فِي الصَّفِّ.»=اين جمله فعليه مي باشد؛بنابراين تركيب اين جمله به اين ترتيب است:«فَتَحَ»=فعل،«ألْمُعَلِّمُ»=فاعل ومرفوع است،«ألْكتابَ»=مفعولٌ به ومنصوب است،«فِي الصَّفِّ»= جارومجروراست.(5)﴿لاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ. =اين جمله فعليه است؛بنابراين تركيب اين جمله به اين ترتيب است:«لاتَلْبِسُوا» =فعل وفاعل،ضميربارز«واو»فاعل،«ألْحَقَّ»=مفعولٌ به ومنصوب است،«بِالْباطِلِ»=جارومجروراست.﴿أنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَي رَسُولِهِ...    .=اين جمله فعليه است؛بنابراين تركيب اين جمله به اين ترتيب است:«أنْزَلَ»=فعل،«اللهُ»=فاعل ومرفوع است،«سَكِينَةَ»=مفعولٌ به ومنصوب است،«علَي رَسُولِ»=جارومجروراست.

  همانطوريكه درمثالها ملاحظه كرديد ؛ مبتدا وخبر دو ركن اصلي جمله اسميه مي باشند. مبتدا اسم مرفوعي است كه       مي خواهيم درباره ي آن خبرياتوضيحي بدهيم وتقريباً معادل نهاد درزبان فارسي مي باشدوغالباً درآغازجمله اسميه مي آيد.خبر اسم يا عبارت مرفوعي است كه درباره ي مبتدا،خبر مي دهد،خبر مي تواند به صورت جمله،جارومجرور،اسم بيايد.

  فاعل اسم مرفوعي است كه هميشه پس ازفعل مي آيديادرخودفعل وجودداردوفعل به آن نسبت داده مي شود، فاعل :كننده ي كاريابه وجودآورنده ي حالتي مي باشد.مانند:«الطالِبُ»دراين جمله؛«ذَهَبَ الطَّالِبُ.»يا«الطَّالِبَةُ»دراين عبارت«قَرَاَت الطَّالِبَةُ الْقُرْآنَ.»يا«ضميربارزواو»دراين جمله؛«اُسْجُدُوا.»يا«ألباطلُ»دراين عبارت؛«زَهَقَ الْبَاطِلُ.»

حالات فاعل

1-اسم ظاهر:﴿قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. ، ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.

2-ضميربارز:﴿ ألَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمَلُوا الصَّالِحاتِ.،﴿يَامَرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي. ،﴿وَ لاتَقُولُوالِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أمْواتٌ بَلْ أحْيَاءٌ.

3-ضميرمستتر:﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثلاًلِلَّذِينَ آمَنُوا إمْرَأةَ فِرعَونَ إِذْ قَالَتْ(ضميرمستترهِيَ) رَبِّ إِبْنِ(ضميرمستترأنتَ) لِي عِندَكَ بَيتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي(ضميرمستترأنتَ) مِنْ فِرعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي(ضميرمستترأنتَ) مِنَ الْقَومِ الظَّالِمِينَ.

وجـوب تأنيث فعل

—            درسه مورد واجب است كه فعل حتماً مؤنَّث آورده شود؛

1- هرگاه فاعل مؤنَّث حقيقيّ(مُدَرِّسَةٌ) وچسبيده به فعل باشد .  مانند: «سَافَرَتْ مُعَلِّماتٌ إِلَي مَشْهَدَ.»تركيب:جمله فعليه مي باشد. «سَافَرَتْ»=فعل، «مُعَلِّماتٌ»=فاعل ومرفوع به إعراب اصلي وظاهري وفاعل اسم ظاهراست.«إِلَي مَشْهَدَ»=جارومجرور ومجرور به إعراب فرعي وظاهري است.

2- هرگاه فاعل ضميري باشد كه به مؤنَّث حقيقيّ برگردد. مانند: «ألْمُدَرِّسَةُ جَلَسَتْ عَلَي الْكُرْسِيِّ.»تركيب:جمله اسميه است. «ألْمُدَرِّسَةُ»=مبتداومرفوع به إعراب اصلي وظاهري است،«جَلَسَتْ ...»=خبر،جمله ي فعليه و محلاًّ مرفوع است.«جَلَسَتْ» = فعل وفاعل ضميرمستترهي فاعل است.«عَلَي الْكُرْسِيِّ»=جارومجرور ومجرور به إعراب اصلي وظاهري است.

 

3- هرگاه فاعل ضميري باشد كه به مؤنَّث مجازي برگردد. مانند: «ألسَّاعَةُ إِنْكَسَرَتْ.»تركيب:جمله إسميه مي باشد. «ألسَّاعَةُ»= مبتدا ومرفوع به إعراب اصلي وظاهري است،« إِنْكَسَرَتْ»=خبر،جمله فعليه ومحلاًّمرفوع است.وفعل وفاعل ضميرمستترهِيَ فاعل است.


موضوعات مرتبط: عربی یک عمومی متوسطه ، عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي دو انساني ، عربي سه انساني ، آموزش نحو
برچسب‌ها: جمله , ترکیب , فاعل , تانیث , حالات فاعل

تاريخ : سه شنبه 19 شهریور1392 | 8:10 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

اسم از نظر عدد

1) مفرد : كِتَاب، مُدَرِّس ، طَالِبة. 2) مُثَنَّي:1- درحالت رفعي: كِتَابَانِ ، مُدَرِّسَانِ .2-دردو حالت نصبي وجرِّي: كِتَابَيْنِ ، مُدَرِّسَيْنِ . 3) جمع: جمع مكسر: كُتُب. جمع سالم  مؤنَّث : طَالِبَات،مذكر:مُدَرِّسُونَ، مُدَرِّسِينَ.اسم جمع : نِسَاء ، شَعْب ، اُسْرَةَ .اسم جمع : اسمي است كه بر بيش از دو چيز يا دو فرد دلالت مي كند اما از جنس خودش،مفرد ندارد.مانند:نَاس،جَيْش.

اسمهايي كه مي توانند جمع مذكرسالم،جمع بسته شوند

1)اسم خاص(عَلَم) مذكَّرعاقل. مانند: حَامِدٌ؛حَامِدُونَ درحالت رفعي و حامِدِينَ دردوحالت نصبي وجَرِّي.

2)صفت مذكر عاقل(انسان). مانند: مُدَرِّس؛مُدَرِّسُونَ درحالت رفعي و مُدَرِّسِينَ دردوحالت نصبي وجرِّي.

 

اسمهايي كه به صورت جمع مؤنث سالم جمع بسته مي شوند

1)     عَلَم مونث : مريمات.

2)      صفات مونث يا هر كلمه اي كه علامت تانيث دارد : مُدَرِّسات.

3)     مصدرهايي كه بيش از سه حرف دارند: اطِّلاعات ، تحولات .

4)     كلمات غير عربي : تليفونات ، دلارات ، ريالات.

«إســـم ازنظر جــنـس»

111

نشانه هاي تانيث:1- ة : فَاطِمَة ، در صورتي « ة » علامت تانيث است كه نشانه ( علامت ) مبالغه نباشد . مانند:  علّامة كه بر زن و مرد بسيار دانا گفته مي شود. 2- اء(الف ممدودة) : زَهْرَاء ، حَمْرَاء . 3- ي(الف مقصورة) : كُبْري ، دُنْيا .در صورتي «الف ممدوده»و«الف مقصوره»علامت تانيث مي باشند كه جزء حروف اصلي كلمه  نباشند.

مذكَّر:حقيقي : به مرد يا حيوان نر دلالت مي كند : مانند: رَجُل ، دِيك .مجازي : بر مرد يا حيوان نر دلالت نمي كند ، اما قواعد مذكر در موردش اجرا مي شود. مانند: قمر ، كتاب .

مؤنَّث:حقيقي : بر زن يا حيوان ماده دلالت مي كند . مانند: اِمْراَة ، دَجَاجَة.مجازي : بر زن يا حيوان ماده دلالت نمي كند. اما قواعد تانيث در موردش اجرا مي شود . مانند: شمس ، اَرْض ، منضدة. معنوي : اسم مونثي است كه هيچيك از نشانه هاي تانيث را ندارد. مانند : مريم ، ارض ، شمس .لفظي : اسم مذكري است كه يكي از نشانه هاي تانيث را دارد. مانند : معاوية ، طلحة ، زكرياء.

اسمهاي مونث مجازي

1)     اكثر اعضاي زوج بدن . مانند : يَد ، عَيْن ، بجز خَدّ وحاجب.

2)      اسامي بادها .مانند : صبا.

3)     اسمهاي شهر ها و كشور ها . مانند : ايران ، طهران .

4)     جمعها ي غير انسان( غير عاقل ) . مانند : ابواب ، مصابيح .

5)     اسمهاي معنايي كه دارا ي علامت تانيث هستند ، مانند : عفة ، عزّة ، حِكْمَة.

6)     برخي از اسمها به صورت سماعي(بدون قاعده)مونث ميباشندكه مهمترين آنهاعبارتنداز:ارض،نفس،دار،نار،جهنم،شمس ،بِئْر.


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع
برچسب‌ها: قواعد , سال چهارم انسانی , اسم مفرد , مذکر , مونث

تاريخ : سه شنبه 19 شهریور1392 | 8:5 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |


۱ ) در صیغه های سوم ، نهم  و  دهم  اعلال به حذف وجود دارد .

۲ ) در صیغه هایی که مختوم به عله هستند در حالت رفعی اعلال به اسکان وجود دارد یعنی حرکت ضمه ی إعرابی ظاهر نمی شود .

 نکته ی مهم : صیغه هایی که مختوم به عله هستند ، در صورت جزم اعلال به حذف صورت می گیرد .

 ۳ ) امر تابعی از مضارع آن است .

 نمونه صرف مضارع و امر از ناقص یایی               « هَدَی  یهدي  »( =  فــَـعَـلَ ، یَفـْعِــلُ )

 

       هو  يهدي        هی  تهدي              انتَ تهدي         انتِ  تهدیـن              انا أهدي

       هما  يهديان    هما  تهديان             هما  تهديان        هما  تهديان            نحنُ  نهدي

       هم  يهدونَ      هنّ  يهدينَ              انتم  تهدونَ        انتنّ  تهدين              

 

                                                         إهـد ِ            إهـدی

                             امر مخاطب          إهـديا            إهـديا

                                                        إهـدوا           إهـدين

 

نمونه صرف مضارع و امر از ناقص واوی              « غزا  یغـزُو  »  ( =  فــَـعَـلَ ، یَفـْعُــلُ )

 

      هو  یغـزُو         هی  تغـزُو                انتَ تغـزُو           انتِ  تغـزیـن                انا أغـزُو

      هما  یغـزُوان    هما  تغـزُو ان             هما  تغـزُوان       هما  تغـزُوان              نحنُ  نغـزُو

      هم  یغـزُونَ      هنّ  یغـزُونَ               انتم  تغـزونَ        انتنّ  تغـزون               

 

                                                                أغـزُ            أغـزی

                                    امر مخاطب          أغــزوا         أغـزوا

                                                               أغــزوا         أغـزون

 

 

 نمونه صرف مضارع و امر از ناقص یایی       « نــَسِـیَ  یَـنـْسَی »  ( =  فــَـعِـلَ ، یَفـْعَــلُ )

 

       هو  یَـنـْسَی      هی  تـَـنـْسَی           انتَ تـَـنـْسَی       انتِ  تـَـنـْسَین              انا ا َنـْسَی

      هما  یَـنـْسَیان    هما  تـَـنـْسَیان          هما  تـَـنـْسَیان    هما  تـَـنـْسَیان             نحنُ  نـَـنـْسَی

       هم  یَـنـْسَونَ    هنّ  یَـنـْسَینَ            انتم  تـَـنـْسَونَ       انتنّ  تـَـنـْسَین             

 

                                                                      اِنـْسَ            اِنـْسَی

                                           امر مخاطب          اِنـْسَیا           اِنـْسَیا

                                                                      اِنـْسَوا           اِنـْسَین

 

 استثناء : در صرف مضارع  « رأی » همزه حذف می شود که در زیر می آید :

 

صرف ماضی « رَأیَ »  ( = مهموز العین  و الناقص )

                                         

        هو  رأی      هی  رأت                انتَ  رأیـتَ       انتِ  رأیـتِ                انا  رأیـتُ

        هما  رأیا      هما  رأتا                هما  رأیتما       هما  رأیـتم              نحنُ  رأیـنا

        هم  رأوْ ا      هنّ  رأیـنَ              انتم  رأیـتم        انتنّ  رأیـتنّ    

           

 صرف مصارع « رَأیَ  یَـرَی »  ( = مهموز العین  و الناقص )

 

      هو  یَـرَی       هی  تـَـرَی                 انتَ تـَـرَی          انتِ  تـَـرَین               انا ا َرَی

      هما  یَـرَیان    هما  تـَـرَیان                هما  تـَـرَیان       هما  تـَـرَیان             نحنُ  نـَـرَی

      هم  یَـرَونَ      هنّ  یَـرَینَ                  انتم  تـَـرَونَ       انتنّ  تـَـرَین              

 

                                                                  رَ              رَی

                                      امر مخاطب          رَیا            رَیا

                                                                 رَوا           رَین


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، آموزش صرف
برچسب‌ها: فعل معتل

تاريخ : دوشنبه 21 مرداد1392 | 8:15 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
در افعال مزید همان  قوانین فوق الاشاره وجود دارد البته بعضا چند نکته خارج از این موارد وجود دارد که بیان می گردد :

نکته ۱) مثال واوی اگر به باب افتعال وارد شود ابتداء حرف عله در « تاء » باب افتعال ادغام می گردد ، آنگاه  همانند افعال سالم صرف می شود . مانند :

« وفق » :           اتــَّفــَقَ           یَــتــَّفِـقُ             اتــَّفِـقْ             اتــِّفاق

نکته ۲ ) فعل اجوف در باب های «  تفعیل ، مفاعلة  ، تفاعل  و  تفعّـل  »  فاقد تغییر است .مانند :

« بیـن » در باب تفعیل :           بَیــَّنَ             یُـبَــیــِّنُ            بَــیــِّنْ              تبــیــیـن

« قوم » در باب مفاعله :          قاومَ              یُقاومُ               قاوِمْ                مُقاومَة

« فوت » در باب تفاعل :          تــَفاوَتَ           یَتــَفاوَتُ           تــَفاوَتْ            تــَفاوُت

« فوق » در باب تفعّـل :           تــَفــَوَّ قَ        یَـ تــَفــَوَّ قُ        تــَفــَوَّ قْ           تــَفــَوّ ق

  

 نکته ۳ ) فعل اجوف در باب های « افعال ، استفعال ، افتعال و انفعال  بر قالب و وزن های زیر می آیند :

باب افعال :                         أفال                 یُفیل                إفالة

مانند : شار « شور »              أشار         یُشیر        إشارة

 

باب استفعال :                    إستفال           یَستفیل          إستفالة

مانند : جاب « جوب »            ‌إستجاب         یستجیب          إستجابة

 

باب افتعال :                        إفتال               یفتال              إفتیال

مانند : خار «خیر »                 ‌إختار               یختار              إختیار

 

باب انفعال :                        إنفال               ینفال               إنفیال

مانند : قاد « قید »                 ‌إنقاد                ینقاد                إنقیاد

 

تذکر مهم : دانستن قواعدی که در ذیل می آید  ( قواعد اعلال ) به خودی خود فاقد ارزش علمی است و آگاهی از آنها تنها در صورتی مفید است که این قواعد را بتوان در مرحله عمل بکار برد .

شایان توجه است که این قواعد صرفا در کتاب های قدما درج شده است و در روش جدید آموزش از این شیوه در آموزش فعل های معتل نباید استفاده شود و بیان این نکات در اینجا از این باب است که دیگرانی با ذکر این  نکات  دانش آموزان عزیز را دچار سردرگمی و یا ... ننمایند .

۱ ) واو حرف عله متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف می شود .

مانند : قَوَل َ = قال َ

۲ ) یاء حرف عله متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف می شود

مانند : یَـخـْشـَیُ = یَـخـْشـَی

 ۳ ) واو حرف عله متحرک ما قبل مکسور قلب به یاء می شود  ( واو در موضع حرکت است ).

مانند قـُـوِلَ ـــ  قِـولَ = قیلَ

 ۴ ) واو حرف عله متحرک و ما قبل آن حرف صحیح و ساکن باشد ، فتحه را به ما قبل می دهند .

مانند :  یُقـْوَل ُ ـــ یُـقـَـول ُ

 ۵ ) واو حرف عله متحرک و ما قبل آن حرف صحیح و ساکن باشد ، فتحه را به ما قبل می دهند .( واو در موضع حرکت است )

مانند :  یُقـْوَل ُ ـــ یُـقـَـول ُ = یُـقال

 ۶ ) ضمه بر واو ثقیل است نقل به ما قبل می شود .

مانند : امر قال یقول : اُقـْـوُلْ = قُلْ ( با وجود حرکت قاف از همزه مستغنی شد ) ، یدعُوُ = یدعُو

 ۷ ) کسره بر واو ثقیل است نقل به ما قبل می شود .

مانند  : قـُـوِلَ = قِـولَ

 ۸ ) کسره بر یاء ثقیل است نقل به ما قبل می شود.

 مانند :  یَـبْـیـِـعُ = یَـبیـعُ  ، بُـیـِعَ = بیعَ  ( بعد از سلب حرکت ما قبل )

 ۹ ) در التقاء ساکنین حرف عله حذف می شود .

مانند :  یَـقـُولـْنَ = یَـقـُلـْنَ

 ۱۰ ) اگر واو میانه یاء مفتوحه و کسره لازمه باشد بخاطر ثقیل بودن می افتد .

مانند : مضارع وعد : یَـوْعَـدُ = یَـعِـدُ

 ۱۱ ) ضمه بر یاء ثقیل است یاء حرف عله متحرک ما قبل مکسور قلب به یاء می شود

مانند :  یَـهْـدِیُ = یَـهْـدِی

۱۲ ) در ناقص واو  و یاء در پنج لفظ بیافتد به جزم .                    

مانند  :‌لم + یهدِی = لم  یهدِ     ،     لم + یدعُو = لم  یدعُ    ،     لم + یخشـَی = لم  یخشَ

 ۱۳ ) ضمه بر یاء ثقیل است نقل به ما قبل می شود.

مانند  : اسم مفعول از باع  یبیع ـــ مَبْـیُـوع  در التقاء ساکنین عله می افتد : مَبُوع واو را قلب به یاء کردند  و ما قبل را مکسور تا مشتبه نشود با اجوف واوی

۱۴ ) اگر اَفعَل و اِستَفعَلَ از معتل العين (اجوف) باشد، حرکت عين آن ها به فاء منتقل و به «الف» تبديل می شود سپس چون دو الف جمع شده اند يکی از آن ها را حذف می کنيم و به جای آن در آخر مصدر حرف «ة» می افزاييم مانند :

 «  اِشارة    -     إغاثَة         و          اِستخارة       -     استقامة    »

۱۵ ) اگر تَفَعَّل و تَفاعَلَ از معتل اللام باشد «الف» آخر آن ها بدل به «ياء» و ماقبلش مکسور می شود مانند: «تَأنَّی  تَأَنّي     و    تَغاضَی تَغاضِي ».


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، آموزش صرف
برچسب‌ها: فعل معتل

تاريخ : دوشنبه 21 مرداد1392 | 8:14 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
      التمییز نکرةٌ جامدةٌ منصوبة ٌ تزیل ابهامَ ما قبلها :تمییز اسمی است نکره و جامد که ابهام ما قبل خود را بر طرف می سازد :

-  اشتهر التاجرُ أمانةً ( تاجر از لحاظ امانت مشهور شد یا امانت داری تاجرمشهور شد).

-  هذا ذراعٌ أرضاً ( این یک ذرع زمین است ) .

به امانة ًتمییز نسبت یا جمله و به ارضا تمییز مفرد گفته می شود . زیرا امانت ابهام را از جمله ماقبل برطرف کرده و ارضا ابهام را ازیک کلمه قبل یعنی ذراعٌ بر طرف نموده است .

 

1- التمییز المفرد یقع فی اربعة مواضع ، تمییز مفرد در چهار مورد واقع می شود :

   بعد از مساحت ، بعد از وزن ، بعد از پیمانه  و بعد از عدد .

-          ذهبتُ کیلومترا ً سبیلاً . سبیلاً بعد از مساحت واقع شده تمییز مفرد است .

-           اشتریت ُ مترین ِ قماشاً. دو متر پارچه خریدم، قماشاً در اینجا تمییزمفرد است زیرا بعد ازواحد وزن قرارگرفته است.

-           شربتُ کوباً شایاً . یک فنجان چای نوشیدم ، شایاً بعد از پیمانه قرار گرفته تمییز مفرد و منصوب است .

-          بعتُ احد عشر َ کتاباً . یازده کتاب فروختم (خریدم ). کتابا ً بعد از عدد قرار گرفته تمییز مفرد و منصوب است .

 

نکته1 :  تمییز اعداد همیشه منصوب نیستند ؛معدود یا تمییز اعداد سه تا ده جمع و مجرور است ، معدود یا تمییز ده تا صد مفرد و منصوب است ، معدود یا تمییز صد بیشتر مفرد و مجرور است و لزومی ندارد که حتماً منصوب باشد .

 

2- التممیزالمفسر ابهام النسبة  علی قسمین : تمییزنسبت  دو نو ع است :

 2- 1- منقولٌ عن الفاعل أو المفعول أو المبتدا : که از فاعل ،مفعول و مبتدا به تمییز تبدیل می شود. بهترین روش برای برگرداندن تمییز به اصل آن ابتدا تشخیص اسمیه یا فعلیه بودن جمله است. اگر جمله اسمیه بود که تمییز در اصل مبتدا بوده است ولی اگر جمله فعلیه باشد یک روش این است که: 1- لازم یا متعدی بودن فعل را در نظر می گیریم اگر فعل لازم باشد تمییز در اصل فاعل بوده است و اگر فعل متعدی باشد تمییز در اصل مفعول بوده است . روش دیگر در جمله فعلیه این است که 2- اگر کلمه قبل از تمییز مرفوع باشد تمییز در اصل فاعل بوده و اگر منصوب باشد تمییز در اصل مفعول بوده است . مثال : 

- فاض َ الإناءُ ماءً . در اصل اینگونه بوده است فاضَ إناءُ الماء ِ (آب ظرف پر شد یا ظرف پر شد از جهت یا ازنظر آب )

- حصدنا الأرضَ رُزّاً . در اصل حصدنا ارزَّ الأرضِ بوده است . الارّز = برنج

- علیُ اصغر منک سنّاً . در اصل سنُ علی ٍ اصغرُ منک بوده است.

- عاطفة ُاصغر منک سنا ً . در اصل سنُ عاطفة َ اصغرُ منک بوده است.(بعد از  افعل تفضیل اگر من بیاید برای مذکر و مونث یکسان بکار می رود )

نکته2 : در تمییزهای اصطلاحاً منقول برای ترجمه روانتر و بهتر ابتدا جمله را به اصلی که از آن منتقل شده است بر می گردانیم وسپس آن را ترجمه می کنیم تا ترجمه سلیسی بدست آید : ازددتُ علیاً ایماناً . اگر این جمله به این صورت ترجمه شود علی را ازجهت ایمان زیاد کردم ترجمه نارسا است پس آن را به اصل یعنی مفعول بر می گردانیم و سپس تر جمه می کنیم ؛ ایمان علی را زیاد کردم .

 

 2- 2 - غیر منقول عن شی ء : یا از چیزی نقل نشده است . مثل این جمله : کفی بالموت واعظاً . لله درُ ه فارساً ( همانطور که ملاحظه می نمایید تمییز در این مثالها بر خلاف توضیح اولیه مشتق است )کلماتی که معمولا مبهم هستند و به تمییز نیاز دارند عبارتند از؛ کفی ، ازداد ، اشتهر ، کبُر، ملاَ ، امتلاَ ، حسن ، قبُح ، طاب َ، افعل تفضیل و ....

 

تفاوت میان حال و تمییز :

یتفق الحال و التمییز فی انّهما اسمان نکرتان منصوبتان فضلتان رافعتان ابهام ماقبلهما

   هر دو اسمند نکره اند منصوبند زائد بر اعراب اصلی هستند که برطرف کننده ابهام ماقبل می باشند .

یفترقان فی ثلاثة دمور : در سه چیز متفاوتند : التمییز یکون اسماً فقط و الحال یکون جملة و الظرف أیضاً . التمییز مبینة للذوات و الحال مبینة للهیئات .حق التمییز الجمود و حق الحال الاشتقاق

1-      تمییز فقط می تواند اسم باشد ولی حال جمله و ظرف هم میتواند باشد .

2-       تمییز ذاتها و ملموسات را اشکار می سازد ولی حال حالتها ورفتارها را .

3-      تمییز در اصل باید جامد باشد ولی حال مشتق است.


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني ، آموزش نحو ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: تمییز

تاريخ : دوشنبه 21 مرداد1392 | 8:10 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
 (انه هو السمیع العلیم) رو ترکیب کنید وبگویید ه که به ان چسبیده و هو بعد از آن چه نقش هایی دارند؟خیلی ممنون
پاسخ:با عرض سلام وخسته نباشیدواما بعد

ان حرف مشبهه ه اسم ان محلا منصوب (ضمیر شان) هومبتدا السمیع خبر و العلیم خبر دوم وجمله هو السمیع العلیم خبر ان از نوع جمله اسمیه محلا مرفوع

اگر توضیحی درباره ی تجزیه ی فعل یاتی و این که مجرد یا مزید ثلاثی است بدهید. ببخشید یک سوال دیگه داشتم تجزیه ی فعل امر به چه صورت است؟مثلا فعل اعبد
پاسخ:سلام و متشکرم
یاتی : فعل مضارع للغائب ثلاثی مجردمعلوم معرب معتل و ناقص(صحیح و مهموز)
تجزیه فعل امر مثل تجزیه سایر فعل هاست اما چند نکته را باید توجه نمود(همیشه مبنی و معلوم می باشد) اعبد : فعل امر مفرد مذکر حاضر  مبنی برسکون معلوم  صحیح و سالم متعدیموضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش ترجمه و فنون آن ، پرسش و پاسخ نکات قواعدی ، پاسخ به سؤلات دوستان و همکاران ، ســــــؤال از شمــا پـاسـخ کامل و تحقیقـــی از ما

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 31 اردیبهشت1392 | 1:40 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
حجم:11مگابایت

 

توجه: این نرم افزار در ویرایش بعدی با امکاناتی حرفه ای  عرضه می شود لطفا انتقادت وپیشنهادتان  در رابطه با تغییرات در قسمت نظرات بنویسید


موضوعات مرتبط: عربی دو تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، بخش دانلودها

تاريخ : سه شنبه 31 اردیبهشت1392 | 1:32 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

تعریف علم صرف :

  صرف در لغت به معنی تغییر دادن است و در اصطلاح علمی است که به ما می آموزد چگونه کلمه ای را به صورت های گوناگون تغییر دهیم تا معانی مختلف بدست آید.

در هر زبانی بسیاری از کلمات از کلمه دیگر ساخته می شود مثلا در فارسی کلمات گفتم – گفتی – گفت – گوینده – بگو – می گوید – گویا – گویش ، از مصدر گفتن گرفته شده است .

در زبان عربی نیز تغییراتی در کلمه ایجاد می شود که گاه از یک کلمه دهها کلمه می توان ساخت . علمی که از این تغیرات بحث میکند صرف نامیده می شود . بنابراین باید علم صرف را بیاموزیم تا :


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 31 اردیبهشت1392 | 1:21 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
تجزیه به بررسی خصوصیات فردی هر کلمه بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در جمله میپردازد .به عنوان مثال تجزیه کلمه (معلِّم)در عبارت زیر چنین است المعلمُ یذهبُ المعلم:اسم مفرد-مذکر-مشتق-معرفه به ال-معرب

در مبحث صرف سه نوع کلمه وجود دارد :1فعل 2اسم 3حرف

فعل :کلمه ای است که انجام شدن کاری ویا داشتن حالتی را با داشتن زمان وشخص نشان میدهد.

اسم:کلمه ایست که دارای معنای مستقلی بوده ولی برزمان خاصی دلالت نمیکند .

حرف:کلمه ایست که به تنهایی دارای معنای کامل ومستقلی نیست بلکه در جمله به کار میرود .

حروف الفبا در عربی :الف (همزه)-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غف-ق-ک-ل-م-ن-و-ه-ی

تعداد حروف در عربی 28 حرف بوده ودر این زبان 4حرف وجود ندارد (پ-چ-ژ-گ) حروف الفبا در عربی به دو دسته حروف قمری وشمسی تقسیم میشود.

حروف شمسی :به حرفی گفته میشود که در صورت قرار گرفتن در ابتدای اسم واضافه شدن حرف تعریف (ال)به ابتداآن،حرف ال تلفظ نشده وبه جای آن حروف شمسی ای که بعد از آن قرار گرفته به صورت مشدد تلفظ میشود.14 حروف شمسی عبارتند از :ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن-

حروف قمری :حروفی میباشند که در صورت قرار گرفتن ابتدای هر اسم واضافه شدن حرف ال به ابتدای آن حرف ال تلفظ میشود .14 حروف قمری عبارتند از :الف ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ک-م-و-ه-ی-*فرق الف وهمزه :الف حرفی است که همیشه ساکن است وآنرا بصورت آتلفظ میکنیم ولی همزه علاوه براینکه میتواند ساکن باشد بلکه حرکات دیگر را هم قبول میکند .

انواع همزه :همزه وصل وهمزه قطع

همزه وصل همزه ای است که اگر در ابتدای جمله قرار گیرد تلفظ میشود ولی اگر در وسط جمله باشد تلفظ نمیشود .

همزه قطع همزه ایست که در هر کجای جمله باشد فرقی نخواهد داشت وتلفظ میشود .

حرکات

در عربی چهار نوع حرکت وجود دارد 1. فتحه 2کسره 3ضمه 4 سکون

تنوین نون ساکنی است که نوشته نمی شود ولی تلفظ میشود .

انواع تنوین 1. تنوین ضمه ٌ2تنوین کسره ٍ3تنوین فتحه ً

ترکیب

در ترکیب به سه مطلب توجه خواهیم داشت :

1.نقش کلمه

2.اعراب کلمه

3.نوع اعراب


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب

تاريخ : سه شنبه 31 اردیبهشت1392 | 1:17 قبل از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
«أنواع الفاء»

  1 ـ فاء السببية.   2-جواب الشرط    3 ـ حرف عطف    4 ـ حرف تعليل  

 5 ـ زائدة برای زینت  6 ـ الفاء الفصيحة    7- فاء استینافیه

  فاء السببیّة : بر سر فعل مضارع می آید و قبل از آن نفی یا طلب (امر یا نهی...) قرار می گیرد:  إجتهد فتنجح

  فاءجواب الشرط: اگر جواب شرط جمله اسمیه یا امر یا نهی یا استفهام  باشد یا (قد، س ، سوف ،لن ) داشته باشد  واجب است بر  سرجواب شرط فاء جواب شرط (جزاء) بیاید. مانند :    إن تصبر فله أجر عظیم

  حرف عطف: جمله ما بعدش را به ما قبلش عطف می کند

  حرف تعليل : معنی «به علت اینکه »دارد مانند:  ساعد الناس فهم إخوانك.

   زائدة برای زینت: برسر حسب و قط می آید .مانند:  معي درهم فقط

   الفاء الفصيحة: برسر جواب شرطی می آید که جمله شرط آن حذف شده است مانند:

 الكلام اسم و فعل و حرف فالاسم كذا . جمله شرط محذوف چنین بوده است« فإذا أردت أن تعرف الاسم فهو كذا».

فاء استینافیه: حرفی است که ما بعد آن با کلام سابق هیچگونه رابطه‏أی ندارد (البته در لفظ) و جمله بعد شروع جمله جدید است و  این فاء محلی از اعراب ندارد مثل این آیه شریفه‏(فلمّا آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی اللّه عمّا یشرکون)

نکته :فرق بین  «فاء السببية» و «فاء تعليل»این است که در«فاء السببية» ما قبل آن علت برای ما بعد است مانند: اجتهد فتنجح. و در«فاء تعليل»ما بعد آن علت برای ما قبل است مانند:اخرج منها فإنك رجيم و فرق دیگر ابن است که بعد از «فاء السببية» فعل مضارع منصوب می آید


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش نحو ، آموزش تجزیه و ترکیب همراه با مثالهای متنوع ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: نکات کلیدی

تاريخ : شنبه 21 اردیبهشت1392 | 7:30 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

نکاتی در مورد «ثمّ»

دو نوع «ثم» داریم  :

1-   بافتحه«ثم» :بعنوان اسم بکار می رود  وبمعنی (اسم اشاره «هتا» ) نقش ظرف را دارد ومحلاَ

 منصوب است  ، گاهی اوقات به اخر آن (ة ) اضافه می شود .

مثال: ليس ثم (ثمة) أحدٌ . اینجا کسی نیست

2- باضمه«ثم»: الف)بعنوان حرف عطف بکار می رود  و بمعنی ترتیب به همراه فاصله زمانی

 است اسم یا جمله بعد آن نقش معطوف دارد

مثال :یستریحون قلیلاً  ثمّ  یبدؤون بمطالعةِ  الکتبِ . وکمی استراحت می کنند سپس مطالعه کتابها را

 آغاز مکنند

ب)بعنوان حرف عطف بکار می رود  علاوه  بر معنی قبل  تعجب را می رساند

مثال : الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

ستايش خداى را كه آسمان‏ها و زمين را آفريد و تاريكى‏ها و روشنايى را پديد آورد، با اين همه كافران براى

 پروردگارشان همتا قرار مى‏دهند.

   ج)  بعنوان حرف زائد  بکار می رود . مثال : کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون


موضوعات مرتبط: آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، آموزش صرف ، آموزش نحو
برچسب‌ها: نکات کلیدی

تاريخ : شنبه 21 اردیبهشت1392 | 7:27 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |

فنون زدن تست

فنون تست‌زنی، یکی از مهارت‌های لازم در دوران دبیرستان و به خصوص کنکور است. تسلط بر تست‌زنی در موفقیت کنکور تأثیر غیر قابل انکاری دارد. بحث درباره‌ی مجموعه‌ی مهارت‌هایی که منجر به افزایش توانایی عملکرد تستزنی می‌شود، بحثی چند بعدی خواهدبود.


موضوعات مرتبط: زبان و ادبیات عربی ، تست و کنکور عربی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي پيش دانشگاهي (عربــــــــی 4 ) ، آموزش عـربــی برای دانشجــویان زبان و ادبیــات عرب
برچسب‌ها: فن تست زنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 آبان1391 | 9:53 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
صرف فعل ماضی اجوف ونوع  اعلال  آن

در فعل ماضی اجوف در اولین صیغه اش اعلال به قلب  صورت می گیرد مثلاً در قول واو

تبدیل به الف می شود ( قال ) . در سیَر یا تبدیل به الف می شود ( سار )  


موضوعات مرتبط: عربی سه تجربی و ریاضی ، آموزش قواعد برای همکاران دبیر ، عربي سه انساني
برچسب‌ها: ماضی اجوف

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 آبان1391 | 9:16 بعد از ظهر | نویسنده : حمزه خان بیگی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.